A A A
BIP

Plany

PLAN PRACY

Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli na 2014 rok

I. Działalność podstawowa

I. Strategia Muzeum Etnograficznego:
W celu realizacji misji oraz strategii rozwoju Muzeum Etnograficznego w zakresie badań, zachowania i ochrony artefaktów dziedzictwa kulturowego realizowany będzie kolejny etap opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego ekspozycji skansenowskiej.
Zgodnie ze Statutem Muzeum, w zakresie działalności merytorycznej planowane do realizacji są następujące zadania:

A. Dział Kultury Technicznej:
a). Gromadzenie zbiorów:
- pozyskiwanie eksponatów: (gromadzenie kolekcji rzemiosła i eksponatów do ekspozycji – rzeźnia, sklep wiejski, rolnictwo, meblarstwo)
- opracowywanie muzealiów
b). Badania terenowe i naukowe: penetracja terenu województwa lubuskiego
sklep wiejski: Łomnica, Strzyżewo, Przyprostynia, Dąbrówka Wlkp., Zbąszyń, Zbąszynek, Leszno
rzeźnia: Mariankowo, Urzuty, Kargowa, Ochla
rzemiosło: powiat: żagański, szprotawski, nowosolski, słubicki
rolnictwo: winiarstwo (woj. lubuskie)
c). Teki tematyczne:
- „Tradycje winiarskie w lubuskim – Portrety winiarzy” – materiały z badań terenowych (wywiady), gromadzenie fotografii, archiwaliów, materiały z literatury
- „Lekcje w dawnej szkole – szkoła wiejska” – (pozyskiwanie i gromadzenie zabytków, fotografii
i archiwaliów np. świadectw, dzienniczków, wspomnień nauczycieli i uczniów - wywiady)
- „Tradycje rzemiosła wiejskiego i małomiasteczkowego” – (pozyskiwanie zabytków, gromadzenie kolekcji i warsztatów rzemieślniczych (rzeźnickiego, gręplarni, garbarni)

d). Opracowanie scenariuszy wystaw i inne opracowania:
- prace nad scenariuszem nowej ścieżki edukacyjnej pt. „Warsztaty rzemieślnicze”, „Wielokulturowość Regionu Lubuskiego”
- prace nad scenariuszem do wystawy „Skrzynie i kufry – wyznacznikiem pochodzenia społecznego i kulturowego” – chata z Krobielewa/strych
- prace nad scenariuszem do wystawy winiarskiej (przetwórstwo)
- opracowywanie zgromadzonej z badan terenowych dokumentacji fotograficznej
(lata 2010 - 2013)
e). Uzupełnianie kartoteki rzemieślników
f). założenie kartotek winiarzy lubuskich
g). Reorganizacja magazynów zbiorów – strych w Jurzynie (warsztaty tkackie)
- strych w Łomnicy (drobne sprzęty gospodarskie)
- stodoła z Łężycy (meblarstwo)

B. Dział Tkanin i Strojów:
a). Gromadzenie zbiorów: - pozyskiwanie eksponatów
- opracowanie muzealiów
b). Badania terenowe i naukowe:– „Reemigranci z Bukowiny”- tradycje bukowińskie w województwie lubuskim (kontynuacja)
- „Polskie stroje ludowe” – tradycje lwowskie, łowickie, huculskie w województwie lubuskim –
wywiady dotyczące tradycji, używanych nazw części stroju (kontynuacja)
- „Obrzędowość rodzinna” (chrzciny, śluby, pogrzeby) -– wywiady rodzinne, tradycje bukowińskie, lwowskie, ukraińskie w województwie lubuskim (Wichów, Krosno Odrzańskie)
- „Korzenie kulinarnego dziedzictwa. Ocena zmian sposobu żywienia” - badania prowadzone wśród Bukowińczyków i mniejszości ukraińskiej (Wichów, Brzeźnica, Stanów)


c). Opracowanie scenariuszy wystaw i inne opracowania:
- prace nad scenariuszem do wystawy stałej: „Lwowianie w zbiorach ME” (kontynuacja)
- prace nad scenariuszem pokazów kulinarnych do imprez („Kaziuki”, „Święto Miodu”,
„U progu jesieni”) nawiązujących do tradycji kulinarnych Bukowińczyków, Ukraińców
- prace nad scenariuszem do ścieżek edukacyjnych pt. „W kręgu Bukowiny” – folklor bukowiński; haft koralikowy; strój bukowiński; świętowanie doroczne i rodzinne oraz bukowińskie tradycje kulinarne
d). Prowadzenie magazynów muzealiów
e). Gromadzenie i opracowywanie archiwaliów
f). Nadzór nad dokumentacją muzealną

C. Dział Sztuki Ludowej:
a). Gromadzenie zbiorów: pozyskiwanie eksponatów
opracowanie muzealiów
b). Prowadzenie badań terenowych w celu pozyskania muzealiów:
- zabawy i zabawki (kontynuacja)
- pszczelarstwo (kontynuacja)
- twórczość ludowa i nieprofesjonalna z uwzględnieniem folkloru muzycznego (kontynuacja)
- prowadzenie badań naukowych: tradycje targów kaziukowych na Wileńszczyźnie i w Polsce
(kontynuacja)
- tradycje bartnicze i pszczelarskie w Polsce i w regionie lubuskim (kontynuacja)
- tradycyjne i współczesne zabawy oraz zabawki (kontynuacja)
- twórczość ludowa i nieprofesjonalna, folklor muzyczny – tradycje i współczesność.
- pozyskiwanie w drodze badań nowych twórców ludowych i nieprofesjonalnych
- uzupełnianie katalogu twórców ludowych i nieprofesjonalnych (kontynuacja)
- dokumentacja fotograficzna muzealiów oraz twórców i ich twórczości

c). Opracowanie scenariuszy wystaw i inne opracowania:
- scenariusz wystawy stałej i placu zabaw pt. „Zabawy i zabawki”
- scenariusz wystawy czasowej pt. „Twórczość Elżbiety Altevogt”
- scenariusz imprezy plenerowej „Kaziuki” i „Święta Miodu”
- praca nad informatorem do wystawy czasowej pt. „Zabawy i zabawki”
- prace nad informatorem do wystawy czasowej pt. „Twórczość Elżbiety Altevogt”
- praca nad informatorem do wystawy stałej pt. „Niezależny świat….” (kontynuacja)
d). Prowadzenie magazynu muzealiów
e). Uzupełnianie katalogu twórców ludowych i nieprofesjonalnych
f). Typowanie muzealiów do konserwacji i renowacji we współpracy z Działem Konserwacji

D. Dział Budownictwa:
a). Prowadzenie badań terenowych w celu pozyskania zabytkowych obiektów architektury:
- penetracja terenów województwa lubuskiego w poszukiwaniu archaicznych pozostałości budownictwa ludowego, północna część województwa (wywiady, zdjęcia, literatura, artykuły) kontynuacja
-penetracja terenu województwa lubuskiego w celu opracowania tematu wiatraków (wywiady, zdjęcia, literatura, artykuły) - kontynuacja
- prowadzenie kwerendy źródłowej w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze
- wytypowanie obiektów do translokacji i rekonstrukcji
- współpraca przy translokacji zabytkowego obiektu z Lisowa

b). Opracowanie scenariuszy wystaw i inne opracowania:
- prace nad scenariuszem do wystawy stałej pt. „Stroje ludowe i gesty w kulturze” (gesty w kulturze (kontynuacja)
- opracowanie informatora do wystawy „Stroje ludowe”
- opracowanie informatora do wystawy fotograficznej „Archaiczne formy budownictwa w regionie lubuskim”
- prace nad scenariuszem do wystawy „Biżuteria ludowa” (wywiady, zdjęcia, literatura, artykuły)
- prace nad scenariuszem i gromadzenie materiałów do wystawy pt.„Lubuskie wiatraki”
- prace nad scenariuszem i materiałami edukacyjnymi do praktycznej części ścieżki „Strój jako komunikat”
c). Przygotowywanie materiałów inwentaryzacyjnych

II. Działalność wystawiennicza:

Wystawy stałe

1. „Sklep kolonialny na wsi” – Łomnica – 25 maj
2. „Biżuteria ludowa” – Obora z Długiego (dół) – 24 czerwiec – kontynuacja
3. „Stroje ludowe i gesty w kulturze”– Obora z Długiego – 24czerwiec – kontynuacja
4. „Człowiek i las” – prace końcowe nad ekspozycją kulturalno-przyrodniczą – Obora z Chodkowa – 30 czerwice
5. „Zielarstwo ludowe” – Chata z Kargowej – (kontynuacja) uzupełnienia ekspozycji
6. „W koszuli się rodzi, a nagi po świecie chodzi” – przetwórstwo mleka – Chałupa z Cisowej - 27 lipiec
7. „Od ziarna zboża, mąki do podpłomyka, chleba i piernika” – przetwórstwo zboża – zagroda z Mariankowa – 27 lipiec
8. „Rzeźnictwo i masarstwo” – przetwórstwo mięsa - Łomnica – 27 lipiec
9. „Tradycyjne przetwórstwo kukurydzy” – Spichlerz ze Studzieńca - sierpień
10. „Archaiczne formy budownictwa w regionie lubuskim” - wystawa fotograficzna – sala ekspozycja „Leśniczówka” – 15 październik
11. „Miodosytnia” - kontynuacja prac

Wystawy czasowe
1. „Świąteczne wystroje chat i obiektów” – ekspozycje w obiektach
2. „Tajemnicze plenię Mentawai” - wystawa fotograficzna i multimedialna prof. H. Ratyńskiej
– Obora z Chotkowa – maj/ wrzesień - (współpraca z PGNiG Zielona Góra)
3. „Twórczość Elżbiety Altevogt” - sala ekspozycyjna „Leśniczówka” – czerwiec/wrzesień
Wystawy plenerowe do imprez
1. „Przetwórstwo zboża”
2. „Przetwórstwo winogron”
Wystawy poza siedzibą Muzeum
- Wielkanocne, dożynkowe

E. Dział Oświatowy

1. Lekcje muzealne - cykl całoroczny programu edukacyjnego „Szkoły pod strzechą”:
I. Elementy obrzędowości w zwyczajach świątecznych i rodzinnych
• A/ Wielkanoc
 „Wokół pisanki wielkanocnej”
 „Wielkanocna plastyka obrzędowa” – zdobienie jaj metodą decupagu
 „Wokół palmy wielkanocnej”
 „Kwiaty z kolorowej bibuły – szukanie wiosny”
 „Wycinanka artystyczna o motywach ludowych”

• B/ Boże Narodzenie
 „Tradycyjne ozdoby choinkowe”
 „Pająki – symboliczne ozdoby wnętrz”
 „Od podłaźnika do stroika”
 „Wigilie naszych przodków”
 „Jasełkowy teatr cieni”
 „W gronie rodziny”.
 „Święty Mikołaj, jakiego nie znamy”
 „Światy - archaiczna symbolika”
 „Malowanie bombek”
II. Folklor słowno – muzyczny i taneczny:
 „Bajanie po lubusku i nie tylko” (bajki, baśnie, legendy)
 „W kręgu kozła polskiego”
 „Zabawy z folklorem” (bukowińskie i wielkopolskie)
III. Dawne rzemiosło wiejskie i sztuka użytkowa:
 „Winogron owoc krajowy” (winiarstwo)
 „Uchwycić wiatr w skrzydła wiatraka” (młynarstwo)
 „Nie święci garnki lepią” (ceramika użytkowa)
 „Kształty w glinie wytoczone” (garncarstwo)
 „Kuj żelazo, póki gorące”(kowalstwo)
 „Kształty i wzory w drewnie wydobyte” (snycerstwo – snycerka)
 „Malarstwo ludowe na szkle”
 „Co mają wspólnego pszczoły ze świeceniem” – wyrób świec z wosku pszczelego
 „Etnoinspiracje – motywy ludowe w sztuce użytkowej”
 „Decoupage” – ozdabianie przedmiotów – motywy ludowe w sztuce użytkowej

IV. W danej zagrodzie chłopskiej:
A/ Tradycyjne przetwórstwo ziarna:
 „Od ziarenka do bochenka”
 „ Przetwórstwo kukurydzy”
B/ Tradycyjne przetwórstwo mleka:
 „Masło i… maślanka z „maśniczki” do dzbanka”
C/ Tradycyjna uprawa i obróbka lnu:
 „Jak to ze lnem było…”
 „Od ziarenka do włókienka”
 „Od włókienka do płócienka”

D/ Ludowe sposoby konserwacji tkanin i odzieży:
 „Ręcznie prane, krochmalone, na słońcu bielone”
 „Prasowane, maglowane – w skrzyni wiannej układane”

V. Od jesieni do lata – pełna ziół chata
 „Pożyteczne ziółka” (lekcje adresowane do dzieci młodszych)
 „Kto ma szałwię w ogrodzie” (lekcje adresowane do dzieci starszych oraz do osób dorosłych)

VI. Dziecięce zabawy i zabawki
 „Dawne zabawy podwórkowe”
 „Lalka cieniowa”
 „Lalka wypychanka”
 „Lalka gałganka”
• Pikniki i zabawy na wyspie - przy ognisku
• Przejazdy konną bryczką (latem) i kuligiem (zimą)

VII. Turystyczne ścieżki tematyczne
 „Trasa etnografa odkrywcy”
- „Złam szyfry „zwierząt” ukrytych w skansenie”
- „Gdzie się ukryły „zwierzęta” w skansenie?”
 „Śladami przodków – rodzinne więzy”
 „Kody i szyfry kultury”
 „Okiem eksperta – wspomnienia z młodości”
 „Jak „urządzony” jest las i przyroda wokół Muzeum w Ochli?”
 „Co ma piernik do wiatraka”
 „Świąteczne fantazje”
 „ Buki moje buki, już mi nie szumicie” – śladami kultury bukowinskiej
 „Rzeźbić każdy może…”
 „Strój jako komunikat”
 „Człowiek roślinom wiele zawdzięcza”
 „Meteorologia ludowa a prawidła życia” (Zegar życia Prababci i Pradziadka)
 „Wielokulturowość Regionu Lubuskiego” - przygotowanie opracowań dydaktycznych do realizacji zaplanowanej ścieżki

5. Imprezy plenerowe organizowane w Muzeum Etnograficznym w 2014 roku:

1. „Kaziuki” – 06 kwietnia
2. „Majówka - „Śniadanie na trawie” – 11 maj
3. „Ginące zawody i umiejętności” – 25-31 maja
4. „Kupałki” – 21 czerwca
5. „Święto miodu …” – 27 lipca
6. „Dobre, smaczne, bo lubuskie” 24 sierpnia (współpraca z Departamentem Rolnictwa)
7. „Winobranie” - 27 września (współpraca z RCAK)
8. „U progu jesieni” - „ Żniwa kukurydziane po bukowińsku”, „Babiego lata nić” – 05 październik
9. „Idą święta”- 23 listopada
10. „Idą święta - lubuskie kanony tradycji”- 13 grudnia (współpraca z RCAK)

Podczas niektórych imprez plenerowych organizowane będą koncerty fortepianowe (w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze)

6. Programy autorskie na zamówienie (seminaria):

1. „Historyczna wielokulturowość, a region lubuski” (I. Lew)
2. „Tradycje winiarskie w lubuskiem” (I. Soppa)
3. „Obrzędowość rodzinna i doroczna” (I. Lew)
4. „Sztuka ludowa i nieprofesjonalna” (B. Rybińska)
5. „Spotkania z twórcami ludowymi” (B. Rybińska)
6. „Dziedzictwo kulturowe w lubuskiem” bukowińskie, tarnopolskie, wileńskie, lwowskie, itd. I. Lew)
7. „Lekcje w dawnej szkole” (I. Soppa)
8. „Stroje ludowe w regionie” (I. Lew)
9. „Spotkania z tradycyjnymi rzemieślnikami” (I. Soppa)
10. „Nie ubiór zdobi, ale jak cię widzą tak cię piszą” - relikty dawnego dziedzictwa (I. Lew)
11. „Tradycje narodowo-wyzwoleńcze”– „Powstanie Wielkopolskie” (I. Soppa)
12. „Co ma piernik do wiatraka” (I.Soppa)
13. „Dziedzictwo kulturowe regonu lubuskiego” (I. Lew)
14. „Tradycje bukowińskie w województwie lubuskim” (A. Kamińska)
15. „Religijność ludowa” (D.Danak)
16. „Kres kultury ludowej w kontekście współczesnych przeobrażeń” (D.Danak)

7. Biblioteka:
Gromadzenie zbiorów
a). Reorganizacja magazynów
b). Bieżące uzupełnianie zbiorów biblioteki
c). Magazynowanie i systematyzowanie zbiorów bibliotecznych
d). Uzupełnianie kolekcji bibliotecznej

8. Szkolenia i konferencje:
- wg potrzeb i możliwości finansowych

Seminaria naukowe:
- przedstawienie dotychczas materiałów z badań w regionie:
„Sztuka ludowa i nieprofesjonalna”
„Wyznaczniki lubuskiego dziedzictwa”
„Tradycyjne zagrody wiejski”


9. Konkursy:
 Konkurs wojewódzki na tradycyjne potrawy i produkty – 24 sierpnia (współpraca z Departamentem Rolnictwa)
 Konkurs na wieniec żniwny (współpraca z gminami)
 Udział w dożynkach – ekspozycja i warsztaty muzealne

9. Wydawnictwa:
 „Kalendarz imprez na rok 2014”
 „Kalendarz lekcji i warsztatów muzealnych”
 Prace nad przewodnikiem po skansenie (przygotowanie)

III. Konserwacja:

Ø muzealiów ruchomych typowane z działów:
- Dział Kultury Technicznej:
Konserwacja:- przygotowanie zabytków do wystaw: sklep – krajalnica do wędlin, szafka metalowa typu spiżarka, szafka reklamowa, blat kupiecki, kasa sklepowa
mleczarskie - centryfuga, prasa do sera, maselnice korbowe, garnki, pojemniki gospodarcze, kany
zbożowe - dzieże, beczki, wagi, śrutowniki (silnik elektryczny), kaszarnia, wialnia + sita,
skrzynie na zboże
rzeźnia – przygotowanie atrap wędlin na ekspozycje
- przygotowanie krosien do wystawy na strychu w Jurzynie – ok. 8 szt. (warsztaty tkackie)
- przygotowanie skrzynie i kufry do wystawy na strychu w Krobielewie – ok.40 szt.

Przeglądy: magazyny zbiorów: od kwiecień do września

- Dział Sztuki Ludowej:
Konserwacja:
- przygotowanie eksponatów do wystawy: instrumenty muzyczne do wystawy ok. 30szt.
- wycinanki - naprawa uszkodzonych wycinanek i kartonów

Przeglądy: magazyn zbiorów: czerwiec

- Dział Strojów i Tkanin:
Konserwacja: czepki – ok. 20 szt.
- typowanie zabytków do prania, czyszczenie chemiczne

Przeglądy: magazyn zbiorów - sierpień

- Dział Budownictwa:
Renowacja: naprawy i uzupełnienia ścian w budynkach drewnianych (prace renowacyjne obiektów: Dąbrówka, Spichlerz przejazdowy z Królowa, Stodoła z Sękowa

Przeglądy: obiektów – kwartalne i coroczne


IV. Inwestycje (Dział Budownictwa i Administracja):
- rozbudowa systemu monitoringu terenu (kontynuacja)
- rozbudowa instalacji oświetleniowej terenu skansenu i sektor kamienna (kontynuacja)
- doprowadzenie instalacji elektrycznej do obiektów (Krobielewo, Łomnica, Potrzebowo, Kargowa)
- częściowe rozprowadzenie instalacji oświetleniowej przy obiektach pod potrzeby monitoringu terenu
- rozprowadzenie instalacji elektrycznej na strychy przeznaczone do pod ekspozycje (Królów, Krobielewo, Jurzyn)
- wykonywanie ocieplenia poddasza w Oborze ze wsi Długie
- „Wykonanie robót budowlanych w Muzeum Etnograficznym w Ochli – II etap” - MKiDN
- „Unikatowy dom podcieniowy zachowaniem dziedzictwa ludowego” (PROW 2007-2013)

Remonty:
- przygotowania ekspozycji do wystaw
- utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie skansenu
- naprawa ogrodzeń i bram wjazdowych na zagrody
- naprawa sceny i ławek
- wykonane części ogrodzenia w zagrodzie z Łomnicy
- wykonanie studzienek przed wejściami do pomieszczeń piwnicznych w chacie kamiennej
- wyrównanie ubytków w drodze na terenie skansenu
- porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych i lasu
- naprawy i uzupełnienia w instalacji elektrycznej, wod - kan w obiektach

Inne prace:
- prace związane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu Muzeum do planowanych imprez plenerowych
- koordynacja sprzedaży oferty muzealnej
- poszukiwanie sponsorów działań muzealnych
- konserwacja zgromadzonych zabytków współpraca z działami w tym zakresie

Przygotowanie dokumentacji:
- koordynacje techniczna projektów dotyczących zabezpieczeń we współpracy z NIMOZ
- przygotowanie specyfikacji technicznej pod planowane inwestycje
- badanie rynku pod kątem zakupów materiałów i usług i prowadzenie dokumentacji z tym związanej
- prowadzenie bieżących przeglądów technicznych i dokumentacji z tym związanej
- podejmowanie działań związanych z opracowywaniem wniosków o dofinansowanie projektów związanych z planami na lata 2014-2015
- prowadzenie i opracowywanie dokumentacji związanej z realizacją programów dofinansowywanych przez KSOW

V. Opracowywanie wniosków:
- pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na cele statutowe Muzeum

VI. Zatrudnienie:
 W ramach współpracy z Urzędem Pracy: (stażystów, osoby wykluczone społecznie, osoby po 50 roku życia (mające status osoby bezrobotnej)
 W ramach współpracy z Aresztem Śledczym (więźniów do prac gospodarczych),
 Specjalistów spełniający kryteria ustalone przez ustawodawcę np.: specjalista d/s BHP,
i d/s Informacji Niejawnych (umowy cywilno-prawne),
 Specjalistów związanych z realizowanymi projektami przez Muzeum (badanie rynku)
 Studentów na staże i praktyki
 W ramach współpracy z III Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej (wykonanie prac społecznych skazanych przez Sąd)

VI. Promocja:
 Bieżąca promocja oferty Muzeum w mediach, Internecie, placówkach edukacyjnych i jednostkach samorządowych
 Opracowanie oferty:
- turystycznej
- merytorycznej (wykłady, seminaria)
- edukacyjnej i warsztatowej
- imprez plenerowych
- wystaw czasowych
- komercyjnej
 Opracowanie ankiet dla odwiedzających (badanie rynku)
Multimedia:
 Rejestracja fotograficzna, video i audio imprez plenerowych, wernisaży i innych działań Muzeum, także poza siedzibą
 Edycja wizualnych materiałów fotograficznych i video
 Archiwizacja materiałów wizualnych i audio
 Prowadzenie strony internetowej Muzeum
 Opracowanie na stronę internetową Muzeum wybranych atrakcji związanych z kulturą ludową regionu lubuskiego
 Panoramy sferyczne
 Web analiza strony internetowej Muzeum
 Realizacja niemiecko i angielskojęzycznej wersji strony internetowej muzeum
 Prowadzenie profilu Muzeum w mediach społecznościowych (FaceBook, Twitter, YouTube)
 Prace nad scenariuszem do „Wystawy multimedialnej” (specyfika kulturowa regionu lubuskiego)

Inne:
 Oprawa plastyczna imprez plenerowych i ekspozycji muzealnych, zaproszenia, plakaty, wystrój sceny
 Przygotowanie oferty komercyjnej (wynajęcia obiektów dla firm, osób prywatnych, instytucji)
 Koordynacja i sprzedaż bazy noclegowej w chacie z Długiego
 Wykonanie baner-ów reklamowych do imprez plenerowych i innych działań
 Wykonanie logotypów (podpisy obiektów architektury, plansza z regulaminem zwiedzania, mapa (plan zwiedzania), kierunkowskazy, tablica przy parkingu, tablica o wynajęciach)

VII. Przeglądy okresowe:
 pomiary ciśnienia w hydrantach p.poż.
 zakup, konserwacja gaśnic i uzupełnienie znaków p.poż.
 przegląd instalacji elektrycznej i gazowej
 przegląd sieci komputerowej i sprzętu komputerowego, instalacji tele-technicznej
 przeglądy okresowe instalacji antywłamaniowej i sygnalizacji pożaru
 okresowa kontrola przewodów kominowych

VIII. Współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami:

 „Wspólnota Bukowińska”
 „Towarzystwo Studiów Łużyckich”
 „ Stowarzyszenie Polsko - Niemieckie”
 „ Polskie Towarzystwo Ludoznawcze”
 „ Stowarzyszenie Winiarzy Zielonogórskich ”
 „Polski Związek Łowiecki”
 „Komisja Kultury, Tradycji i Etyki Łowieckiej Okręgowej Rady Łowieckiej” Zielona Góra
 „ Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu”
 „ Zielonogórskie Stowarzyszenie Twórców Ludowych”
 „ Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna”
 „ Związek Ochotniczej Straży Pożarnej RP Województwa Lubuskiego”
 „ Lokalna Grupa Działania. Między Odra a Bobrem”
 Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturowych „Drewno”
 Fundacja Ziemi Krobskiej im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa z Krobi
 Stowarzyszenie „LGD działaj z nami” Świebodzin
 „Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Ochla”
 „Lubuskie Stowarzyszenie Twórców Rękodzieła Ludowego i Artystycznego”Opublikował: Damian Danak
Publikacja dnia: 15.01.2014
Podpisał: Damian Danak
Dokument z dnia: 15.01.2014
Dokument oglądany razy: 3 174