A A A
BIP

Statut

STATUT

Muzeum Etnograficznego

W Zielonej Górze z siedzibą w Ochli


Rozdział I

Postanowienia ogólne

& 1.

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli, zwane dalej „Muzeum”, jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie:
1/ ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach ( Dz. U. z 1997 r. nr 5, poz.24 z późn. Zm.),
2/ ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 1997 r. nr 110, poz. 721 z późn. zm.)
3/ niniejszego statutu.

& 2.

Organizatorem Muzeum jest Województwo Lubuskie.

& 3.


Muzeum wpisane jest do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Lubuskiego pod poz. 3 w dniu 4 stycznia 1999 r. i posiada osobowość prawną z mocy art. 14 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

& 4.


Siedzibą muzeum jest Ochla, a terenem działalności województwo lubuskie.

& 5.


Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Zarząd Województwa Lubuskiego

Rozdział II

Cele i zadania


& 6.


Celem Muzeum jest trwała ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu w zakresie etnografii, historii i sztuki ludowej.
1. Muzeum realizuje cele, o których mowa w & 6 w szczególności poprzez:
1/ gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych,
2/uzupełnianie zbiorów w drodze zakupów, przydziałów, darowizn, zapisów oraz przyjmowanie depozytów,
3/ inwentaryzowanie, katalogowanie i opracowywanie naukowe zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,
4/ przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynowanie w sposób dostępny dla celów naukowych,
5/ zabezpieczanie i konserwowanie muzealiów,
6/ organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
7/ organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
8/ prowadzenie działalności edukacyjnej,
9/ udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych,
10/ publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań oraz wydawnictw popularno-naukowych z zakresu swojej działalności,
11/ prowadzenie zbioru publikacji z zakresu etnografii, muzealnictwa i dyscyplin pomocniczych.
2. Muzeum może podejmować inne działania dla zaspokojenia społecznych potrzeb regionu, realizacji zasad polityki kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego.


Rozdział III

Zarządzanie i organizacja


& 8.


Muzeum prowadzi następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:
1/ Dział Budownictwa Ludowego,
2/ Dział Kultury Technicznej,
3/ Dział Strojów i Tkanin,
4/ Dział Sztuki Ludowej,
5/ Dział Oświatowy,
6/ Pracownia Konserwatorska,
7/ Biblioteka
8/ Dział Administracyjno-Gospodarczy,
9/ Dział Finansowo-Księgowy.

& 9.


Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, który powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Lubuskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

& 10


1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
2. Do obowiązków dyrektora Muzeum należy w szczególności:
1/ ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
2/ ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
3/ reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
4/ ustalanie planów działalności, wniosków inwestycyjnych i sprawozdań, przedstawianie tych dokumentów Radzie Muzeum i organizatorowi oraz nadzór nad realizacją ustalonych planów,
5/ bezpośrednie kierowanie personelem naukowym,
6/ stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
7/ naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,
8/ ustalanie wysokości opłat za wstęp do Muzeum i dnia, w którym wstęp do Muzeum jest bezpłatny,
9/ wnioskowanie w sprawach zmiany, zbycia i skreślenia muzealiów z inwentarza,
10/ wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji,
11/ wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Muzeum,
12/ organizowanie kontroli wewnętrznej i nadzorowanie jej funkcjonowania.

& 11.


Organizację wewnętrzną Muzeum ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Lubuskiego oraz działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

& 12.


1. Przy Muzeum działa rada Muzeum, zwana dalej Radą.
2. Rada składa się z 9 osób.
3. Członków rady powołuje Zarząd Województwa Lubuskiego.
4. Rada działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.

Rozdział IV

Majątek i finanse


& 13.


Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

& 14.


1. Muzeum prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.
2. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Lubuskiego.
3. Wyboru audytora przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego dokonuje dyrektor Muzeum.

& 15.


Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

Rozdział V

Przepisy końcowe


& 16.


Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym do jego nadania.

& 17.


Połączenie, podział lub likwidacja Muzeum może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.Opublikował: Damian Daniak
Publikacja dnia: 15.12.2011
Podpisał: Damian Daniak
Dokument z dnia: 17.03.2011
Dokument oglądany razy: 4 022