A A A
BIP

Organizacja

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE Z/S W OCHLI

I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa strukturę organizacyjna Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli, zwanego dalej „Muzeum”, oraz zasady jego funkcjonowania.
2. Funkcjonowanie Muzeum opiera się na zasadach służbowego podporządkowania, podziału zadań i kompetencji oraz indywidualnej odpowiedzialności za ich wykonanie.

II Struktura organizacyjna

§ 2

1. W skład Muzeum wchodzą następujące wewnętrzne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:
1) Dział Budownictwa Ludowego,
2) Dział Kultury Technicznej,
3) Dział Strojów i Tkanin,
4) Dział Sztuki Ludowej,
5) Dział Oświatowy,
6) Pracownia Konserwatorska,
7) Dział Finansowo-Księgowy,
8) Dział Administracyjno-Gospodarczy, w którego ramach funkcjonuje
Zespół projektowy do realizacji projektów z funduszy unijnych w składzie:
- koordynator ds. techniczno-inwestycyjnych,
- specjalista ds. dokumentacji projektów unijnych,
- specjaliści techniczni,
- prawnik,
- etnograf.
9) Biblioteka,
10) Główny Inwentaryzator.
2. Dyrektor może oddelegować do zespołu projektowego zatrudnionych w Muzeum pracowników.
3. Zespołem projektowym kieruje Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba.

III Podział Zadań i kompetencji
§ 3
1. Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora.
2. Dyrektor kieruje Muzeum we współpracy z kierownikami w wewnętrznych komórek organizacyjnych.
3. Dyrektor może udzielić pracownikowi pełnomocnictwa do podejmowania określonych czynności w imieniu Muzeum.
§ 4
1. Do zadań kierowników wewnętrznych komórek organizacyjnych należy:
1) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykonania zadań komórki organizacyjnej,
2) opracowywanie projektów planów pracy i sprawozdań z wykonania zadań komórki organizacyjnej,
3) gromadzenie i opracowywanie materiałów do publikacji Muzeum w zakresie działania komórki organizacyjnej,
4) sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie przestrzegania przez pracowników komórki organizacyjnej zasad określonych przepisami prawa i ustaleniami wewnętrznymi,
5) przedkładanie dyrektorowi muzeum wniosków i opinii w sprawach funkcjonowania komórki organizacyjnej.

§ 5
Zakresy komórek organizacyjnych Muzeum:
Kierownicy działów są odpowiedzialni za całość spraw wchodzących w zakres działania działów.
Pisma i opracowania przedkładane do akceptacji lub podpisu Dyrektora parafują właściwi Kierownicy Działów.
Koordynatorzy projektów powołują zespoły wykonawcze, o których składzie i zakresie obowiązków informują Dyrektora na początku każdego roku.

1. Dział Budownictwa Ludowego:
1) prowadzi badania naukowe w zakresie budownictwa ludowego,
2) sprawuje nadzór, organizuje i zajmuje się przenoszeniem obiektów zabytkowych na teren Muzeum,
3) przygotowuje dokumentację etnograficzną obiektów budownictwa ludowego,
4) opracowuje i realizuje projekty w zakresie inwestycji oraz remontów budynków Muzeum,
5) przygotowuje projekty do funduszy zewnętrznych przy współpracy z działem finansowym i koordynuje ich realizację,
6) wykonuje inwentaryzacje obiektów, dokumentacje techniczne i kosztorysy inwestorskie, prowadzi nadzór nad inwestycją z ramienia Muzeum,
7) opracowuje scenariusze wyposażenia zagród budownictwa ludowego zrekonstruowanych na terenie skansenu,
8) opracowuje scenariusze imprez plenerowych i zajmuje się ich organizacją,
9) przygotowuje do druku publikacje z zakresu swojej specjalności.
2. Dział Kultury Technicznej
1) prowadzi badania naukowe w zakresie kultury technicznej,
2) gromadzi zabytki kultury technicznej,
3) inwentaryzuje i opracowuje katalog naukowy gromadzonych muzealiów,
4) prowadzi nadzór nad przechowywaniem muzealiów w magazynach,
5) przygotowuje wystawy z zakresu kultury technicznej,
6) przygotowuje projekty do funduszy zewnętrznych przy współpracy z działem finansowym i koordynuje ich realizację,
7) opracowuje scenariusze imprez plenerowych i zajmuje się ich organizacją,
8) przygotowuje do druku publikacje z zakresu swojej specjalności.
3. Dział Strojów i Tkanin
1) prowadzi badania naukowe w zakresie strojów i tkactwa ludowego,
2) gromadzi stroje i tkaniny ludowe,
3) inwentaryzuje i opracowuje katalog naukowy gromadzonych muzealiów,
4) prowadzi nadzór nad przechowywaniem muzealiów w magazynach,
5) przygotowuje wystawy strojów i tkanin,
6) opracowuje scenariusze imprez plenerowych i zajmuje się ich organizacją,
7) przygotowuje projekty do funduszy zewnętrznych przy współpracy z działem finansowym i koordynuje ich realizację,
8) przygotowuje do druku publikacje z zakresu swojej specjalności.
4. Dział Sztuki Ludowej
1) prowadzi badania naukowe w zakresie sztuki ludowej, nieprofesjonalnej oraz tematycznej,
2) gromadzi zabytki sztuki ludowej, nieprofesjonalnej oraz tematycznej,
3) opracowuje katalog naukowy gromadzonych muzealiów,
4) inwentaryzuje zbiory oraz prowadzi nadzór nad przechowywaniem muzealiów w magazynach,
5) przygotowuje wystawy sztuki,
6) prowadzi katalog twórców ludowych,
7) opracowuje scenariusze imprez plenerowych i zajmuje się ich koordynacją,
8) przygotowuje projekty do funduszy zewnętrznych przy współpracy z działem finansowym i koordynuje ich realizację,
9) przygotowuje do druku publikacje z zakresu swojej specjalności,
10) organizuje promocje sztuki w formie spotkań z twórcami, kiermaszy, pokazów, itp. na terenie Muzeum i na zewnątrz.
5. Dział Oświatowy
1) organizuje i prowadzi wszelkie sprawy związane z udostępnieniem ekspozycji Muzeum grupom zorganizowanym i turystom indywidualnym,
2) prowadzi sklepik muzealny – sprzedaż pamiątek, produktów spożywczych,
3) utrzymuje sprawną obsługę ruchu zwiedzających oraz nadzór nad zabezpieczeniem zbiorów na wystawach w Muzeum, jest odpowiedzialny za obsługę zwiedzających i oprowadzanie po wystawach,
4) organizuje lekcje muzealne, wystawy edukacyjno-etnograficzne, konkursy, występy artystyczne warsztaty metodyczne dla nauczycieli (wg zamówień i inne imprezy o charakterze edukacyjnym, turystycznym i rekreacyjnym,
5) udziela informacji, przygotowuje i realizuje program promocji Muzeum w prasie, radiu i telewizji,
6) przygotowuje informatory z programem wystaw i imprez, aktualizuje stronę internetową, prowadzi dokumentację video i fotograficzną działalności popularyzatorskiej Muzeum,
7) współpracuje ze szkołami, domami kultury, instytucjami naukowymi i kulturalnymi,
8) przygotowuje projekty do funduszy zewnętrznych przy współpracy z działem finansowym i koordynuje ich realizację,
9) opracowuje plastycznie projekty i wydruki materiałów promujących działania popularyzatorskie.
6. Pracownia konserwatorska
1) zabezpiecza i konserwuje muzealia ruchome oraz obiekty budownictwa ludowego zrekonstruowane na terenie skansenu,
2) prowadzi okresowe kontrole stanu zachowania obiektów w magazynach, na ekspozycji oraz w depozytach poza Muzeum,
3) dokonuje oględzin konserwatorskich nowych nabytków,
4) przygotowuje projekty do funduszy zewnętrznych przy współpracy z działem finansowym i koordynuje ich realizację.
7. Dział Finansowo-Księgowy
1) prowadzi całokształt spraw związanych z gospodarką finansową Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
2) prowadzi rachunkowość Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) nadzoruje przestrzeganie obowiązujących zasad i procedur gospodarki finansowej,
4) opracowuje projekt rocznego budżetu Muzeum,
5) opracowuje projekty planów finansowych oraz układów wykonawczych dochodów i wydatków Muzeum,
6) sporządza sprawozdania księgowo-finansowe wynikające z obowiązujących przepisów,
7) prowadzi gospodarkę kasową muzeum,
8) prowadzi całokształt spraw wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych,
9) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Muzeum, dotyczące prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
10) prowadzi całokształt spraw związanych z zatrudnianiem pracowników,
11) prowadzi akta osobowe pracowników, statystykę i sprawozdawczość personalną,
12) współpracuje z działami merytorycznymi w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,
13) rozlicza środki finansowe ze źródeł zewnętrznych,
14) sporządza sprawozdania z realizacji projektów ze środków EFRR i promocja projektu,
15) prowadzi archiwum kadrowo-księgowe.
8. Dział Administracyjno-Gospodarczy
1) administruje obiektami i gospodaruje majątkiem ruchomym Muzeum, prowadzi związaną z tym dokumentację,
2) czuwa nad bezpieczeństwem obiektów i zgromadzonego w nich mienia, podejmując w tym zakresie wszelkie niezbędne działania,
3) opracowuje i realizuje projekty w zakresie inwestycji oraz kapitalnych remontów budynków Muzeum,
4) prowadzi ochronę przeciwpożarową w obiektach Muzeum,
5) organizuje szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bhp,
6) zaopatruje pracowników w odzież ochronną, roboczą i materiału bhp,
7) załatwia sprawy z zakresu zaopatrzenia materiałowego i technicznego na cele administracyjne, zakupuje wyposażenie, prowadzi dokumentację inwentarzową, konserwację sprzętu ruchomego,
8) zapewnia utrzymanie czystości i estetyki w budynkach Muzeum, a także terenu wokół budynków, przez nadzór nad pracownikami Muzeum odpowiedzialnymi za czystość,
9) utrzymuje w sprawności technicznej sprzęt audiowizualny, komputerowy i oprogramowanie,
10) prowadzi rejestr kluczy, wymiany zamków i wydanych referentek,
11) wypożycza sprzęt po uzyskaniu zgody Dyrektora,
12) kontroluje jakość usług stałych dostawców i zleceniobiorców,
13) prenumeruje wydawnictwa i czasopisma,
14) kieruje pracowników na badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne),
15) prowadzi rejestr wydawanych upoważnień,
16) wystawia i ewidencjonuje delegacje służbowe pracowników,
17) prowadzi sekretariat Muzeum,
18) prowadzi archiwum administracyjne,
19) prowadzi księgi inwentarzowe środków trwałych i wyposażenia,
20) nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie magazynu z materiałami i sprzętem,
21) organizuje i zapewnia właściwe funkcjonowanie transportu samochodowego,
22) nadzoruje i organizuje pracę personelu technicznego i pracowników dozoru,
23) Zespół projektowy do realizacji projektów z funduszy unijnych i innych funkcjonujący w ramach działu prowadzi projekty w zakresie: merytorycznym, technicznym, finansowym, administracyjno-organizacyjnym.
9. Biblioteka
1) gromadzi, wydawnictwa i archiwalia z dziedziny etnografii i nauk pokrewnych,
2) prowadzi ewidencję i katalog prowadzonych zbiorów,
3) udostępnia zbiory biblioteczne pracownikom naukowym, nauczycielom, studentom i innym osobom zainteresowanym tematyką etnograficzną,
4) inwentaryzuje zbiory oraz nadzoruje i organizuje przechowanie gromadzonych wydawnictwa i archiwaliów,
5) archiwizuje dokumentację dotyczącą przedsięwzięć muzealnych,
6) archiwizuje teki wydawnicze muzealnych wydawnictw zawierających w szczególności umowy autorskie, dokumentację wyboru i umowy z drukarnią, projekt graficzny, egzemplarz archiwalny wydawnictw, recenzje, opinie i notki prasowe,
7) prowadzi magazyn wydawnictw własnych i przyjętych do sprzedaży komisowej,
8) przygotowuje projekty do funduszy zewnętrznych przy współpracy z działem finansowym i koordynuje ich realizacje.
10. Główny Inwentaryzator
1) prowadzi prace inwentaryzacyjne w działach merytorycznych,
2) odpowiada za prowadzoną ewidencję muzealiów w oprogramowaniu Musnet,
3) zajmuje się z przyjmowaniem depozytów, zapisów i darowizn oraz muzealiów zaoferowanych do zakupu,
4) współpracuje z Komisją Zakupu Muzealiów,
5) prowadzi sprawozdawczość związaną z muzealiami,
6) nadzór nad względem formalnym prawidłowe prowadzenie katalogu naukowego przez poszczególne działy Muzeum.

IV Organizacja funkcjonowania Muzeum

§ 6

1. Muzeum sporządza roczny plan działalności.
2. Komórki organizacyjne muzeum przygotowują propozycje zadań do planu rocznego z zakresu swej działalności w terminie do 15 grudnia każdego roku.
3. Plan działalności podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora i Radę Muzeum.

§ 7

1. Muzeum sporządza roczne sprawozdanie z działalności.
2. Komórki organizacyjne Muzeum sporządzają roczne sprawozdanie ze swej działalności w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku.
3. Sprawozdanie roczne podlega zatwierdzeniu przez Radę Muzeum i Zarząd Województwa Lubuskiego.
§ 8

1. Muzeum prowadzi księgi inwentarzowe:
1) budownictwa ludowego, oznaczoną symbolem E-B,
2) kultury technicznej, oznaczonej symbolem E-KT,
3) tkanin i strojów, oznaczoną symbolem E-ST,
4) sztuki ludowej, oznaczoną symbolem E-S.
2. Rodzaje kart ewidencyjnych i sposób ich wypełniania, inne rodzaje ewidencji i rejestrów pomocniczych muzealiów, określa Dyrektor Muzeum odrębnym zarządzeniem.Opublikował: Damian Daniak
Publikacja dnia: 15.12.2011
Podpisał: Damian Daniak
Dokument z dnia: 15.12.2011
Dokument oglądany razy: 4 954