A A A
BIP

Oferty pracy

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego.


1. Adres jednostki:
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli
Ochla-Muzealna 5
66-006 Zielona Góra

2. Wymiar etatu:
1,00 (pełny)

3. Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane: o specjalności technicznej, budowlanej, lub administracyjnej, marketing i zarządzanie,
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • Minimum 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem,
 • Znajomość przepisów w ramach: zamówień publicznych, prawa budowlanego, zagadnień finansów publicznych,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office

4. Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów bhp i p.poż, przepisów prawa pracy
 • Komunikatywność, umiejętność współpracy
 • Umiejętność planowania i realizacji zadań w określonym czasie
 • Dyspozycyjność

5. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • Kierowanie całokształtem spraw administracyjnych w Muzeum
 • Przygotowywanie i prowadzenie prac inwestycyjnych oraz remontowych w Muzeum (przygotowywanie projektów, kosztorysów, dokumentacji, prowadzenie procedur zamówień publicznych, koordynowanie prac na terenie muzeum, prowadzenie procedur przygotowania i odbioru robót)
 • Prowadzenie dokumentacji projektów inwestycyjnych, remontowych i konserwatorskich
 • Prowadzenie kart osobistego wyposażenia pracowników
 • Kierowanie zaopatrzeniem materiałowym i w środki BHP oraz nadzór nad rozliczeniem materiałów i ich magazynowaniem, przygotowywanie umów na zakup usług
 • Organizacja pracy personelu technicznego oraz nadzór nad pracą podległych pracowników
 • Nadzór szczegółowy nad wykonywaniem obowiązków kierowników działów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony mienia
 • Zaznajamianie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (szkolenia)
 • Zapewnienie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych w czasie wykonywania prac na terenie muzeum oraz zapobieganie wszelkim zagrożeniom w tym zakresie
 • Nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie dróg ewakuacyjnych, obiektów i ich otoczenia
 • Prowadzenie spraw i dokumentacji ( zgodnie z obowiązującymi ustawami) związanych z bezpieczeństwem p.poż i ochroną mienia
 • Prowadzenie gospodarki zasobami naturalnymi
 • Dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie gospodarowania materiałami budowlanymi i środkami nietrwałymi.

Wymaganie dokumenty:

 • Curriculum vitae wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska kierownika działu administracyjno – gospodarczego
 • Dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy
 • Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty zawierające CV, list motywacyjny, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i posiadane kwalifikacje należy składać w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli, Ochla –Muzealna 5 , 66-006 Zielona Góra w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika administracyjnego”, osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 lub za pośrednictwem poczty do dnia 4 lipca 2016 roku.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli, Ochla-Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra oraz na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją bieżących oraz przyszłych projektów rekrutacyjnych – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).


Uprzejmie informujemy, że w celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji skontaktujemy się tylko z wybranymi osobamiOpublikował: Damian Danak
Publikacja dnia: 16.06.2016
Podpisał: Damian Danak
Dokument z dnia: 15.06.2016
Dokument oglądany razy: 5 206