A A A
BIP

Przetargi i zapytania_

Zielona Góra, dnia 21 grudnia 2017 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na prowadzenie całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż.

W postępowaniu wzięli udział i złożyli oferty następujący oferenci:
1. Arbiter Safety Corporation sp.j Kraków Aleja Pokoju 78
2. ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Świdnica k/Zielonej Góry ul.Krótka 5
3. M.A.NIEMTZ sp.z o.o. Bydgoszcz ul.Ludwikowo 1
4. BHPEX Wielgus sp. j Zielona Góra ul.Sasankowa 1


Z powyższych ofert wybrano ofertę złożoną przez:
ERGON Centrum Szkoleń BHP i PPOŻ Świdnica k/Zielonej Góry ul.Krótka 5


Dziękujemy wszystkim za udział i przesłane oferty.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zielona Góra, dnia 21 grudnia 2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
NA zakup trzech laptopów oraz serwera plików NAS wraz z oprogramowaniem na potrzeby Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - w Ochli


Wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę WERISOFT Grzegorz Szurowski
W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy WERISOFT Grzegorz Szurowski


Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożenie oferty.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zielona Góra, dnia 21 grudnia 2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH USYTUOWANYCH NA TERENIE MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W ZIELONEJ GÓRZE - OCHLI


W postępowaniu wzięli udział i złożyli oferty następujący oferenci:
1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Elżbieta Mania, ul. Wesoła 2a, Sulechów
2. PHU "SMOTI" Sebastian Smoter, ul. Zawada-Kościelna 8, Zielona Góra
Z powyższych ofert wybrano ofertę złożoną przez:
PHU "SMOTI" Sebastian Smoter, ul. Zawada-Kościelna 8, Zielona Góra


Dziękujemy wszystkim za udział i przesłane oferty.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z dnia 20.12.2017

Informujemy, że zostało zakończone postępowanie naboru ofert na stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze - Ochli w roku 2018
Wpłynęła jedna oferta złożona przez Zbigniewa Koguta
W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Zbigniewa Koguta

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza z dniem 12.12.2017r. nabór ofert na prowadzenie całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż..

1. Zamawiający
Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze - Ochli, ul. Ochla - Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra, NIP 973-03-53-336, Regon 001104411

2. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji

- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów, zasad i regulaminów dotyczących bhp i ppoż przez pracowników,
- przeprowadzanie kontroli stanu bhp i ppoż ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, gdzie występują zagrożenia wypadków,
- prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych pracowników w zakresie bhp i ppoż,
- analizowanie stanu bhp i ppoż oraz opracowanie wniosków i zaleceń w kierunku jego poprawy,
- analizowanie przyczyn powstania wypadków przy pracy oraz opracowanie wniosków w zakresie ich likwidacji,
- sporządzanie i prowadzenie pełnej dokumentacji wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy, protokoły z wypadków, wyjaśnienia poszkodowanego i świadków, karty wypadków, odszkodowania oraz zachorowań na choroby zawodowe,
- kontrolowanie i współdziałanie w zakresie realizacji nakazów, zaleceń organów nadzoru, inspekcji pracy, służby zdrowia, inspekcji sanitarnej, dozoru technicznego oraz, protokołów pokontrolnych wydanych w zakresie bhp i ppoż,
- nadzorowanie oraz branie udziału w pomiarach wykonywanych przez uprawnione organizacje, warunków szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia pracowników,
- wnioskowanie do Dyrektora Muzeum Etnograficznego o natychmiastowe wstrzymanie pracy na stanowiskach gdzie występują zagrożenia życia lub zdrowia pracownika,
- przygotowanie informacji i analiz w zakresie prowadzonych spraw,
- zgodnie z obowiązującymi przepisami gromadzenie i przechowywanie w siedzibie Zleceniodawcy dokumentów dotyczących prowadzonych spraw,
- informowanie przełożonego o wynikach, postępie i napotkanych trudnościach w pracy oraz przyjętych środkach zabezpieczających pełne i terminowe wykonanie powierzonych zadań,
- sporządzanie i przedstawianie Zleceniodawcy, co najmniej raz w roku okresowej analizy stanu bhp i ppoż.,
- współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników

3. Wymagane kwalifikacje:
- Wykształcenie wyższe, szkolenia z zakresu BHP
- Kwalifikacje do wykonywania zadań z zakresu p.poż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.05.215.1823 z późn. zm.)
- Samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole

4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
-Cena powinna zawierać wartość usługi brutto miesięcznie określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
- Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową na prowadzenie całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż. po podpisaniu wzajemnie obowiązującej umowy.
- Przewidywany okres zawarcia umowy to okres jednego roku od 2 stycznia 2018 do końca 31.12.2019 roku.
- Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy na usługi bez podania przyczyn, lub zmianę okresu świadczenia usługi.
- cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.


5. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego.


6. Opis sposobu przygotowania oferty:
- należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
- na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli z dopiskiem „oferta na stanowisko: BHP i ppoż. w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze - Ochli”,
- cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie; oferta cenowa powinna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia; formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.


7. Miejsce i termin złożenia oferty :
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli
66-006 Zielona Góra
Ochla - Muzealna 5
- ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 grudnia 2017 roku do godz.10.00 w siedzibie zamawiającego tj. w sekretariacie Muzeum w Zielonej Górze, I piętro (adres jw.) - oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.


8. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.12.2017 roku , o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego tj. adres jw.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. sekretariat 68/321 15


Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza z dniem 11.12.2017r. nabór ofert na zakup trzech laptopów oraz serwera plików NAS wraz z oprogramowaniem na potrzeby Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli/1. Zamawiający:
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli, Ochla – Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra

2. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji

Laptop A szt.1
Laptop B szt.1
Laptop C szt.1
Serwer NAS szt.1

Realizacja zamówienia do 29.12.2017r.

Ofertę z podaniem ceny brutto  sprzętu i dostawy należy złożyć w terminie do 19.12.2017r. drogą email: sekretariat@muzeumochla.pl. Oferta powinna zawierać całość kosztów związanych wartością  zamówienia.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów na stronie internetowej www.muzeumochla.pl /BIP w zakładce Przetargi i zapytania, oraz skontaktujemy się z Oferentem który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. sekretariat 68/321 15 91Zapytanie ofertowe na wywóz nieczystości płynnych

Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza z dniem 06.12.2017r. nabór ofert na wykonywanie usługi wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie Muzeum Etnograficznego
I. Zamawiający
Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze - Ochli, ul. Ochla - Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra, NIP 973-03-53-336, Regon 001104411
II. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji
Usługa dotyczy wywozu i utylizacji nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie Muzeum. Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do soboty po telefonicznym poinformowaniu Wykonawcy z jednodniowym wyprzedzeniem.
Max. pojemność zbiornika w Muzeum wynosi 10 m3. Zgłoszenie do realizacji może obejmować również wywóz połowy zawartości zbiornika czyli 5 m3.
III. Ocena ofert
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową wywozu i utylizacji 10 m3 nieczystości płynnych po podpisaniu wzajemnie obowiązującej umowy. Przewidywany okres zawarcia umowy to okres jednego roku od 2 stycznia 2018 do końca 31.12.2018 roku.
Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy na usługi bez podania przyczyn, lub zmianę okresu świadczenia usługi.
VI. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę z podaniem ceny brutto wywozu i utylizacji 10 m3 należy złożyć w terminie do 15.12.2017r. drogą email: sekretariat@muzeumochla.pl lub pisemnie pocztą polska w sekretariacie Muzeum z dopiskiem „wywóz i utylizacja nieczystości płynnych”. Cena usługi powinna zawierać całość kosztów związanych ze świadczoną usługą.
IV. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów na stronie internetowej www.muzeumochla.pl /BIP w zakładce Przetargi i zapytania, oraz skontaktujemy się z Oferentem który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. sekretariat 68/321 15 91

_______________________________________________________________

Nabór na stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze - Ochli w roku 2018
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli ogłasza nabór na stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze - Ochli w roku 2018
1. Zakres zadań przewidzianych dla ww. stanowiska:
 Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej.
 Ochrona systemów sieci teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne.
 Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych.
 Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Muzeum, kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
 Opracowanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji.
 Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.
 Przekazywanie do organów ABW wykazu osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne a także osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.
 Znajomość przepisów i realizacja zadań obronnych nałożonych na jednostkę organizacyjną przez organ nadrzędny.
 Współpraca Biurem Ochrony informacji i Bezpieczeństwa Publicznego w Lubuskim Urzędzie Marszałkowskim.
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- od dnia 02.01.2018r. do dnia 31.12.2020r.
3. Forma zatrudnienia:
umowa cywilno – prawna.
4. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwo umyślne lub za przestępstwo karne skarbowe,
4) wykształcenie wyższe,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
6) posiadanie doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z ochroną informacji niejawnych lub ochroną danych osobowych,
7) poświadczenia bezpieczeństwa wydane przez ABW dopuszczające do informacji o klauzuli poufne,
8) posiadanie aktualnego zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych przeprowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
5. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:
1) CV – Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata” „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. z późn. zm.),
2) kopię dyplomu lub świadectwa dokumentujące wykształcenie,
3) kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe tj. świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu),
4) kopię innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, szkolenia, studia podyplomowe itp.,
5) formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1.
Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.
6. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:
- cena – 100%.
Przy spełnieniu wymogu, dotyczącego wymaganych dokumentów o których mowa w pkt 5.
7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1) wartość usługi brutto miesięcznie określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
2) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
8. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną oraz spełniającą wymagane warunki zamawiającego.
9. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli z dopiskiem „oferta na stanowisko: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze - Ochli”,
3) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie; oferta cenowa powinna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia; formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
10. Miejsce i termin złożenia oferty :
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli
66-006 Zielona Góra
Ochla - Muzealna 5
1) ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego tj. w sekretariacie Muzeum w Zielonej Górze, I piętro (adres jw.),według wzoru w zał. 1
2) oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.
11. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.12.2017 roku , o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego
tj. adres jw.
12. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są :
Tadeusz Woźniak, tel. 68 321 15 91 (centrala) , email: tadeusz.wozniak@muzeumochla.pl

userfiles/Zalaczniknr1dozapytaniaofertowego.pdf

__________________

Ogłoszenie z 10.11.2017r

Informujemy ,że zostało zakończone postępowanie naboru ofert na wykonanie usługi polegającej na wymianie kalenicy na stodole z Królowa – 15 mb, stodole z Cisowej – 20 mb, oraz wymiany poszycia dachu trzcinowego na nowy na stodole z Krobielewa z Krobielewa z materiałem własnym wykonawcy.
Usługa będzie obejmować wykonanie następujących prac:
1. Wykonanie usługi wymiany kalenicy stodole z Królowa – 15 mb, stodole z Cisowej – 20 mb
2. Usunięcie trzciny, utylizacja starego poszycia dachu z trzciny na stodole z Krobielewa -380 m2
3. Wymiany poszycia dachu trzcinowego na nowy na stodole z Krobielewa -380m2
W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Janusz Mikołajski "TRZCINODACH" 14-140 Miłomłyn, ul. Illńska 16
Z oferentem który zaproponował najkorzystniejszą ofertę zostaną podjęte działania w celu realizacji zamówienia.
Dziękujemy pozostałym uczestnikom postępowania za profesjonalne przygotowanie ofert i uczestnictwo w postępowaniu.

______________________________

ZAPYTANIE
Ochla 02. 11. 2017r


Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi polegającej na wymianie kalenicy na stodole z Królowa – 15 mb, stodole z Cisowej – 20 mb, oraz wymiany poszycia dachu trzcinowego na nowy na stodole z Krobielewa z Krobielewa z materiałem własnym wykonawcy.
Usługa będzie obejmować wykonanie następujących prac:

  1. Wykonanie usługi wymiany kalenicy stodole z Królowa – 15 mb, stodole z Cisowej – 20 mb
  2. Usunięcie trzciny, utylizacja starego poszycia dachu z trzciny na stodole z Krobielewa -380 m2
  3.  Wymiany poszycia dachu trzcinowego na nowy na stodole z Krobielewa -380m2

W złożonej ofercie należy podać nazwę i adres Firmy, dane kontaktowe (tel, email) zakres prac zgodny z treścią zapytania, wartość netto i brutto oferty, termin realizacji.
Ofertę należy składać do 09. 11. 2017r drogą email : konserwacja@muzeumochla.pl lub pisemnie w sekretariacie Muzeum ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla.
Przewidywany termin realizacji zamówienia między 13. 11. 2017 – 15. 12.2017r.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 68 321 15 91. lub emailem: konserwacja@muzeumochla.pl

_______________________________________________

W związku z analizą rynku, w celu określenia wartości rynkowej ceny najmu, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli zwraca się z prośbą o zgłaszanie podmiotów zainteresowanych wynajmem powierzchni w znajdujących się na terenie Muzeum Etnograficznego następujących lokalizacjach :
-"Chata z Boryszyna", w skład pomieszczeń wchodzi kuchnia, sala, toaleta, magazyn, pomieszczenie użytkowe -pow. użytkowa 163,9 m 2
- "Obora z Brzeźnicy", w skład wchodzą dwie sale i toaleta - pow. użytkowa 192 m2
W skład kompleksu wchodzi również zadaszona wiata o pow. 80,50 m2, obręb zagrody i terenu przyległego. Całość dzierżawionego terenu - 2425 m2. Planowany okres wynajmu 5 lat.
Wymienione obiekty są przeznaczone na działalność gastronomiczną i stanowią jeden kompleks.
Po stronie wynajmującego jest wyposażenie obiektów w urządzenia niezbędne do prowadzenia tego rodzaju działalności na własny koszt, w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące prowadzenia w/w działalności, oraz koszty związane z utrzymaniem obiektu w tym z mediami.
Termin składania dokumentów w sekretariacie Muzeum ul.Muzealna 5, 66-006 Ochla, lub na skrzynkę e-mail : sekretariat@muzeumochla.pl z proponowaną całkowitą ceną za wynajem upływa dnia 18-09-2017o godz.14 00
Szczegółowych informacji udziela Pani Irena Lew tel. 68 321 15 91.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

_____________________________________________

informacja z dnia 28.06.2017r.

Muzeum Etnograficzne
w Zielonej Górze z/s w Ochli, Ochla-Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra
W postępowaniu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Kultury Europy – w kulturze regionu – II etap” o szacunkowej wartości kosztorysowej 5.106.251,81 zł netto.
Zamawiający po otwarciu ofert zwrócił się do dwojga Oferentów z prośbą o wyjaśnienia tyczące się ceny w ich ofercie. PRO EKO DOM Firma Projektowo-Wykonawcza Joanna Niećko nie złożyła w terminie wyjaśnień i w związku z tym Zamawiający odrzucił ofertę. Natomiast wyjaśnienia Atelier Architektury Radosław Żubrycki zostały uznane za wiarygodne i w związku z uzyskaniem najkorzystniejszej oceny punktowej tejże firmie powierzono realizację zamówienia.
Wykonawca wybrany: Atelier Architektury Radosław Żubrycki ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec

___________________________________________________________________

Informacja o udzieleniu zamówienia przez Muzeum Etnograficzne
w Zielonej Górze z/s w Ochli, Ochla-Muzealna 5 66-006 Zielona Góra


Informujemy iż w zapytaniu na obsługę prawną postępowań przetargowych związanych z realizacją projektu inwestycyjnego pn. „Kultury Europy – w kulturze regionu – II etap” wpłynęły następujące oferty:

L.p. / Nazwa i adres wykonawcy / Liczba punktów w kryterium / Łączna liczba punktów

1 Kancelaria Adwokacka Adwokat Gerard Dębski
ul. Jedności 24/265-018 Zielona Góra

kryterium cena100
łączna liczba punktów 100

2 Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Milczyńska Radca Prawny
ul. Zbąszyńska 34/1
64-225 Kopanica

kryterium cena 80,32 punktów
łączna liczba punktów 80,32

3 Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Koralewska-Szyszka
ul. Smardzewska 19/33
60-161 Poznań

kryterium cena 26,67
łączna liczba punktów 33,33

4 Kancelaria Radców Prawnych
Skorecka-Szajek-Urbaniak
Plac Słowiański 7a/2
65-096 Zielona Góra

kryterium cena 66,67
łączna liczba punktów 66,67

Muzeum wybrało ofertę:
Kancelaria Adwokacka Adwokat Gerard Dębski
ul. Jedności 24/265-018 Zielona Góra

Oferent złożył kompletną ofertę, która uzyskała najwyższą ocenę punktową


Informacja z dnia 07.06.2017r.
Muzeum Etnograficzne
w Zielonej Górze z/s w Ochli, Ochla-Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra

W postępowaniu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Kultury Europy – w kulturze regionu – II etap” o szacunkowej wartości kosztorysowej 5.106.251,81 zł netto.

Zostały złożone następujące oferty:
Lp. Nazwa i adres wykonawcy Data złożenia oferty
1 KOMPLET INWEST Sp. z o.o.
ul. Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wlkp. 05.06.2017r.
2 PRO EKO DOM Firma Projektowo-Wykonawcza Joanna Niećko
ul. Św. Jana 9a, 59-900 Zgorzelec 05.06.2017r.
3 Atelier Architektury Radosław Żubrycki
ul. Św. Jana 9a, 59-900 Zgorzelec 05.06.2017r.
4 Zachodnie Centrum Consultingowe „EURO INVEST”
ul. Sikorskiego 111/307, 66-400 Gorzów Wlkp. 05.06.2017r.

Zamawiający zwrócił się do dwóch Oferentów o złożenie wyjaśnień. Do czasu ich otrzymania wstrzymuje się ostateczne wyłonienie Wykonawcy.

________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

01.06.2017r.
W związku z zapytaniem o podanie szacunkowej wartości zamówienia na obsługę prawną jaką Zamawiający chce przeznaczyć i w celu zachowania należytej przejrzystości i konkurencyjności w/w zamówienia Zamawiający informuję, że kwota przeznaczona na postępowanie wynosi 14.000,00 netto.


Ogłoszenie z dnia 29.05.2017 roku

Zapytanie Ofertowe
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na obsługę prawną postępowań przetargowych związanych z realizacją projektu inwestycyjnego pn. „Kultury Europy – w kulturze regionu – II etap” kierowanego do RPO-Lubuskie 2020. Celem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa ramowa.
Przedmiotem projektu jest rozbudowa Muzeum poprzez uzupełnienie zabytkowej przestrzeni o 4 kolejne obiekty (wraz z wprowadzeniem w nich funkcji ekspozycyjnych, magazynowych oraz edukacyjnych) oraz rozbudowy zaplecza magazynowo-techniczo-biurowego wraz z wprowadzeniem w nich nowych funkcji i zaspokojenie potrzeby wyodrębnienia nowych przestrzeni takich jak: wydzielenie archiwum, magazynu zbiorów bibliotecznych, powierzchni magazynowych muzealiów, zaplecza technicznego w tym miejsca na stelaże, kwarantannę muzealiów, sprzęty i narzędzia do obsługi terenów zielonych i remontów, pokoje biurowe.
Zamawiający nie podzieli zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Niniejsze zapytanie jest zgodne z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Dane zamawiającego:
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli
66-006 Zielona Góra Ochla - Muzealna 5
woj. lubuskie
tel. 683211591
e-mail: sekretariat@muzeumochla.pl

II Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej postępowań przetargowych na rzecz Zamawiającego przy realizacji Projektu; liczba planowanych postępowań:4. Obejmującej w szczególności:
1. Przygotowywanie i opiniowanie umów i aneksów do Postępowań przetargowych.
2. Informowanie Zamawiającego o zmianach w przepisach prawnych i udzielanie wyjaśnień tych zmian.
3. Opiniowanie pod względem prawnym decyzji i pism sporządzanych przez pracowników Zamawiającego związanych z postępowaniem przetargowym.
Przedmiotem postępowań przetargowych będą usługi budowlane i dostawy wyposażenia.
III Opis warunków udziału
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają następujące warunki:
a. Udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienie polegające na doradztwie inwestycyjnym przy projekcie współfinansowanym ze środków UE, którego wartość była nie mniejsza niż 1.000.000,00 PLN.
b. Dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, co najmniej Jedną osobą mającą co najmniej trzyletnie doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej postępowań z zakresu PZP.
c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych).
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
IV Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji.
2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
3. Wykaz usług - załącznik nr 2
4. Wzór umowy – załącznik nr 3

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia Formularza Ofertowego i określenia w nim ceny ryczałtowej za obsługę jednego postępowania. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną realizację przedmiotu zamówienia bez uzależniania jej wysokości od osób wymaganych do wykonania usługi, jak też jej rodzaju. Ceny jednostkowe będą obowiązywały przez cały okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. Do celów obliczenia ceny oferty Wykonawca winien założyć, że w ramach obowiązków objętych zakresem zamówienia zrealizuje łącznie obsługę 4 postępowań przetargowych.
Cenę należy podać w złotych polskich w wartości brutto w ujęciu liczbowym i słownie z zaznaczeniem podatku VAT oraz wartości netto.
Cena winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.


V Ocena ofert


Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1. Cena oferty (C) - waga 100%
Przy ocenie oferty w kryterium cena (C) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), po przeliczeniu wg wzoru:
C = Cmin / Cbad x 100 pkt x 100%
gdzie: Cmin - cena oferty z najniższą ceną (z pośród ofert ważnych i nieodrzuconych) (zł);
Cbad - cena oferty badanej (zł);
Maksymalna możliwa Ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 100,00 punktów.

VI Termin realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w okresie od 14.06.2017 do 31 grudnia 2018r.
VII Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca sam lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

VII Sposób przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.
Ofertę podpisuję osoba uprawomocniona na podstawie stosownych dokumentów.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
Dokumenty należy złożyć lub przesłać w oryginale lub potwierdzonej kopii.

IX Termin i miejsce składania oferty

1. Kompletną ofertę należy złożyć w jednej z niżej wymienionych form do dnia 06.06.2017 roku:
- dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli, Ochla – Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra
- przesłać pocztą na adres Zamawiającego: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli, Ochla – Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra.
- drogą mailową w postaci wypełnionych i podpisanych zeskanowanych dokumentów na adres sekretariat@muzeumochla.pl
2. W każdy z przypadków decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
3. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 1 dzień przed terminem składania ofert. Odpowiedź zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Pytania należy kierować na adres e-mail lub telefonicznie:
sekretariat@muzeumochla.pl, tel. 68 321 15 91
X Informacje dodatkowe
1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
2. Wyznaczony termin podpisania umowy planuje się nie później niż 3 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenia wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.
4. Z postępowania wyklucza się podmioty tak jak opisane w art.24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Renata Reska-Żelek.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Muzeum przewiduje możliwość zmiany Umowy w sytuacji gdy:
• Ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
• Powstanie konieczność zmiany terminów realizacji zamówienia na skutek obiektywnych przeszkód.
• Wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę i Zamawiającego.
• Ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT.

 


Ogłoszenie z dnia 22.05.2017 roku

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli ogłasza nabór ofert na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Informacje o ogłoszeniu:
Termin składania ofert: do dnia 05.06.2017 roku
Nazwa Zamawiającego:
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli
Miejsce i sposób składania ofert

1. Kompletną ofertę należy złożyć w jednej z niżej wymienionych form do dnia 05.06.2017 roku
- dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli, Ochla – Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra
- przesłać pocztą na adres Zamawiającego: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli Ochla – Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra.
2. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.


3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z aktem rejestracyjnym lub innym właściwym umocowaniem prawnym, które należy dołączyć do oferty.


4. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.


5. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 1 dzień przed terminem składania ofert. Odpowiedź zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
Pytania należy kierować na adres e-mail lub telefonicznie:
sekretariat@muzeumochla.pl tel. 68 321 15 91
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Renata Reska-Żelek – Główny Specjalista ds. finansowo-projektowych


6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


7. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Kultury Europy – w kulturze regionu – II etap” o szacunkowej wartości kosztorysowej 5.106.251,81 zł netto.

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubuskie
Miejscowość: Ochla – Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy dla pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Kultury Europy – w kulturze regionu – II etap” o szacunkowej wartości kosztorysowej 6.280.689,75 zł brutto.
Zamówienie dotyczy projektu „Kultury Europy – w kulturze regionu – II etap”, współfinansowanego z EFRR w ramach Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego - projekty realizowane poza formułą ZIT RPO Lubuskie 2020 (Nr projektu: RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16).


OPIS INWESTYCJI

Przedmiotem projektu jest rozbudowa Muzeum poprzez uzupełnienie zabytkowej przestrzeni o 4 kolejne obiekty (wraz z wprowadzeniem w nich funkcji ekspozycyjnych, magazynowych oraz edukacyjnych) oraz rozbudowa zaplecza magazynowo-techniczno-biurowego wraz z wprowadzeniem w nich nowych funkcji i zaspokojenie potrzeby wyodrębnienia nowych przestrzeni takich jak: wydzielenie archiwum, magazynu zbiorów bibliotecznych, powierzchni magazynowych muzealiów, zaplecza technicznego w tym miejsca na stelaże, kwarantannę muzealiów, sprzęty i narzędzia do obsługi terenów zielonych i remontów, pokoje biurowe.
Przedsięwzięcie posiada pozwolenie na budowę wydane w 2016 r.
Ramy czasowe poszczególnych działań zawarte są w Harmonogramie (załącznik nr 2)
Planowany wybór wykonawcy prac budowlanych i instalacyjnych: lipiec-sierpień 2017 r.
Planowane zakończenie i odbiór inwestycji: listopad 2018 r.

Zakres ww. zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji robót obejmuje:
1. Głównym zadaniem inwestycyjnym jest budowa obiektów kubaturowych:
a. Budowa Spichlerza z Policka (Pz=288,55m2) + translokacja obiektu
b. Budowa Stodoły z Lisowa (Pz=176,42m2+73,78m2=250,20m2)
c. Budowa Chaty olenderskiej z Sękowa (Pz=140,88m2)
d. Budowa Młyna wodnego z Sądowa (Pz=68,75m2)
e. Budowa zaplecza biurowo gospodarczego z modernizacją infrastruktury przy istniejącym budynku „Leśniczówki” (Pz=2012,1m2)
- Budowa budynku magazynowo – biurowego (Pz=348,60m2)
- Remont budynku gospodarczego (Pz=96m2)
- Budowa budynku warsztatowego (Pz=96m2)
-Budowa zadaszenia łączącego remontowany budynek gospodarczy i projektowany budynek warsztatowy (Pz=50m2)
- Projektowane zadaszenie z podnoszonymi blatami (Pz=38m2)
- Wiata prezentacyjna (Pz=148m2)
2. Zadanie uzupełniające stanowi budowa i wykonanie robót budowlanych polegających na:
a. Miejsce na składowanie odpadów stałych oraz skład opału (Pz=20m2)
b. Utwardzenie terenu przy obiektach
c. Wykonanie odwodnienia powierzchniowego w formie prefabrykowanych korytek betonowych
d. Budowa - rozbudowa istniejącej sieci wodnej
e. Budowa - rozbudowa istniejące sieci eN
f. Budowa - rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z montażem bezodpływowych zbiorników szczelnych
g. Budowa – rozbudowa istniejącej sieci gazowej
3. Zakres czynności objętych nadzorem:
45000000-7 Roboty budowlane
45113000-2 Roboty na placu budowy
45112500-0 Usuwanie gleby
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domów
45231300-8Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45333100-1 Instalowanie urządzeń regulacji gazu
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Izolacja cieplna
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45317300-5 Wykonanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45443000-4 Roboty elewacyjne
45431000-7 Kładzenie płytek
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45410000-4 Tynkowanie
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

4. Informacje szczegółowe o obiektach kubaturowych:
Budowa Spichlerza z Policka (Pz=288,55m2) obiekt wpisany do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy inwestycji.
Charakterystyka formy
Zabudowa: Wolnostojąca
Budynek: dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym
Niepodpiwniczony
Na planie prostokąta
Nakryty dachem dwuspadowym uskokowym o kącie nachylenia dachu głównego 41st., dach uskokowy 33st.

Opis i gabaryty budynku
Funkcja: obiekt budownictwa ludowego – Spichlerz
Kategoria ppoż.: ZLIII
Długość: 22,81 m
Szerokość: 12,65 m
Wysokość do okapu: 3,12 m
Wysokość do kalenicy: 9,38 m
Kąt nachylenia dachu: 41o, 33 o
Powierzchnia zabudowy: 288,55 m2
Powierzchnia użytkowa całkowita: 628,0 m2
Kubatura: 1 499 m3

Zestawienie powierzchni projektowanego budynku
Powierzchnia użytkowa parteru: 269,55 m2
Powierzchnia użytkowa piętra (po podłodze): 243,16 m2
Powierzchnia użytkowa poddasza (po podłodze): 115,29 m2
Powierzchnia użytkowa całkowita: 628,00 m2

Budowa Stodoły z Lisowa wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy inwestycji. (Pz=176,42m2+73,78m2=250,20m2)

Charakterystyka formy
Zabudowa: Wolnostojąca
Budynek: dwukondygnacyjny
Niepodpiwniczony
Na planie prostokąta
Nakryty dachem dwuspadowym symetrycznym o kącie nachylenia 45st.

Opis i gabaryty budynku
Funkcja: obiekt budownictwa ludowego – Stodoła
Kategoria ppoż.: ZLIII
Długość: projektowanej stodoły 6,60 m, całkowita 22,38 m
Szerokość: 11,18 m
Wysokość do okapu: 4,21 m
Wysokość do kalenicy: 9,84 m
Kąt nachylenia dachu: 45o
Powierzchnia zabudowy projektowanej stodoły: 73,78 m2
Powierzchnia zabudowy całkowita: 250,20 m2
Powierzchnia użytkowa projektowanej stodoły: 61,90 m2
Powierzchnia użytkowa całkowita: 361,29 m2
Kubatura: 1 756 m3

Budowa Chaty olenderskiej z Sękowa wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy inwestycji. (Pz=140,88m2)

Charakterystyka formy

Zabudowa: Wolnostojąca
Budynek: dwukondygnacyjny
Niepodpiwniczony
Na planie prostokąta
Nakryty dachem dwuspadowym symetrycznym o kącie nachylenia 51st.

Opis i gabaryty budynku

Funkcja: obiekt budownictwa ludowego – Chata olenderska
Kategoria ppoż.: ZLIII
Długość: 16,10 m
Szerokość: 8,75 m
Wysokość do okapu: 2,04 m
Wysokość do kalenicy: 7,95 m
Wysokość parteru: 2,04 m
Wysokość poddasza: min. 0m, max. 5,09 m
Kąt nachylenia dachu: 51o
Powierzchnia zabudowy: 140,88 m2
Powierzchnia użytkowa całkowita: 204,24 m2
Kubatura brutto: 748,81 m3

Powierzchnia użytkowa parteru: 126,44 m2
Powierzchnia użytkowa poddasza: 77,80 m2
Powierzchnia użytkowa całkowita: 204,24 m2

Budowa Młyna wodnego z Sądowa (Pz=68,75m2)
Charakterystyka formy
Zabudowa: Wolnostojąca
Budynek: jednokondygnacyjny
Niepodpiwniczony
Na planie prostokąta
Nakryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 45st.

Opis i gabaryty budynku
Funkcja: obiekt budownictwa ludowego – Spichlerz
Kategoria ppoż.: ZLIII
Długość: 10,66 m
Szerokość: 6,45 m
Wysokość do okapu: 4,44 m
Wysokość do kalenicy: 7,95 m
Wysokość kondygnacji użytkowej – 2,66 m
Kąt nachylenia dachu: 45o
Powierzchnia zabudowy: 68,75 m2
Powierzchnia kondygnacji użytkowej: 54,45 m2
Kubatura: 658 m3


Budynek magazynowo – biurowy (Pz=348,60m2) przy budynku Leśniczówki wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy inwestycji. zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i załącznikami graficznymi do projektu.

Charakterystyka formy - Budynek magazynowo – biurowy (Pz=383m2)
Zabudowa: Wolnostojąca
Budynek będzie zlokalizowany przy istniejącej zabudowie
Budynek: dwukondygnacyjny (parter + poddasze użytkowe)
Niepodpiwniczony
Na planie prostokąta
Nakryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia dachu 35 stopni, kryty dachówką karpiówką układaną w podwójną koronkę, w kolorze czerwonym.

Opis i gabaryty budynku - Budynek magazynowo – biurowy (Pz=348,60 m2)
Funkcja magazynowo - biurowa
Kategoria ppoż.: ZLIII
Długość: 40,80 m
Szerokość: 13,61 m
Wysokość do okapu: 3,34 m
Wysokość do kalenicy: 7,93 m
Kąt nachylenia dachu: 35 o
Powierzchnia zabudowy: 348,60 m2
Powierzchnia użytkowa całkowita: 544,90 m2
Kubatura: 2860 m3

Powierzchnia użytkowa parteru: 331,65 m2
Powierzchnia użytkowa poddasza: 253,60 m2
Powierzchnia użytkowa całkowita: 585,25 m2

Remont budynku gospodarczego (Pz=96m2) przy budynku Leśniczówki zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i załącznikami graficznymi do projektu.

Charakterystyka formy obiektu – Remont budynku gospodarczego (Pz=96,0m2):
Zabudowa: Wolnostojąca
Budynek: jednokondygnacyjny z nieużytkowym poddaszem
Niepodpiwniczony
Na planie prostokąta
Nakryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia dachu 25 stopni, kryty dachówką karpiówką układaną w podwójną koronkę, w kolorze czerwonym.

Opis i gabaryty obiektu – Remont budynku gospodarczego (Pz=96,0m2):
Funkcja: budynek magazynowy
Kategoria ppoż.: PM
Długość: 12,60 m
Szerokość: 7,60 m
Wysokość do okapu: 2,75 m
Wysokość do kalenicy: 4,66 m
Kąt nachylenia dachu: 25 o
Powierzchnia zabudowy: 96 m2
Powierzchnia użytkowa całkowita: 83,4 m2
Kubatura budynku gospodarczego: 365,4 m3

Budowa zadaszenia z podnoszonymi blatami (Pz=38m2) zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i załącznikami graficznymi do projektu:

Charakterystyka formy obiektu – Zadaszenie z podnoszonymi blatami:
Zabudowa: wolnostojąca
Obiekt: jednokondygnacyjny
Niepodpiwniczony
Na planie prostokąta
Nakryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 25st.

Opis i gabaryty obiektu – Zadaszenie z podnoszonymi blatami:
Długość: 9,50 m
Szerokość: 4,00 m
Wysokość do okapu: 2,75 m
Wysokość do kalenicy: 3,82 m
Kąt nachylenia dachu: 25 o
Powierzchnia zabudowy: 38 m2

Budowa Wiaty prezentacyjnej wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy inwestycji. (Pz=148m2) zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
i załącznikami graficznymi do projektu:

Charakterystyka formy obiektu – Wiata prezentacyjna (Pz=148m2):
Zabudowa: wolnostojąca
Obiekt: jednokondygnacyjny
Niepodpiwniczony
Na planie łuku (wycinka koła)
Nakryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 35st.


Opis i gabaryty obiektu – Wiata prezentacyjna (Pz=148m2):
Długość: 25,63m (max. dł. łuku 29,10m)
Szerokość: 6,25 m
Wysokość do okapu: 2,67 m
Wysokość do kalenicy: 5,22 m
Kąt nachylenia dachu: 35 o
Powierzchnia zabudowy: 148 m2

Harmonogram realizacji zamówienia:
Etap I: czerwiec - lipiec 2017 r. – od dnia zawarcia umowy
Etap II: sierpień 2017 – grudzień 2018 r.- do dnia zakończenia zadania inwestycyjnego, w tym do podpisania protokołu końcowego robót.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zapoznaniu się z wzorem umowy
Załącznik nr 5 – Wzór umowy
Załącznik nr 6 - Zakres obowiązków
Załącznik nr 7 – Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Uwaga dokumentacja zawiera opis szerszego zakresu pracy niż przewidywany do wykonania w niniejszym ogłoszeniu. Zakres prac ograniczony jest do opisanego powyżej w OPISIE INWESTYCJI. Zadania ujęte w „Zagospodarowaniu terenu Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli polegającego na: translokacji lub rekonstrukcji obiektów budownictwa ludowego oraz rozbudowę istniejącego skansenu wraz infrastrukturą techniczną” ograniczone zostaje do budowy i wykonaniu robót budowlanych polegających na:
a. budowie miejsca na składowanie odpadów stałych oraz skład opału
b. utwardzeniu terenu przy obiektach
c. wykonaniu odwodnienia powierzchniowego w formie prefabrykowanych korytek betonowych
d. budowie - rozbudowie istniejącej sieci wodnej
e. budowie - rozbudowie istniejące sieci eN
f. budowie - rozbudowie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z montażem bezodpływowych zbiorników szczelnych
g. budowie – rozbudowie istniejącej sieci gazowej

Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
1. Odstąpienie od umowy w przypadku nie przyznania dofinansowania dla Projektu
2. Otrzymania decyzji Instytucji Zarządzającej RPO-L2020 zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany (aneksowanie umowy o dofinansowanie).
3. Uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Wykonawcy.
5. Okoliczności siły wyższej.
6. Zmiany ustalonego wynagrodzenia brutto w przypadku urzędowej zmiany wysokości podatku VAT.
7. Zmian redakcyjnych umowy.
8. Przedłużenia procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
9. Zmian w sposobie realizacji i terminie wykonania zamówienia na roboty budowlane i instalacyjne, nad którymi pełniony jest nadzór.
10. Zmian przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie powoduje powstania dodatkowych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedur wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegającą w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wyklucza się również podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowywaniu niniejszego postępowania lub posługują się w celu złożenia oferty osobami biorącemu udział w tych czynnościach.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1. Cena oferty (C) - waga 100%
Przy ocenie oferty w kryterium cena (C) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), po przeliczeniu wg wzoru:
C = Cmin / Cbad x 100 pkt x 100%
gdzie: Cmin - cena oferty z najniższą ceną (z pośród ofert ważnych i nieodrzuconych) (zł);
Cbad - cena oferty badanej (zł);
Maksymalna możliwa Ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 100,00 pkt.
Sposób podania ceny
1. Cena oferty podana przez Wykonawcę i podlegająca zapłacie przez Zamawiającego zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jest stałą przez cały okres trwania umowy (nie podlega waloryzacji) i obejmuje wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem zamówienia.
2. Należy podać cenę ryczałtową brutto wycenioną w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, podaną cyfrą i słownie, wyrażoną w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy – dwa miejsca po przecinku.
3. Cena oferty musi uwzględniać:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
Prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 t.j. z późn. zm.).
c) podatek dochodowy, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez Zamawiającego i Wykonawcę, w przypadku gdy oferent podlega obowiązkowi zapłaty tych świadczeń z tytułu wykonania umowy.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza.
W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
W ofercie należy podać kwotę brutto za wykonanie zadania. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie.
Lista załączników:

___________________________________________________________________

Ogłoszenie z dnia 23.03.2017 roku
Informujemy, że zostało zakończone postępowanie dotyczące przeprowadzenia planowanych postępowań w latach 2017-2018 przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli.
W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą uznana została oferta Pana Jana Tumińskiego zam. Zielona Góra, ul. Krasińskiego 1A/1, która uzyskała 95 pkt., uwzględniająca cenę, doświadczenie i kwalifikacje.
Punktacja pozostałych ofert:
DSK Depa Szmit Kuźmiak Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska, Poznań
Ul. Zbąszyńska 29 - 75,29 pkt
Dziękujemy wszystkim uczestnikom postępowania za udział i nadesłane oferty.

___________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia planowanych postępowań w latach 2017-2018 przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli zwraca się z prośbą o podanie kosztu usługi związanej z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych polegającej na:
a) prowadzeniu postępowania i wykonaniu pełnej dokumentacji postępowania tj.:
 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 Ogłoszenia o zamówieniu,
 Formularza ofertowego,
 Protokołu z postępowania ZP-PN
 Przygotowanie dokumentacji do wprowadzenia na stronę internetową Zamawiającego,
 Skompletowanie dokumentacji po przetargowej.
b) prowadzeniu konsultacji ze Zleceniodawcą dotyczących postępowania.
c) redagowaniu, przy udziale Zamawiającego, pism dotyczących postępowania i pod potrzeby audytu i kontroli.
d) redagowaniu wszystkich pism towarzyszących postępowaniu.
e) przeprowadzeniu w przypadku wystąpienia postępowania protestacyjnego i wykonanie w tym zakresie dokumentacji.
f) uczestniczenie po stronie Zamawiającego w kontrolach postępowania o zamówieniach publicznych w okresie 5 lat od daty przeprowadzenia postępowania i udzielanie pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących postępowań.
Pełnomocnictwo w przypadku postępowania odwoławczego będzie przedmiotem osobnej umowy.
W ofercie należy podać koszt jednostkowy przygotowania, przeprowadzenia i obsługi przeprowadzonego postępowania w okresie 5 lat od daty przeprowadzenia postępowania.
Koszt ten obejmuje wszystkie wydatki poniesione przez Zleceniobiorcę w związku z realizacją zlecenia obejmującego przeprowadzenie postępowania.

Kryteria oceny oferty:
1. Cena – waga 70 pkt.
2. Doświadczenie - waga 15 pkt.
(udokumentowane prowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych i prowadzenia postępowań) – waga 15 pkt.
W przypadku doświadczenia od 0 do 5 lat – 0 pkt.
Od 5 do 10 lat – 7 pkt.
Powyżej 10 lat - 15 pkt.
3. Kwalifikacje – waga 15 pkt.
Posiadanie Certyfikatu konsultanta, eksperta ds. zamówień publicznych KIGNET LEX (5 pkt.), bycie członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie ( 5 pkt.) – 10 pkt.
Posiadanie uprawnień Rzeczoznawcy Zamówień Publicznych - 5 pkt.
Brak tych dokumentów – 0 pkt.

Termin składania ofert do 16 marca 2017 roku w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli lub mailem: sekretariat@muzeumochla.pl.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt z Panią Renatą Reska-Żelek – Głównym Specjalistą ds. finansowo-projektowych, tel. 68 321 15 91 wew. 28

________________________________________________________________

Ogłoszenie z dnia 22.02.2017r.


Informujemy, że zostało zakończone postępowanie naboru ofert na usługę ochrony p.poż terenu Muzeum Etnograficznego podczas imprez plenerowych, sprawowanej przez uprawnione i przeszkolone w zakresie p.poż osoby.
Wpłynęła jedna oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ochli
W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochli

Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożenie oferty.

___________________________________________________________________

Ogłoszenie z dnia 22.02.2017r.

Informujemy, że zostało zakończone postępowanie naboru ofert na usługę ochrony fizycznej podczas organizowanych w 2017r przez Muzeum Etnograficzne planowanych, cyklicznych imprez plenerowych

Wpłynęła jedna oferta, złożona przez Firmę Impel Security Polska Sp. z o.o., 53-111 Wrocław
W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została oferta Firmy: Impel Security Polska Sp. z o.o., 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 118


Dziękujemy za udział oraz nadesłaną ofertę

________________________________________________________________

Ogłoszenie z dnia 22.02.2017r.


Informujemy, że zostało zakończone postępowanie naboru ofert na usługę nagłośnienia jednodniowych imprez plenerowych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze wg programu przedstawionego przez Zamawiajacego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, za najkorzystniejszą uznana została oferta fimy DURASOUND Piotr Dura, ul. Żagańska 5, 66-006 Ochla, która uzyskała 100pkt.
Punktacja pozostałych ofert:
Max Sound Paweł Jędrzejewski, ul. Bolesława Krzywoustego 19c/19, 80-360 Gdańsk - 21,95 pkt
SOUNDBIT Sławek Siembida, ul. Konicza 22, 65-187 Zielona Góra - 65,85 pkt
AudioCompany, Adam Zawadzki, ul. Królowej Jadwigi 37/13, 70-261 Szczecin - 46,60 pkt
EventTotal Piotr Mizerski, ul. Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz - 22,98 pkt
Polimar Agata Osmenda, 32-300 BogucinMały 65A - 0,00 pkt

Dziękujemy wszystkim uczestnikom postępowania za udział i nadesłane oferty.

____________________________________________________________________

Ogłoszenie z dnia 22.02.2017r.


Informujemy, że zostało zakończone postępowanie naboru ofert na usługę konferansjerską ośmiu jednodniowych imprez plenerowych, organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze.

W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą uznana oferta przedstawiona przez Agencję Artystyczną MW, Małgorzata Wower, ul. Racula-Drzonkowska 38, 66-004 Zielona Góra, która uzyskała 100pkt, uwzględniając doświadczenie powyżej 10 lat

Punktacja pozostałych ofert:
Genet Research, Renata Skibińska, ul. Liskego 6-10, 50-345 Wrocław - 49,80 pkt
HEROLD Tomasz Konopka, Góra Zamkowa 1, 42-500 Będzin - 36,26 pkt
POLIMAR Agata Osmenda Marcin Osmenda, 32-300 Bogucin Mały 65A - 0,00 pkt

Dziękujemy wszystkim uczestnikom postępowania za udział i nadesłane oferty.

_______________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli ogłasza z dniem 02.02.2017r. nabór ofert na wykonywanie usługi ochrony p.poż terenu skansenu podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli w roku 2017.

Muzeum Etnograficzne zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi ochrony p.poż terenu Skansenu podczas siedmiu plenerowych wydarzeń kulturalnych sprawowane przez uprawnione i przeszkolone osoby w zakresie p.poż.
Przewidywana ilość osób uprawnionych i przeszkolonych w zakresie p.poż świadczących usługę podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych to min 3, a czas świadczenia usługi to 8 godzin.
Proszę o podanie również opcji z udziałem wozu strażackiego o ile macie Państwo możliwość wykonania takiej usługi.
Po każdym zakończonym plenerowym wydarzeniu kulturalnym Oferent sporządzi protokół potwierdzający bezpieczeństwo p.poż.
W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony p.poż. na planowane plenerowe wydarzenia kulturalne Zamawiający będzie podawał termin Oferentowi z min. 7 dniowym wyprzedzeniem w celu zapewnienia ochrony podczas organizowanych plenerowych wydarzeń kulturalnych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości organizowanych plenerowych wydarzeń kulturalnych, na które będzie wymagana ochrona p.poż.
W złożonej ofercie proszę podać dane Oferenta, numer kontaktowy, cenę jednostkową usługi netto i brutto zabezpieczenia p.poż na jedno wydarzenie kulturalne. Podana cena powinna zawierać całość kosztów związanych ze świadczoną usługą.
Ofertę z podaniem ceny brutto i netto na ochronę p.poż. należy złożyć w terminie do 16 lutego 2017r. do godz. 15.00 drogą email: sekretariat@muzeumochla.pl, osobiście w sekretariacie Muzeum, kurierem, pisemnie pocztą polska (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „ochrona p.poż. plenerowych wydarzeń kulturalnych 2017”.
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usługi.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 798 127 075 lub 68 321 15 91
________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe
Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza z dniem 02.02.2017 nabór ofert na wykonywanie usługi ochrony fizycznej podczas planowanych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli w roku 2017.
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi ochrony fizycznej podczas organizowanych w 2017r. przez Muzeum siedmiu planowanych plenerowych wydarzeń kulturalnych.
W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony na planowane plenerowe wydarzenie kulturalne Zamawiający będzie podawał Oferentowi z min. 4 dniowym wyprzedzeniem termin i ilość osób potrzebnych do zapewnienia ochrony fizycznej podczas organizowanych plenerowych wydarzeń kulturalnych. W przypadku skrócenia terminu poinformowania, Oferent nie będzie związany zapewnieniem ochrony w oczekiwanym terminie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości organizowanych wydarzeń kulturalnych na które będzie wymagana ochrona.
W złożonej ofercie proszę podać cenę netto i brutto usługi przeliczonej na 1 osobę przy 8 godzinnym dniu pracy ochrony wykonywanej przez osobę bez licencji. Przy wydłużonym czasie pracy stawka będzie zwiększana z ww. przeliczenia o godziny przedłużenia.
Cena ta powinna zawierać całość kosztów związanych ze świadczoną usługą.
Oferty na ochronę fizyczna proszę składać do dnia 16 lutego 2017r. do godz. 15.00 drogą email: sekretariat@muzeumochla.pl, osobiście w sekretariacie Muzeum, kurierem, pocztą polska (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „ochrona p.poż. plenerowych wydarzeń kulturalnych 2017”.
Oferent musi wykazać, iż w okresie co najmniej dwóch lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 4 wydarzeń kulturalnych, które polegały na ochronie mienia i osób podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych.
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usługi. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 798 127 075 lub 68 321 15 91.

_________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe
Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza z dniem 02.02.2017r. nabór ofert na wykonywanie usługi nagłośnienia plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie
Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s
w Ochli
I. Zamawiający:
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Ochla – Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra

II. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa nagłośnienia 7 jednodniowych plenerowych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli wg harmonogramu przedstawionego przez Zamawiającego.
Usługa nagłośnienia 7 jednodniowych plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum będzie realizowane w obrębie sceny głównej (nagłośnienie konferansjerów, zespołów śpiewaczych, artystów solowych, przedstawień itp.) oraz poprzez zainstalowanie zestawów przenośnych wariant trzech i wariant sześciu (i do uzgodnienia z organizatorem) do nagłośnienia działań poza sceną (wernisaże wystaw, konferencje, wykłady, działania w obrębie terenie skansenu) - po wcześniejszych ustaleniach. Przewidywany czas trwania wydarzeń kulturalnych to zwykle ok 8 h.
Plenerowe wydarzenia kulturalne odbędą się w następujących terminach:
1) „Kaziuki” – 2 kwietnia, tel. do koordynatora 68 320 55 35, Barbara Rybińska
2) „ Lubuska Truskawka” – 18 czerwca – tel. do koordynatora 784 983 486 - Joanna Rybińska
3) „Święto miodu” – 9 lipca - tel. do koordynatora 68 320 55 35, Barbara Rybińska
4) „Dobre, smaczne, bo lubuskie”- 23 lipca, tel. do koordynatora 784 983 486, Joanna Rybińska (scena + 6 zestawów przenośnych)

5) "Lato plonami bogate" - 20 sierpnia (tel. do koordynatora 68 321 11 94, Elżbieta Sokołowska)
6) „U progu jesieni” - 17 września, tel. do koordynatora 68 321 15 91 w.34, Anna Kamińska, w.26 Irena Soppa
( scena + 2 przenośne)
7) „Winobranie w skansenie” – 1 października (tel. do koordynatora 68 321 15 91 w. 26, Irena Soppa)
( scena + 1 przenośny)
Do realizacji w/w plenerowych wydarzeń kulturalnych Oferent winien dysponować odpowiednim zapleczem sprzętowym i odpowiednio wykwalifikowaną kadrą.

III. Ocena ofert
1.Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby zestawów przenośnych, przesunięcia czasu trwania, terminu i ilości wydarzeń kulturalnych plenerowych z min. 2 tygodniowym wcześniejszym powiadomieniem usługodawcy o planowanej zmianie.

2.Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy na usługi bez podania przyczyn, lub zmianę okresu świadczenia usługi.
IV. Kryterium wyboru oferty:
Cena brutto – 90 %
- wykazanie co najmniej trzech usług wykonanych należycie w ostatnich 24 miesiącach od daty złożenia odpowiadającym swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot w/w zamówienia – 10%
V. Miejsce i termin składania ofert
1.Ofertę z podaniem ceny brutto i netto na nagłośnienie należy złożyć w terminie do 16 lutego 2017 do godz. 15.00 drogą email: sekretariat@muzeumochla.pl, osobiście w sekretariacie Muzeum, lub pisemnie pocztą polska (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „nagłośnienie plenerowych wydarzeń kulturalnych 2017”. Oferta powinna być podpisana i zawierać dane Oferenta - adres, tel. email, dokumenty potwierdzające doświadczenie w usługach nagłośnieniowych plenerowych wydarzeń kulturalnych.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 19 lutego 2017r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Umowa zostanie podpisana z Oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę realizacji usługi.
VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta na stronie internetowej www.muzeumochla.pl /BIP w zakładce Przetargi i zapytania, oraz skontaktujemy się z Oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. 798 127 075 lub 68 321 15 91 .
___________________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli ogłasza z dniem 02.02.2017 nabór ofert na
przeprowadzenia usługi konferansjerskiej podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli
I. Zamawiający
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konferansjerska ośmiu plenerowych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa konferansjerska ośmiu jednodniowych plenerowych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli wg. programu godzinowego przedstawionego przez Zamawiającego. Każde organizowane wydarzenie posiada inny temat przewodni nawiązujący do tradycji.
Plenerowe wydarzenia kulturalne odbędą się w następujących terminach:
1) „Kaziuki” – 2 kwietnia tel. do koordynatora 68 320 55 35, Barbara Rybińska,
2) „ Majówka jubileuszowa” – 7 maja, tel. do koordynatora 68 321 11 93, Elżbieta Sokołowska,
3) "Wioska dziecięca” – majówka rodzinna, 28 maja tel. do koordynatora 68 321 15 91 w.29, Damian Danak,
4) „Lubuska Truskawka” – 18 czerwca tel. do koordynatora 784 983 486 Joanna Rybińska,
5) „Święto miodu” – 9 lipca tel. do koordynatora 68 320 55 35, Barbara Rybińska,
6) „Dobre, smaczne, bo lubuskie”- 23 lipca tel. do koordynatora 784 983 486, Joanna Rybińska,
7) „U progu jesieni” - 17 września tel. do koordynatora 68 321 15 91 w.34, Anna Kamińska, w.26 Irena Soppa,
8) „Winobranie w skansenie” - 1 października tel. do koordynatora 68 321 15 91 w. 26, Irena Soppa

3. Konferansjer prowadzi plenerowe wydarzenia kulturalne według programu dostarczonego przez Zamawiającego współpracując z występującymi na scenie artystami.
4. Oferent nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia innej osobie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
III. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia przedstawia się zgodnie z harmonogramem jak powyżej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby, przesunięcia czasu trwania i terminu wydarzeń kulturalnych plenerowych z min. 2 tygodniowym wcześniejszym powiadomieniem Oferenta o planowanej zmianie.
Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy na usługę konferansjera bez podania przyczyn, lub zmianę okresu świadczenia usługi.
IV. Opis przygotowania oferty:
- oferta powinna być podpisana i zawierać dane Oferenta - adres, tel. email,
- dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia i wiedzy w prowadzeniu plenerowych wydarzeń kulturalnych o tematyce związanej z tradycjami ludowymi,
- cenę jednostkową i cenę łączną oferty obejmującą całość zamówienia ( netto i brutto),
- inne wymagane dokumenty
V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@muzeumochla.pl, listownie pocztą polską (decyduje data stempla pocztowego), kurierem lub dostarczona osobiście do sekretariatu Muzeum Etnograficznego do dnia 16 lutego 2017 r. do godz. 15.00. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 19 lutego 2017r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
• Cena ofertowa – waga 80 pkt.
• Doświadczenie (udokumentowane prowadzenie imprez kulturalnych plenerowej o tematyce ludowej) – waga 10 pkt.
W przypadku doświadczenia do 5 lat – 0 pkt.
Od 5 do 10 lat – 10 pkt.
Powyżej 10 lat – 20 pkt.
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta na stronie internetowej www.muzeumochla.pl /BIP w zakładce Przetargi i zapytania, oraz skontaktuje się z Oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. 798 127 075, 68 320 55 35


____________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść zawiadomienia - plik PDF


Informacja
dotycząca złożonych ofert na wykonanie zamówienia publicznego pn.

„Wykonywanie usługi ochrony fizycznej
terenu Muzeum Etnograficznego w Ochli w 2017 roku”


powzięta przez Zamawiającego w wyniku otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 10.01.2017 r. o godz. 12.15, udostępniona do publicznej wiadomości na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.):

1. Zamawiający przeznaczył na wykonanie usługi jw. 12,00 zł za 1 roboczogodzinę
2. W postępowaniu złożono:

1) Ofertę nr 1 Wykonawcy

APEXIM BIS Sp. z o.o.
65-225 Zielona Góra
ul. Lwowska 25

z ceną 1 roboczogodziny przez cały okres trwania umowy tj. od 01.02.2017 do 31.01.2018

15,93 zł (brutto)

2) Ofertę nr 2 Wykonawcy

CODAR SECURIM Sp. z o.o.
74-200 Pyrzyce
ul. Kościuszki 26

z ceną 1 roboczogodziny przez cały okres trwania umowy tj. od 01.02.2017 do 31.01.2018

13,16 zł (brutto)

Wykonawcy wyrazili zgodę na warunki realizacji umowy, w tym dotyczące gwarancji oraz płatności, zawarte w jej projekcie, który stanowi Załącznik nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zielona Góra, dnia 10 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH USYTUOWANYCH NA TERENIE MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO W OCHLI

W postępowaniu wzięli udział i złożyli oferty następujący oferenci:
1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Elżbieta Mania, ul. Wesoła 2a, Sulechów
2. PHU "SMOTI" Sebastian Smoter, ul. Zawada-Kościelna 8, Zielona Góra
Z powyższych ofert wybrano ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Elżbieta Mania, ul. Wesoła 2a, Sulechów
Odrzucono ofertę :
PHU "SMOTI" Sebastian Smoter, ul. Zawada-Kościelna 8, Zielona Góra z powodu przekroczenia terminu składania ofert.
Dziękujemy wszystkim za udział i przesłane oferty.

Opublikowano dnia: 30.12.2016r. godz.18.50

_____________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
na wykonanie usługi ochrony fizycznej terenu
Muzeum Etnograficznego w Ochli w roku 2017

ogłoszenie nr 377408 – 2016 z dnia 2016-12-30


do pobrania:

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (Wariant I)
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (Wariant II)
5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy


Informujemy, że postępowanie na wykonanie usługi ochrony fizycznej terenu Muzeum Etnograficznego w Ochli w 2017 roku zostało unieważnione ze względu na brak możliwości płatniczych Zamawiającego.

___________________________________________________________________________

Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza z dniem 06.12.2016 nabór ofert na wykonywanie usługi ochrony fizycznej terenu Muzeum Etnograficznego w Ochli w 2017 roku.
W złożonej ofercie proszę podać cenę usługi przeliczonej na stawkę godzinową przy ochronie całodobowej świadczonej 1 osobą na terenie dz. 120/3, 2 osobami znajdującymi się w dwóch lokalizacjach na terenie Muzeum, oraz w wariancie trzecim stawkę godzinową przy świadczeniu usługi 2 osobami przy założeniu, że jedna osoba świadczy usługę całodobową, a druga usługę całodobową tylko w dni wolne ( soboty, niedzielę i święta), w pozostałe dni dyżur 16 h.
Oprócz podania stawki godzinowej w trzech wariantach proszę podać w ofercie cenę netto i brutto całorocznej usługi w każdym z wariantów.
Usługa ochrony obejmuje również w swoim zakresie wykonywanie czynności związanych z: obsługą i monitorowaniem systemu p.poż. i antywłamaniowego, monitoringiem terenu, wydawaniem kluczy, obsługą urządzeń grzewczych i drobnymi pracami porządkowymi przy budynku.
Cena usługi powinna zawierać całość kosztów związanych ze świadczoną usługą ochrony.
Oferent ubiegający się zamówienie musi spełniać i udokumentować minimum warunki podane poniżej:
1) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej na kwotę min 1 000 000zł
2) Doświadczenie w ochronie obiektów powyżej 10 ha (dokumenty potwierdzające
świadczenie usługi na obiektach o takiej powierzchni)
3) Zatrudnianie osób wykonujących ochronę fizyczną na umowę o pracę przy
zapewnieniu min. płacy na poziomie najniższej krajowej od 2017 roku.
4) Przy świadczeniu usługi ochrony zamawiający wyklucza świadczenie ochrony
przez osoby z niepełnosprawnością schorzeń specjalnych takich jak 01-U
(upośledzenie umysłowe); 02-P (schorzenia psychiczne); 04-E (epilepsja), które
nie mogą występować na obiekcie o takim charakterze.
5) Wyposażenie pracowników w system kontroli pracy np. Aktiv Guard.
6) Zapewnienie grupy interwencyjnej (jako wsparcie dla pracowników ochrony)
W złożonej ofercie należy podać nazwę i adres Firmy, dane kontaktowe (tel, email) potwierdzić zakres prac zgodny z treścią zapytania, podać ceny jednostkowe roboczogodziny netto i brutto dla każdego wariantu oraz wartość całoroczną dla oferty netto i brutto (dla każdego wariantu).
Należy dołączyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające wymagania.
Ofertę należy składać do 18.12.2016r. drogą email : sekretariat@muzeumochla.pl lub pisemnie w sekretariacie Muzeum ul. Ochla - Muzealna 5, 66-006.Zielona Góra
Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usługi ochrony na podstawie podpisanej umowy.
Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy na usługi ochrony bez podania przyczyn, lub zmianę okresu świadczenia usługi.
Przewidywany okres zawarcia umowy to okres 1 roku od 1. 01. 2017 do 31.12. 2017 roku.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 795 626 198

____________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na wywóz nieczystości płynnych


Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza z dniem 1.12.2016r. nabór ofert na wykonywanie usługi wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie Muzeum Etnograficznego
I. Zamawiający
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Ochla – Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra
II. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji
Usługa dotyczy wywozu i utylizacji nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie Muzeum. Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do soboty po telefonicznym poinformowaniu Wykonawcy z jednodniowym wyprzedzeniem.
Max. pojemność zbiornika w Muzeum wynosi 10 m3. Zgłoszenie do realizacji może obejmować również wywóz połowy zawartości zbiornika czyli 5 m3.
III. Ocena ofert
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową wywozu i utylizacji 10 m3 nieczystości płynnych po podpisaniu wzajemnie obowiązującej umowy. Przewidywany okres zawarcia umowy to okres jednego roku od 2 stycznia 2017 do końca 31.12.2017 roku.
Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy na usługi bez podania przyczyn, lub zmianę okresu świadczenia usługi.
VI. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę z podaniem ceny brutto wywozu i utylizacji 10 m3 należy złożyć w terminie do 9.12.2016r. drogą email: sekretariat@muzeumochla.pl lub pisemnie pocztą polska w sekretariacie Muzeum z dopiskiem „wywóz i utylizacja nieczystości płynnych”. Cena usługi powinna zawierać całość kosztów związanych ze świadczoną usługą.
IV. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów na stronie internetowej www.muzeumochla.pl /BIP w zakładce Przetargi i zapytania, oraz skontaktujemy się z Oferentem który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. sekretariat 68/321 15 91

______________________________________________________________________________

Informujemy, że zostało zakończone postępowanie naboru ofert na zakup mini traktorka wraz z osprzętem i przyczepą na potrzeby Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę wg. punktacji:
FHU "BOSS" Stanisław Mądroszkiewicz, Miłochowice 4a, 56-300 Milicz - 97,0 pkt.
FHU "AGA" 56-300 Milicz - 78,85 pkt.
FHU "ELROL" Al. Krakowska 6 - 70,02 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firny:
FHU "BOSS" Stanisław Mądroszkiewicz, Miłochowice 4a, 56-300 Milicz – 97,0 pkt.

Pozostałym uczestnikom dziękujemy za profesjonalny udział w postępowaniu i złożone oferty.

__________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na zakup mini traktorka wraz z osprzętem i dostawą na potrzeby Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli

1. Zamawiający:
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli, Ochla – Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra

2. Opis przedmiotu zamówienia
A. Przedmiotem zamówienia jest zakup mini traktorka wraz z osprzętem.
B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup mini traktorka wraz z osprzętem wg poniższego zestawienia:
 mini traktorek YANMAR F20DT
 kabina do traktorka YANMAR F20DT ogrzewana
 kosiarka bijakowa EFGC 125
 pług 2-skibowy
 przyczepka – wywrotka rolnicza nośność 2 tony

Powyższy sprzęt musi być kompatybilny z mini traktorkiem pod względem zaopatrzenia na moc, system montażu poszczególnych urządzeń oraz posiadać wymagane atesty.
3. Opis sposobu przygotowania oferty i miejsce jej złożenia
A. Oferta powinna być podpisana i zawierać dane Oferenta (adres lub siedziba firmy, NIP, telefon, email), cenę jednostkową i cenę łączną oferty obejmującej całość zamówienia (netto i brutto).
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do 26 października 2016 roku, pocztą polską na adres: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, Ochla – Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@muzeumochla.pl.
Decyduje data stempla pocztowego. Ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia oferty wysłanej drogą pocztową.
Termin składania ofert upływa w dniu 26 października 2016 roku.

B. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 Cena ofertowa netto – waga 90 pkt.
 Gwarancja:
- minimum 12 m-cy – 5 pkt.
- poniżej 12 m-cy– 0 pkt.
 Czas reakcji od zgłoszenia podjęcia działań ( dotyczy osobistej wizyty):
w trakcie trwania gwarancji
- do 3 dni roboczych – 2 pkt.
- powyżej 3 dni roboczych – 0 pkt.
 Koszt dojazdu serwisu w czasie trwania gwarancji do Zamawiającego:
-najkorzystniejsza – 2 pkt.
-niekorzystna – 0 pkt.
 Koszt transportu mini traktorka i osprzętu do Zamawiającego zł/1 km – 1 pkt.

Rekomenduje się przeprowadzenie oceny punktowej w następujący sposób:
Najlepsza oferta w poszczególnych kryteriach równa się maksymalna ilość punktów. Pozostałe oferty są punktowane liniowo wg następującej formuły arytmetycznej:
(X:Y) x pkt.
gdzie: X= najlepsza oferta Y= oceniana oferta
5. Termin realizacji zamówienia
 Termin dostarczenia przedmiotu do Zamawiającego
6. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.muzeumochla.pl/BIP/Przetargiizapytania
Zamówienie zostanie złożone Oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zakupu przedmiotu.
Płatność nastąpi w formie przelewu w terminie do 14 dni od wystawienia faktury.
7. Informacja dodatkowa
1. W przypadku ewentualnych pytań osobą do kontaktu jest p. Janusz Blicharski tel. kom. 664 124 416, sekretariat 68/321 15 91,
Dział Finansowo – Księgowy – Marzena Sroka – p.o. Głównego Księgowego – 68/321 15 91 wew. 30
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania bez podania przyczyny.

____________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie dokumentacji, w ramach II etapu na podstawie posiadanego projektu koncepcyjnego, w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

W postępowaniu wzięło udział i złożyło oferty na sporządzenie dokumentacji, w ramach
II etapu na podstawie posiadanego projektu koncepcyjnego, w celu uzyskania pozwolenia na budowę dwóch oferentów i uzyskało następującą ilość pkt. wg kryteriów ( cena najniższa / cena oferowana x 100 pkt.)

1. P.U.P.I „PLAN” Sp. z o.o., ul. Browarna 1, 65-849 Zielona Góra (119.000,00 netto, 146.370,00 brutto; nadzór autorski: 5.000,00 netto, 6.150,00 brutto) 59,68 pkt.

2. Atelier Architektury Radosław Żubrycki, ul. Św. Jana 9A, 59-900 Zgorzelec (72.000,00 netto, 88.560,00 brutto; nadzór autorski 0,025% wartości inwestycji) – 100 pkt.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Atelier Architektury Radosław Żubrycki, ul. Św. Jana 9A,
59-900 Zgorzelec, która uzyskała 100 pkt.


Dziękujemy uczestnikom za udział w postępowaniu, profesjonalne podejście i złożenie ofert, oraz zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.

_____________________________________________________________________________

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli ogłasza nabór ofert na sporządzenie dokumentacji, w ramach II etapu na podstawie posiadanego projektu koncepcyjnego , w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji zawierającej:

1. Projekt budowlano-wykonawczy,
2. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie wszystkich branż,
3. STWIORB,
4. Dokumentację geotechniczną w wymaganym zakresie,
5. Informacja BIOZ,
6. Projekt zagospodarowania działek,
7. Uzyskanie pozwoleń i stosownych uzgodnień w wymaganym zakresie,
8. Pozwolenie konserwatora na rozbiórkę i translokację obiektów,
9. Pozwolenie konserwatora na realizację inwestycji,
10. Uzyskanie pozwolenia na budowę,

Projekty budowlane należy przygotować zgodnie z opracowaną koncepcją projektową Zamawiającego oraz wytycznymi i dyrektywami Muzeum Etnograficznego w Zielone Górze z siedzibą w Ochli.

W opracowaniu dokumentacji należy uwzględnić trasę przyłącza gazowego.
Cena za wykonanie opracowania musi obejmować wykonanie kompleksowe elementów opracowania w tym wymienionych powyżej oraz koszty modyfikacji projektów z przyczyn technicznych lub finansowych związanych z realizacją oraz bieżący nadzór autorski nad projektem aż do zakończenia realizacji.

Proszę o podanie kosztu nadzoru w osobnej pozycji.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich informacji które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
Dokumentację należy złożyć w 5 egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD) w formacie DWG (dokumentacja) i pdf. Kosztorysy będą wykonane dodatkowo w wersji elektronicznej w programie Winbud lub Norma.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt z Renatą Reska-Żelek/Ireną Lew pod nr telefonu 68 321 15 91
Przewidywany termin opracowania dokumentacji – do 01.08.2016r.
Uzyskanie pozwolenia na budowę – do 08.09.2016r.
Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę – do 23.09.2016r.

Termin składania ofert upływa 10.07.2016r.

Załącznik nr 1 - Zagospodarowanie.pdf
Załącznik nr 2 - Rekonstrukcja Wiaty Rybackiej.pdf
Załącznik nr 3 - Translokacja Chaty z Łężycy.pdf
Załącznik nr 4 - Translokacja Spichlerza z Policka.pdf
Załącznik nr 5 - Rekonstrukcja Stodoły z Lisowa.pdf
Załącznik nr 6 - Translokacja Chaty Olenderskiej z Sękowa.pdf
Załącznik nr 7 - Rekonstrukcja Remizy Strażackiej z Jezior.pdf
Załącznik nr 8 - Translokacja Spichlerza z Malty.pdf
Załącznik nr 9 - Rekonstrukcja Młyna Wodnego z Sądowa.pdf
Załącznik nr 10 - Leśniczówka.pdf
Załączniki graficzne (plik rar 11 MB)
Załącznik nr 11 - Rewitalizacja Muzeum Etnograficznego - Program funkcjonalno-użytkowy

___________________________________________________________________________________

Ogłoszenie z 10.05.2015r


Informujemy ,że zostało zakończone postępowanie naboru ofert na wykonywanie usługi informatycznej w Muzeum Etnograficznym w Ochli
W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą uznana została oferta Firmy Werisoft Grzegorz Szurowski, 65-140 Zielona Góra, ul. Braci Gierymskich 59, która zaproponowała kwotę 58,00 zł netto za 1 rg.
Dziękujemy pozostałym uczestnikom postępowania za profesjonalne przygotowanie ofert i uczestnictwo w postępowaniu.

_____________________________________________________________________________________

Muzeum Etnograficzne w Ochli

ogłasza nabór ofert na świadczenie usługi serwisowej w zakresie naprawy i przeglądu instalacji SSWiN oraz instalacji monitoringu terenu w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli.

Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa związana z przeglądem i naprawą SSWiN, oraz instalacji monitoringu terenu w Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli.
Wykonanie usługi serwisowej będzie polegało na bieżącej konserwacji i naprawie SSWiN i systemu monitoringu terenu usytuowanego na terenie muzeum etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli w tym:
1) zapewnieniu sprawnego działania urządzeń i systemu.
2) naprawie bieżącej sprzętu i współpracy z serwisem w zakresie usuwania uszkodzeń sprzętowych niemożliwych do usunięcia we własnym zakresie oraz współpraca z firmami dostarczającymi sprzęt w zakresie egzekwowania zobowiązań gwarancyjnych, itp.,
3) instalowaniu i konfigurowaniu nowych urządzeń oraz przenoszonych w inne miejsce, kamer, czujek sygnalizacyjnych, centrali itp.,
4) dokonywaniu okresowych przeglądów i sporządzanie protokołów z przeglądu systemów dokonanych w terminach ustalonych z zamawiającym,
5) udzielaniu porad i instruktarzy stanowiskowych pracownikom Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania,
6) samodzielnym lub we współpracy z Zamawiającym dokonywaniu oceny przyczyn wystąpienia poszczególnych awarii oraz proponowaniu rozwiązań gwarantujących rozwiązanie problemów,

7) doradztwie w zakresie planów modernizacji sprzętu oraz oprogramowania wraz z wydawaniem orzeczeń technicznych dotyczących sprzętu użytkowanego przez Zamawiającego.

Usługa realizowana będzie w dni robocze i ewentualnie wolne od pracy i święta w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Ofertę z podaniem jednostkowej ceny roboczogodziny netto i brutto za świadczenie usługi należy złożyć w terminie do 18.04.2016r drogą email : sekretariat@muzeumochla.pl, lub pisemnie w sekretariacie Muzeum.
Ponadto punktowany będzie czas reakcji od chwili zgłoszenia do podjęcia działań. Ocena ofert nastąpi wg następujących zasad:
• Cena ofertowa ( cena rg) – waga 85 pkt.
• Czas reakcji (dotyczy osobistej wizyty):
• do 4 H – waga 15 pkt.
• do 12 H - waga 7 pkt.
• do 24 H - waga 4 pkt.
• powyżej 24 H waga 0 pkt.
Cena Rg. musi zawierać wszystkie koszty związane z fizyczną wizytą usługobiorcy u Zamawiającego w celu realizacji usługi ( bez materiałów koniecznych do jej wykonania takich jak części zamienne, które kosztorysowane będą osobno).
Cena Rg musi uwzględniać również ilość osób biorących udział w dokonywaniu przeglądu lub usuwaniu awarii ( np: 1,2,3 osoby) i odnosi sie ona do czasu poświęconego przez Firmę na wykonanie zadania na terenie muzeum.
W przypadku dni wolnych od pracy ofertę można zostawić za potwierdzeniem odbioru u pracownika ochrony Skansenu.
Oferta powinna być podpisana i zawierać dane oferenta ( adres, tel. email ), dokumenty potwierdzające doświadczenie w świadczeniu usług informatycznych, cenę jednostkową Rg ( netto i brutto) oraz ilość pracowników realizujących standardowo zadanie w ramach ceny jednostkowej.
Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usługi na podstawie podpisanej umowy.
Zamawiający pomimo wyboru oferty nie jest zobowiązany do zawarcia umowy i korzystania z usługi.
Umowa zostanie zawarta na okres od 20.04.2016r do końca 2016 roku.
Umowa zostanie podpisana z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę realizacji usługi zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt z sekretariatem lub pod nr 883725590.

_____________________________________________________________________________________

Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza nabór ofert na wykonywanie usługi informatycznej w Muzeum Etnograficznym w Ochli.

Przedmiotem zamówienia jest usługa informatyczna w Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze.
Wykonanie usługi informatyczne będzie polegało na:
1) zapewnieniu sprawnego działania oprogramowania systemowego działającego w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Gorze z/s w Ochli.
2) zapewnieniu sprawnego działania komputerów, drukarek, sieci komputerowej, serwera, i nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem baz danych PCBiznes, Musnet
3) naprawy bieżącej sprzętu i współpracy z serwisem w zakresie usuwania uszkodzeń sprzętowych niemożliwych do usunięcia we własnym zakresie oraz współpraca z firmami dostarczającymi sprzęt w zakresie egzekwowania zobowiązań gwarancyjnych, itp.,
4) instalowaniu i konfigurowaniu nowych urządzeń oraz przenoszonych w inne miejsce - komputerów, drukarek, skanerów, itp.,
5) instalowaniu kolejnych wersji aplikacji systemowych i użytkowych dostarczonych przez Zamawiającego według wytycznych Zamawiającego,
6) wykonywaniu i odtwarzaniu kopii zapasowych danych gromadzonych w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Gorze z/s w Ochli. wg wytycznych Zamawiającego,
7) udzielaniu porad i instruktarzy stanowiskowych pracownikom Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania,
8) współpracy z Zamawiającym w zakresie sprawdzania i utrzymania systemów, odbiorów dostarczanego sprzętu, konfigurowania sprzętu,
9) wykonywaniu wszelkich czynności instalacyjnych, deinstalacyjnych i aktualizujących oprogramowanie i sprzęt,
10) monitorowaniu pracy całości systemu,
11) wykrywaniu błędów w warstwie systemowej i podejmowaniu kroków zaradczych,
12) instalowaniu i administrowaniu oprogramowaniem antywirusowym będącym własnością Zamawiającego,
13) okresowe przeglądy sprzętu i oprogramowania oraz usuwanie niepożądanego oprogramowania,
13) dbałości o prawidłowe działanie sprzętu,
14) monitorowaniu działania i konfiguracji sieci,
15) zakładaniu i obsłudze kont użytkowników oprogramowania,
16) wykonywaniu wszelkich czynności instalacyjnych i konfiguracyjnych (w razie potrzeby przy współudziale specjalistów zewnętrznych wskazywanych przez Zamawiającego) w zakresie instalacji systemów użytkowych (w tym wszelkich kolejnych wersji poszczególnych oprogramowań), w tym również zapewnienie współpracy z producentami oprogramowania w zakresie optymalizacji rozwiązań oraz wykrywania i diagnostyki błędów i wad wdrażanego oprogramowania,
18) zbieraniu od użytkowników i zgłaszaniu w sposób uzgodniony z Zamawiającym błędów oprogramowania użytkowego do wskazanego przez Zamawiającego podmiotu,

19) zabezpieczanie łączności z Internetem przez wykupione przez Zamawiającego łącze (instalacje i konfiguracje urządzeń dostępowych),zarządzanie pocztą elektroniczną,

20) wykonywaniu rutynowych działań w zakresie funkcji administracyjnych i operatorskich dla poszczególnych oprogramowań użytkowych, w tym wykonywaniu i odtwarzaniu kopii zapasowych, administrowanie bazami danych,
21) samodzielnym lub we współpracy z Zamawiającym dokonywaniu oceny przyczyn wystąpienia poszczególnych awarii oraz proponowaniu rozwiązań gwarantujących rozwiązanie problemów,

22) doradztwie w zakresie planów modernizacji sprzętu oraz oprogramowania wraz z wydawaniem orzeczeń technicznych dotyczących sprzętu komputerowego użytkowanego przez Zamawiającego

Usługa realizowana będzie w dni robocze i ewentualnie wolne od pracy i święta w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Ofertę z podaniem jednostkowej ceny roboczogodziny netto i brutto za świadczenie usługi należy złożyć w terminie do 18.04.2016r drogą email : sekretariat@muzeumochla.pl, lub pisemnie w sekretariacie Muzeum.
Ponadto punktowany będzie czas reakcji od chwili zgłoszenia do podjęcia działań. Ocena ofert nastąpi wg następujących zasad:
• Cena ofertowa ( cena rg) – waga 85 pkt.
• Czas reakcji (dotyczy osobistej wizyty):
• do 4 H – waga 15 pkt.
• do 12 H - waga 7 pkt.
• do 24 H - waga 4 pkt.
• powyżej 24 H waga 0 pkt.
Cena Rg. musi zawierać wszystkie koszty związane z fizyczną wizytą usługobiorcy u Zamawiającego w celu realizacji usługi ( bez materiałów koniecznych do jej wykonania takich jak części zamienne, które kosztorysowane będą osobno).
W przypadku dni wolnych od pracy ofertę można zostawić za potwierdzeniem odbioru u pracownika ochrony Skansenu.
Oferta powinna być podpisana i zawierać dane oferenta ( adres, tel. email ), dokumenty potwierdzające doświadczenie w świadczeniu usług informatycznych, cenę jednostkową rg ( netto i brutto).
Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usługi na podstawie podpisanej umowy.
Zamawiający pomimo wyboru oferty nie jest zobowiązany do zawarcia umowy i korzystania z usługi.
Umowa zostanie zawarta na okres od 20.04.2016r do końca 2016 roku.
Umowa zostanie podpisana z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę realizacji usługi zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt z sekretariatem lub pod nr 883725590.

_______________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę ochrony ppoż

W postępowaniu wzięło udział i złożyło oferty na świadczenie usługi ochrony ppoż. na terenie Muzeum Etnograficznego podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych trzech oferentów i uzyskało następującą ilość pkt. wg kryteriów ( cena najniższa / cena oferowana x 100 pkt.) w przeliczeniu na 1 dzień.
1 Codar Security sp z o o, ul. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzyce, tel.915700252 18,35 pkt.

2 Ochotnicza straż pożarna Ochla 100 pkt.

3 Man Poż Rafał Maniecki, ul. Prandoty 179, 64-360 Przyprostynia, tel. 693439339 25,4 pkt.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Ochotniczej Straży Pożarnej z Ochli, która uzyskała 100 pkt.
Dziękujemy uczestnikom za udział w postępowaniu, profesjonalne podejście i złożenie ofert, oraz zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.

__________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę konferansjerską

W postępowaniu wzięło udział i złożyło oferty na świadczenie usługi konferansjerskiej podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego dwóch oferentów i uzyskało następującą ilość pkt. wg kryteriów ( cena najniższa / cena oferowana x 100 pkt.) w przeliczeniu na 1 dzień
1 Integra biuro obsługi imprez, 60-565 Poznań, ul. Długosz 25A/26, tel. 616710696
2 54,08 pkt.
Agencja Artystyczna MW Małgorzata Wower, ul. Racula - Drzonkowska 38, 66-004 Zielon Góra, tel.
604100627 100 pkt.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Agencja Artystyczna MW Małgorzata Wower, ul. Racula - Drzonkowska 38, 66-004 Zielona Góra, która uzyskała 100 pkt.
Dziękujemy uczestnikom za udział w postępowaniu, profesjonalne podejście i złożenie ofert, oraz zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.

_________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę nagłośnienia


W postępowaniu wzięło udział i złożyło oferty na świadczenie usługi nagłośnienia na terenie Muzeum Etnograficznego podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych siedmiu oferentów i uzyskało następującą ilość pkt. wg kryteriów ( cena najniższa / cena oferowana x 100 pkt.) w przeliczeniu na 8 h dzień świadczenia usługi.
1 Event Team Urszula Burchrad Bielska, ul. Sikorskiego 81,66-620 Gubin tel. 531950997, 65,38 pkt.
2 Mrucon sp z o o , Event for you agencja Eventowa, 61-361 Poznań ul. Starołęcka 7 tel. 665066420 28,35 pkt.
3 Firma Dudkowiak Zofia ul. Lotników 36a,67-200 Głogów,tel 691938183, 98,55 pkt.
4 Integra biuro obsługi imprez, 60-565 Poznan, ul. Długosz 25A/26, tel. 616710696, 40,24 pkt.
5 Durasound Install service Piotr Dura, ul. Żagańska 5, 66-006 Ochla tel. 500203960, 100 pkt.
6 AR Bono , ul. Koralowa 23, 71-220 Szczecin, tel. 914338936, 34,55 pkt.
7 Sound Vision, 65-547 Zielona Góra, Oś Sląskie 11C/4,tel.683200313, 63,55 pkt.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Impel Durasound Install service Piotr Dura, ul. Żagańska 5, 66-006 Ochla, tel. 500203960, która uzyskała 100 pkt.
Dziękujemy uczestnikom za udział w postępowaniu, profesjonalne podejście i złożenie ofert, oraz zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.

__________________________________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę ochrony fizycznej


W postępowaniu wzięło udział i złożyło oferty na świadczenie usługi ochrony fizycznej na terenie Muzeum Etnograficznego podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych sześciu oferentów i uzyskało następującą ilość pkt. wg kryteriów ( cena najniższa / cena oferowana x 100 pkt.) w przeliczeniu na 8 h dzień świadczenia usługi.
1 Impel Security Polska sp z o o, ul. Sulechowska 4a, 65-119 Zielona Góra, 100 pkt.
2 Codar Security sp z o o, ul. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzyce, 12,7 pkt.
3 Agencja Ochrony Osób i Mienia Sowa, ul. Edwarda Dembowskiego 3, 60-693 Poznań, 77,19 pkt.
4 Agencja ochrony Osób i Mienia D.S. Fokus sp z o o, 03-188 Warszawa, ul. Obrazkowa 20A, 55,27 pkt.
5 Agencja Ochrony S.E.O.M., 05-270 Marki, ul. Równ 11, 92,11 pkt.
6 Agencja detektywistyczna i Ochrony Joker sp z o o,60-608 Poznań, ul.Al. Wielkopolska 36 ,45,3 pkt.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Impel Security Polska sp z o o, ul. Sulechowska 4a, 65-119 Zielona Góra, która uzyskała 100 pkt.
Dziękujemy uczestnikom za udział w postępowaniu, profesjonalne podejście i złożenie ofert, oraz zapraszamy do udziału w przyszłych postępowaniach.

__________________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe
dotyczy przeprowadzenia usługi konferansjerskiej podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli.

I. Zamawiający
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konferansjerska ośmiu imprez plenerowych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa konferansjerska ośmiu jednodniowych plenerowych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli wg. programu godzinowego przedstawionego przez Zamawiającego. Każde organizowane wydarzenie posiada inny temat przewodni nawiązujący do dawnych tradycji.

Plenerowe wydarzenia kulturalne odbędą się w następujących terminach:
a) „Kaziuki” – jarmark wielkanocny, 13 marca (tel. do koordynatora 68 320 5535, Barbara Rybińska),
b) "Wioska dziecięca” – majówka rodzinna, 8 maja (tel. do koordynatora 68
321 15 91 w.29, Damian Danak),
c) „XIX Ginące zawody i umiejętności”- 30 maja - 4 czerwca (tel. do koordynatora 68 321 15 91 w.27, Wiesława Biernacka lub 68 320 55 35 Marzena Góska),
d) „Dobre, smaczne, bo lubuskie”- 24 lipca (tel. do koordynatora 68 320 55
35, Joanna Rybińska),
e) „Święto miodu” – 28 sierpnia (tel. do koordynatora 68 320 55 35, Barbara Rybińska),
f) „U progu jesieni” - żniwa kukurydziane po bukowińsku, wszystko o lnie, 25 września (tel. do koordynatora 68 321 15 91 w.34, Anna Kamińska),
g) „Winobranie w skansenie” - 2 października (tel. do koordynatora 68 321 1591 w. 26, Irena Soppa),
h) „Ida święta” – , warsztaty świąteczne 27 listopada (tel. do koordynatora 68320 55 35, Joanna Rybińska, 68 321 15 91 w.34, Anna Kamińska),

3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże z wyprzedzeniem Wykonawcy materiały dotyczące przebiegu wydarzenia kulturalnego.

III. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia przedstawia się zgodnie z harmonogramem powyżej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby, przesunięcia czasu trwania i terminu wydarzeń kulturalnych plenerowych z min 2 tygodniowym wcześniejszym powiadomieniem usługodawcy o planowanej zmianie.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być podpisana i zawierać dane oferenta ( adres, tel. email ),
dokumenty potwierdzające doświadczenie w usługach nagłośnieniowych wydarzeń
kulturalnych plenerowych, cenę jednostkową i cenę łączną oferty obejmującą całość
zamówienia ( netto i brutto), oraz inne wymagane dokumenty.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@muzeumochla.pl , faksem na nr: 68 321 14 73, listownie pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Muzeum Etnograficznego do dnia 20.02.2016 r. do godz. 16,00. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. W przypadku dni wolnych od pracy lub po godzinach pracy ofertę można zostawić za potwierdzeniem odbioru u pracownika ochrony Skansenu.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 22 lutego 2016r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
• Cena ofertowa – waga 80 pkt.
• Doświadczenie (udokumentowane prowadzenie imprez kulturalnych plenerowej o tematyce ludowej) – waga 10 pkt.
W przypadku doświadczenia do 5 lat – 0 pkt.
Od 5 do 10 lat – 10 pkt.
Powyżej 10 lat – 20 pkt.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty można dowiedzieć się u Zamawiającego po zakończeniu naboru ofert.
VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela sekretariat lub osoba organizująca dane wydarzenie kulturalne.

___________________________________________________________________________________

Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza z dniem 10.02.2016 nabór ofert na wykonywanie usługi ochrony p.poż terenu skansenu podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli w roku 2016.

Muzeum Etnograficzne zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi ochrony p.poż terenu Skansenu podczas plenerowych wydarzeń kulturalnych sprawowanej przez uprawnione i przeszkolone w zakresie p.poż osoby.
Przewidywana ilość osób podczas wydarzeń kulturalnych to min 3, a czas świadczenia usługi to 8 godzin. Proszę o podanie również opcji z udziałem wozu strażackiego o ile macie państwo możliwość wykonania takiej usługi.
W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony na planowaną imprezę Zleceniodawca będzie podawał zleceniobiorcy z min. 7 dniowym wyprzedzeniem termin w celu zapewnienia ochrony podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości organizowanych wydarzeń kulturalnych, na które będzie wymagana ochrona.
W złożonej ofercie proszę podać dane oferenta, numer kontaktowy, cenę jednostkową usługi netto i brutto zabezpieczenia p.poż na jedno wydarzenie kulturalne.
Podana cena powinna zawierać całość kosztów związanych ze świadczoną usługą.
Oferty na ochronę proszę składać pisemnie w sekretariacie Muzeum lub emailem: sekretariat@muzeumochla.pl lub d.baliszewski@tlen.pl do dnia 20.02.2016r.
Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usługi.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 883725590.

________________________________________________________________________________

Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza z dniem 10.02.2016 nabór ofert na wykonywanie usługi ochrony fizycznej podczas planowanych kulturalnych wydarzeń plenerowych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli w roku 2016.

Muzeum Etnograficzne zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi ochrony fizycznej podczas organizowanych w 2016r przez Muzeum Etnograficzne planowanych cyklicznych kulturalnych wydarzen plenerowych.
W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony na planowane wydarzenie kulturalne Zleceniodawca będzie podawał zleceniobiorcy z min. 4 dniowym wyprzedzeniem termin i ilość osób potrzebnych do zapewnienia ochrony fizycznej podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych.
W przypadku skrócenia terminu poinformowania oferent nie będzie związany zapewnieniem ochrony w oczekiwanym terminie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości organizowanych wydarzeń kulturalnych na które będzie wymagana ochrona.
W złożonej ofercie proszę podać cenę netto usługi przeliczonej na 1 osobę przy 8 godzinnym dniu pracy ochrony wykonywanej przez osobę bez licencji. Przy wydłużonym czasie pracy stawka będzie zwiększana z ww. przeliczenia o godziny przedłużenia.
Cena ta powinna zawierać całość kosztów związanych ze świadczoną usługą.
Oferty na ochronę fizyczna proszę składać pisemnie w sekretariacie Muzeum lub emailem: sekretariat@muzeumochla.pl lub d.baliszewski@tlen.pl do dnia 20.02.2016r.
Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usługi.
Zamawiający pomimo wyboru oferty nie jest zobowiązany do korzystania z usługi ochrony na imprezę.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 883725590.

_________________________________________________________________________________

Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza nabór ofert na wykonywanie usługi nagłośnienia wydarzeń kulturalnych plenerowych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli.

Przedmiotem zamówienia jest usługa nagłośnienia jednodniowych wydarzeń kulturalnych plenerowych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli wg. harmonogramu przedstawionego przez Zamawiającego.
Usługa nagłośnienia jednodniowych wydarzeń kulturalnych plenerowych na terenie Muzeum Etnograficznego będzie realizowane w obrębie sceny głównej (nagłośnienie konferansjerów, zespołów śpiewaczych, artystów solowych, przedstawień itp.) oraz poprzez zainstalowanie zestawów przenośnych (max dwóch) do nagłośnienia działań poza sceną (wernisaże wystaw, konferencje, wykłady, działania w terenie) - po wcześniejszych ustaleniach. Przewidywany czas trwania wydarzeń kulturalnych to zwykle ok 8 h.

Przewidywane terminy wydarzeń kulturalnych plenerowych:

a) „Kaziuki” – jarmark wielkanocny, 13 marca (tel. do koordynatora 68 320 5535, Barbara Rybińska),
b) "Wioska dziecięca” – majówka rodzinna, 8 maja (tel. do koordynatora 68
321 15 91 w.29, Damian Danak),
c) „XIX Ginące zawody i umiejętności”- 30 maja - 4 czerwca (tel. do koordynatora 68 321 15 91 w.27, Wiesława Biernacka lub 68 320 55 35 Marzena Góska),
d) „Dobre, smaczne, bo lubuskie”- 24 lipca (tel. do koordynatora 68 320 55
35, Joanna Rybińska),
e) „Święto miodu” – 28 sierpnia (tel. do koordynatora 68 320 55 35, Barbara Rybińska),
f) „U progu jesieni” - żniwa kukurydziane po bukowińsku, wszystko o lnie, 25 września (tel. do koordynatora 68 321 15 91 w.34, Anna Kamińska),
g) „Winobranie w skansenie” - 2 października (tel. do koordynatora 68 321 1591 w. 26, Irena Soppa),
h) „Ida święta” – , warsztaty świąteczne 27 listopada (tel. do koordynatora 68320 55 35, Joanna Rybińska, 68 321 15 91 w.34, Anna Kamińska),

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby, przesunięcia czasu trwania i terminu wydarzeń kulturalnych plenerowych z min 2 tygodniowym wcześniejszym powiadomieniem usługodawcy o planowanej zmianie.
Ofertę z podaniem jednostkowej ceny oraz ceny za całość usługi należy złożyć w terminie do 20.02.2016r drogą email : sekretariat@muzeumochla.pl, lub pisemnie w sekretariacie Muzeum. W przypadku dni wolnych od pracy ofertę można zostawić za potwierdzeniem odbioru u pracownika ochrony Skansenu.
Oferta powinna być podpisana i zawierać dane oferenta ( adres, tel. email ), dokumenty potwierdzające doświadczenie w usługach nagłośnieniowych wydarzeń kulturalnych plenerowych, cenę jednostkową i cenę łączną oferty obejmującą całość zamówienia
( netto i brutto).
Umowa zostanie podpisana z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę realizacji usługi.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt z sekretariatem lub osobą organizującą.

________________________________________________________________________________

Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza z dniam Ochla, 28.12.2015r nabór ofert na wykonywanie usługi wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie Skansenu.

Usługa wywozu i utylizacji powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do soboty po telefonicznym poinformowaniu Wykonawcy z jednodniowym wyprzedzeniem.
Max. pojemność zbiornika w Muzeum wynosi 10 m3.
Zgłoszenie do realizacji może obejmować również wywóz połowy zawartości zbiornika czyli 5 m3.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową wywozu 10 m3 po podpisaniu wzajemnie obowiązującej umowy.
Umowa zostanie zawarta na okres od stycznia do końca 2016 roku.
Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy na usługi bez podania przyczyn, lub zmianę okresu świadczenia usługi.

Ofertę z podaniem ceny wywozu i utylizacji 10 m3 należy złożyć w terminie do 31.12.2015r drogą email : sekretariat@muzeumochla.pl, lub pisemnie w sekretariacie Muzeum.
Przewidywany okres zawarcia umowy to okres 1 roku od 1. 01. 2015 do końca 2015 roku.
Cena usługi powinna zawierać całość kosztów związanych ze świadczoną usługą

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 883725590.

______________________________________________________________________________

Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza z dniem 18.12.2015 nabór ofert na wykonywanie usługi ochrony fizycznej terenu Muzeum Etnograficznego w Ochli.

Muzeum Etnograficzne zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu Muzeum Etnograficznego w 2016r.
.
W złożonej ofercie proszę podać cenę usługi przeliczonej na stawkę godzinową przy ochronie całodobowej świadczonej 1 osobą na terenie dz. 120/3, 2 osobami znajdującymi się w dwóch lokalizacjach na terenie Muzeum, oraz w wariancie trzecim stawkę godzinową przy świadczeniu usługi 2 osobami przy założeniu, że jedna osoba świadczy usługę całodobową, a druga usługę całodobową tylko w dni wolne ( soboty, niedzielę i święta), w pozostałe dni dyżur 16 h.
Oprócz podania stawki godzinowej w trzech wariantach proszę podać w ofercie cenę netto i brutto całorocznej usługi w każdym z wariantów.
Usługa ochrony obejmuje również w swoim zakresie wykonywanie czynności związanych z obsługą i monitorowaniem systemów p.poż, antywłamaniowego, monitoringu terenu, wydawanie kluczy, obsługę urządzeń grzewczych i drobne prace porządkowe przy budynku.
Cena usługi powinna zawierać całość kosztów związanych ze świadczoną usługą ochrony.
Oferent ubiegający się zamówienie musi spełniać i udokumentować minimum warunki podane poniżej:

1) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej na kwotę min 1 000 000zł
2) Doświadczenie w ochronie obiektów powyżej 10 ha (dokumenty potwierdzające
świadczenie usługi na obiektach o takiej powierzchni)
3) Zatrudnianie osób wykonujących ochronę fizyczną na umowę o pracę przy
zapewnieniu min. płacy na poziomie najniższej krajowej od 2016 roku.
4) Przy świadczeniu usługi ochrony zamawiający wyklucza świadczenie ochrony
przez osoby z niepełnosprawnością schorzeń specjalnych takich jak 01-U
(upośledzenie umysłowe); 02-P (schorzenia psychiczne); 04-E (epilepsja), które
nie mogą występować na obiekcie o takim charakterze.
5) Wyposażenie pracowników w system kontroli pracy np. Aktiv Guard.
6) Zapewnienie grupy interwencyjnej (jako wsparcie dla pracowników ochrony)

W złożonej ofercie należy podać nazwę i adres Firmy, dane kontaktowe (tel, email) potwierdzić zakres prac zgodny z treścią zapytania, podać ceny jednostkowe roboczogodziny netto i brutto dla każdego wariantu oraz wartość całoroczną dla oferty netto i brutto (dla każdego wariantu).
Należy dołączyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające wymagania.
Ofertę należy składać do 28.12.2014r. drogą email : sekretariat@muzeumochla.pl lub pisemnie w sekretariacie Muzeum ul. Ochla - Muzealna 5, 66-006.Zielona Góra
Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usługi ochrony na podstawie podpisanej umowy.
Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy na usługi ochrony bez podania przyczyn, lub zmianę okresu świadczenia usługi.
Przewidywany okres zawarcia umowy to okres 1 roku od 1. 01. 201 do końca 2016 r. roku.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 883725590.

________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia planowanych postępowań w latach 2015-2016 przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli zwraca się z prośbą o podanie kosztu usługi związanej z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych polegającej na:
a) prowadzeniu postępowania i wykonaniu pełnej dokumentacji postępowania tj.:
 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 Ogłoszenia o zamówieniu,
 Formularza ofertowego,
 Protokołu z postępowania ZP-PN
 Przygotowanie dokumentacji do wprowadzenia na stronę internetową Zamawiającego,
 Skompletowanie dokumentacji po przetargowej.
b) prowadzeniu konsultacji ze Zleceniodawcą dotyczących postępowania.
c) redagowaniu, przy udziale Zamawiającego, pism dotyczących postępowania i pod potrzeby audytu i kontroli.
d) redagowaniu wszystkich pism towarzyszących postępowaniu.
e) przeprowadzeniu w przypadku wystąpienia postępowania protestacyjnego i wykonanie w tym zakresie dokumentacji.
f) uczestniczenie po stronie Zamawiającego w kontrolach postępowania o zamówieniach publicznych w okresie 5 lat od daty przeprowadzenia postępowania i udzielanie pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących postępowań.
Pełnomocnictwo w przypadku postępowania odwoławczego będzie przedmiotem osobnej umowy.
W ofercie należy podać koszt jednostkowy przygotowania, przeprowadzenia i obsługi przeprowadzonego postępowania w okresie 5 lat od daty przeprowadzenia postępowania.
Koszt ten obejmuje wszystkie wydatki poniesione przez Zleceniobiorcę w związku z realizacją zlecenia obejmującego przeprowadzenie postępowania.

Kryteria oceny oferty:
1. Cena – waga 70 pkt.
2. Doświadczenie - waga 15 pkt.
(udokumentowane prowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych i prowadzenia postępowań) – waga 15 pkt.
W przypadku doświadczenia od 0 do 5 lat – 0 pkt.
Od 5 do 10 lat – 7 pkt.
Powyżej 10 lat - 15 pkt.
3. Kwalifikacje – waga 15 pkt.
Posiadanie Certyfikatu konsultanta, eksperta ds. zamówień publicznych KIGNET LEX (5 pkt.), bycie członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie ( 5 pkt.) – 10 pkt.
Posiadanie uprawnień Rzeczoznawcy Zamówień Publicznych - 5 pkt.
Brak tych dokumentów – 0 pkt.

Termin składania ofert do 30 października 2015r. w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli lub mailem: sekretariat@muzeumochla.pl.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. 683211591 lub 883725590

___________________________________________________________________________________

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli ogłasza nabór ofert na wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej na dz. 120/3 na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej obejmuje wykonanie i uzgodnienie dokumentacji instalacji całości systemu wraz z realizacją systemu zgodnie z wymogami stawianymi w rozporządzeniu MKiDN z 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia Muzeum przed pożarem, kradzieżą, i innymi niebezpieczeństwami grożącymi ich zniszczeniem i utratą. Dokumentacja stanowiąca podstawę realizacji zadania musi również uzyskać pozytywna opinię i akceptację NIMOZ. Przedmiot zadania obejmuje monitoring terenu i zabezpieczenie 14 obiektów na dz. 120/3. Instalacje zewnętrzną należy rozprowadzić w karbowanej rurze osłonowej.
Ogólny zakres usługi obejmuje:

1. Wykonanie zgodnie z wymogami i uzgodnienie z NIMOZ dokumentacji systemu w zakresie zabezpieczenia całości .
2. Wykonanie i rozprowadzenie instalacji zewnętrznej w rurze osłonowej karbowanej wraz wykonaniem niezbędnych przepustów pod drogami i podejść do budynków.
3. Rozprowadzenie instalacji wewnętrznej w korytkach osłonowych w obiektach i montaż wymaganej przepisami ilości kamer według przyjętej koncepcji z możliwością wykorzystania istniejących słupów oznaczonych na mapie.
4. Zakup, montaż i konfigurację rejestratora z podzielnikiem ekranu na min 16 kamer w chacie kamiennej.
5. Przeprowadzenie prób funkcjonalnych i szkolenia pracowników w zakresie obsługi systemu.
6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej przez osobę uprawnioną.

Przed sporządzeniem wyceny należy przeprowadzić wizję lokalną terenu. Usytuowanie obiektów na dz.120/3 przedstawione jest na załączonej mapie terenu 1:1000.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr 883725590 z kier. dz.
Administracji Dariuszem Baliszewskim.
Ważna oferta musi zawierać mapkę i naniesione na niej lokalizacje kamer według przyjętej koncepcji, dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych podczas realizacji zadania przy instalacjach tego typu i ich projektowaniu oraz zawierać kalkulację kosztów realizacji zadania z wyszczególnieniem zastosowanego sprzętu, ilości RMS, cen, narzutów, oraz opisem technicznym przyjętego rozwiązania. Kalkulacje kosztów realizacji należy tak sporządzić, aby można było na podstawie złożonej oferty oszacować wartość realizacji części zadania.
Przy realizacji zadania muszą uczestniczyć osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV ( kserokopie świadectw kwalifikacyjnych potwierdzające posiadane uprawnienia).
Termin składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia upływa 21.05.2015 r.
Wartość oferty powinna zawierać całość kosztów ( dokumentacji, materiałów, sprzętu, robocizny, dojazdów itd.) związanych z realizacją zadania.
Oferty proszę składać pisemnie w sekretariacie Muzeum lub emailem: sekretariat@muzeumochla.pl.
Oferent składający ofertę automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie danych w związku z prowadzonym postępowaniem naboru ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający pomimo uzyskania najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie prawo do ewentualnego odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyn przed podpisaniem umowy.
Po odpisaniu stosownej umowy zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia.
userfiles/120 3 do opracowania kamer.jpg

____________________________________________________________________________________

Zielona Góra 14.05.2015 r.

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli ogłasza nabór ofert na wykonanie instalacji sygnalizacji włamania obejmującej dz. 120/3 na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie instalacji sygnalizacji włamania obejmuje wykonanie i uzgodnienie dokumentacji instalacji systemu wraz z realizacją systemu zgodnie z wymogami stawianymi w rozporządzeniu MKiDN z 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia Muzeum przed pożarem, kradzieżą, i innymi niebezpieczeństwami grożącymi ich zniszczeniem i utratą. Dokumentacja stanowiąca podstawę realizacji zadania musi również uzyskać pozytywna opinię i akceptację NIMOZ. Przedmiot zadania obejmuje zabezpieczenie 14 obiektów na dz. 120/3. Instalacje zewnętrzną należy rozprowadzić w karbowanej rurze osłonowej.
Ogólny zakres usługi obejmuje:

1. Wykonanie zgodnie z wymogami i uzgodnienie z NIMOZ dokumentacji systemu.
2. Wykonanie i rozprowadzenie instalacji zewnętrznej w rurze osłonowej karbowanej wraz wykonaniem niezbędnych przepustów pod drogami i podejść do budynków.
3. Rozprowadzenie instalacji wewnętrznej w korytkach osłonowych w obiektach i montaż wymaganej przepisami ilości czujek PIR.
4. Zakup, montaż i konfigurację centrali sygnalizacji włamaniem pozwalającej na dalszą przyszłościową dobudowę 5 budynków (śr po 12 pomieszczeń każdy) w budynku chaty kamiennej wraz z instalacją tablicy synoptycznej wskazującej stan uzbrojenia stref, oraz stan każdej linii dozorowej.
5. Przeprowadzenie prób funkcjonalnych i szkolenia pracowników w zakresie obsługi systemu.
6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej przez osobę uprawnioną.

Przed sporządzeniem wyceny należy przeprowadzić wizję lokalną terenu i pomieszczeń w budynkach. Usytuowanie obiektów na dz.120/3 przedstawione jest na załączonej mapie terenu 1:1000.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr 883725590 z kier. dz.
Administracji Dariuszem Baliszewskim.
Ważna oferta musi zawierać dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych podczas realizacji zadania przy instalacjach antywłamaniowych i ich konserwacji oraz zawierać kalkulację kosztów realizacji zadania z wyszczególnieniem ilości RMS, cen, narzutów.
Przy realizacji zadania muszą uczestniczyć osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV ( kserokopie świadectw kwalifikacyjnych potwierdzające posiadane uprawnienia).
Termin składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia upływa 21.05.2015 r.
Wartość oferty powinna zawierać całość kosztów ( materiałów, sprzętu , robocizny, dojazdów itd.) związanych z realizacją zadania.
Oferty proszę składać pisemnie w sekretariacie Muzeum lub emailem: sekretariat@muzeumochla.pl.
Oferent składający ofertę automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie danych w związku z prowadzonym postępowaniem naboru ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający pomimo uzyskania najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie prawo do ewentualnego odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyn przed podpisaniem umowy.
Po odpisaniu stosownej umowy zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia.
userfiles/120 3 do opracowania antywalamaniowa.jpg

Zielona Góra 12 05 2015

Uzupełnienie do ogłoszenia
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli na nabór ofert na wykonanie rozbudowy instalacji sygnalizacji włamania na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli


W związku z zapytaniami informujemy , że instalacja, zastosowane materiały i sporządzona dokumentacja techniczna musi spełniać wymogi NIMOZ o kreślone w Rozporządzeniu MKiDN z dnia 2 września 2014r.
Dokumentacja jak i wykonana instalacja zostanie poddana weryfikacji Instytutu w celu zapewnienia jej zgodności z wytycznymi.
Przy projektowaniu systemu sygnalizacji włamania i napadu stosuje się specyfikacje techniczną PKN-CLC/TS 50131-7 i jako podstawowy przyjmuje sie minimum 2 stopień zabezpieczenia zgodnie z normą PN-EN-50131-1


Zielona Góra 12.05.2015 r.

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli ogłasza nabór ofert na wykonanie instalacji odgromowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie instalacji odgromowej zabezpieczającej obiekty na terenie Muzeum w formie masztów i iglic montowanych na budynkach w miejscach wskazanych na rysunkach zapewniając ochronę budynków na terenie Skansenu.
Zakres usługi obejmuje:
1. Wykonanie i posadowienie masztów przy budynkach ( spichlerz z królowa, Leśniczówka )
2. Montaż iglic na wskazanych budynkach zabytkowych ( dzwonnica z Drzonkowa, dzwonnica z Węgrzynic i wieża winiarska z Budachowa)
3. Montaż głowic piorunochronu, wykonanie i rozprowadzenie instalacji odgromowej w sposób najmniej inwazyjny dla obiektu przy wykorzystaniu systemowych elementów instalacji.
4. Wykonanie pomiarów i dokumentacji przez osobę uprawnioną.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr 883725590 z kier. dz.
Administracji Dariuszem Baliszewskim.
Ważna oferta musi zawierać dokumenty potwierdzające posiadanie przez Firmę kwalifikacji. Przed sporządzeniem kalkulacji należy przeprowadzić wizje lokalna terenu i obiektów w celu sporządzenia prawidłowej oferty. Do oferty należy dołączyć kalkulacje kosztów usługi.
Przy realizacji zadania muszą uczestniczyć osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją i pomiarami tych instalacji.
Termin składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia upływa 17.05.2015 r.
Termin realizacji zamówienia ustalono do 30.10.2015.r . Harmonogram realizacji zadania musi uwzględniać kilkudniowe przerwy w pracach (łącznie ok 20 dni) związane z funkcjonowaniem Muzeum. Harmonogram prac będzie stanowił integralną część umowy.
Wartość oferty powinna obejmować całość kosztów ( materiałów, sprzętu , robocizny, dojazdów itd.) związanych z realizacją zadania.
Oferty proszę składać pisemnie w sekretariacie Muzeum lub emailem: sekretariat@muzeumochla.pl.
Oferent składający ofertę automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie danych w związku z prowadzonym postępowaniem naboru ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający pomimo uzyskania najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie prawo do ewentualnego odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyn przed podpisaniem umowy.
Po odpisaniu stosownej umowy zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia.
userfiles/mapki lokalizacji(1).pdf

Ogłoszenie z dnia 8.05.2015 r.

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli ogłasza nabór ofert na wykonanie rozbudowy instalacji sygnalizacji włamania na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie rozbudowy instalacji sygnalizacji włamania zgodnie z załączoną wstępna dokumentacją techniczną obejmującą, wymianę, konfigurację i oprogramowanie centrali, rozprowadzeniem instalacji wewnętrznej z oprzyrządowaniem zakończonej czujkami ruchu przeprowadzeniem prób funkcjonalnych i sporządzeniem dokumentacji powykonawczej. Instalacje zewnętrzną należy rozprowadzić w karbowanej rurze osłonowej.
Ogólny zakres usługi obejmuje:
1. Wykonanie i rozprowadzenie instalacji zewnętrznej w rurze osłonowej karbowanej.
2. Wykonanie połączeń z istniejącą instalacją z wykorzystaniem części połączeń i elementów - integracja systemu.
3. Wykonanie i rozprowadzenie instalacji wewnętrznej w uzgodnieniu trasy z zamawiającym wraz z montażem elementów systemu.
4. Wymianę i konfiguracje centrali sygnalizacji włamaniem na centralę Satel Integra 256.
5. Przeprowadzenie prób funkcjonalnych i szkolenia.
6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej przez osobę uprawnioną.

Szczegółowy zakres zadania, wykaz materiałowy i mapa sytuacyjna przedstawiony jest w załączniku do ogłoszenia.

Przed sporządzeniem wyceny należy sporządzić wizję lokalną.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr 883725590 z kier. dz.
Administracji Dariuszem Baliszewskim.
Ważna oferta musi zawierać dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych podczas realizacji robót przy instalacjach antywłamaniowych i ich konserwacji (potwierdzenie wykonania takich instalacji o wartości ok 100 000 zł w formie kserokopii dokumentu lub referencji )
Przy realizacji zadania muszą uczestniczyć osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV ( kserokopie świadectw kwalifikacyjnych potwierdzające posiadane uprawnienia).
Termin składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia upływa 14.05.2015 r.
Wartość oferty powinna zawierać całość kosztów ( materiałów, sprzętu , robocizny, dojazdów itd.) związanych z realizacją zadania.
Oferty proszę składać pisemnie w sekretariacie Muzeum lub emailem: sekretariat@muzeumochla.pl.
Oferent składający ofertę automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie danych w związku z prowadzonym postępowaniem naboru ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający pomimo uzyskania najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie prawo do ewentualnego odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyn przed podpisaniem umowy.
Po odpisaniu stosownej umowy zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Do pobrania:

userfiles/zalacznik opisowy bez mapy.pdf

userfiles/D__OCHLA_Teren2 poprawiony zmiana rozkladu ekspanderow Model (1).pdf

______________________________________________________________________________

Ogłoszenie z 27.04.2015 r.

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli ogłasza nabór ofert na wykonanie rozbudowy instalacji ppoż. na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie rozbudowy instalacji ppoż. zgodnie z dokumentacją techniczną wraz z konfiguracją i oprogramowaniem centrali, przeprowadzeniem prób funkcjonalnych i wykonaniem dokumentacji powykonawczej. Instalacje zewnętrzną należy rozprowadzić w karbowanej rurze osłonowej.
Zakres usługi obejmuje:
1. Wykonanie i rozprowadzenie instalacji zewnętrznej w rurze osłonowej karbowanej.
2. Wykonanie połączeń z instalacją istniejącą i integracji systemu.
3. Wykonanie i rozprowadzenie instalacji wewnętrznej w uzgodnieniu trasy z zamawiającym wraz z montażem elementów systemu.
4. Konfiguracje centrali.
5. Przeprowadzenie prób funkcjonalnych.
6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej przez osobę uprawnioną.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr 883725590 z kier. dz.
Administracji Dariuszem Baliszewskim.
Ważna oferta musi zawierać dokumenty potwierdzające posiadanie przez Firmę kwalifikacji wymaganych podczas realizacji robót przy instalacjach SAP i ich konserwacji (autoryzację producenta UTC Fire&Security w zakresie projektowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru FP1200/FP2000). Ponadto należy udokumentować wykonanie conajmniej jednej tego typu pracy o wartości min 100 000 zł netto. Przy realizacji zadania muszą uczestniczyć osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV ( kserokopie świadectw kwalifikacyjnych potwierdzające posiadane uprawnienia).
Termin składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia upływa 8.05.2015 r.
Termin realizacji zamówienia ustalono do 30.10.2015.r . Harmonogram realizacji zadania musi uwzględniać kilkudniowe przerwy w pracach (łącznie ok 20 dni) związane z funkcjonowaniem Muzeum. Harmonogram prac będzie stanowił integralną część umowy.
Wartość oferty powinna zawierać całość kosztów ( materiałów, sprzętu , robocizny, dojazdów itd.) związanych z realizacją zadania.
Oferty proszę składać pisemnie w sekretariacie Muzeum lub emailem: sekretariat@muzeumochla.pl.
Oferent składający ofertę automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie danych w związku z prowadzonym postępowaniem naboru ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający pomimo uzyskania najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie prawo do ewentualnego odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyn przed podpisaniem umowy.
Po odpisaniu stosownej umowy zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia.

do pobrania:

userfiles/Projekt wykonawczy.pdf

userfiles/SAP_01.pdf

userfiles/SAP_02.pdf

userfiles/SAP_03.pdf

userfiles/SAP_04.pdf

userfiles/SAP_05.pdf

userfiles/SAP_06.pdf

userfiles/SAP_07.pdf

userfiles/SAP_08.pdf

userfiles/SAP_09.pdf

userfiles/SAP_10.pdf

userfiles/SAP_11.pdf

userfiles/SAP_12.pdf

userfiles/SAP_13.pdf

userfiles/SAP_14.pdf

userfiles/SAP_15.pdf

userfiles/SAP_16.pdf

userfiles/SAP_17.pdf

userfiles/SAP_18.pdf

userfiles/SAP_19.pdf

userfiles/SAP_20.pdf

userfiles/SAP_21.pdf

userfiles/SAP_22.pdf

userfiles/SAP_23.pdf

userfiles/SAP_24.pdf

userfiles/SAP_25.pdf

_________________________________________________________________________

Ogłoszenie z 12.03.2015r


Informujemy ,że zostało zakończone postępowanie naboru ofert na usługę ochrony p.poż terenu Skansenu podczas imprez plenerowych sprawowanej przez uprawnione i przeszkolone w zakresie p.poż osoby.
W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą uznana została oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochli, 66-006 Zielona Góra - 4 osoby i samochód ratowniczo gaśniczy 550,00 zł brutto..
Z oferentem który zaproponował najkorzystniejszą ofertę zostaną podjęte działania w celu realizacji zamówienia.
Dziękujemy pozostałym uczestnikom postępowania za profesjonalne przygotowanie ofert i uczestnictwo w postępowaniu.

___________________________________________________________________________

Ogłoszenie z 12.03.2015r


Informujemy ,że zostało zakończone postępowanie naboru ofert na usługę konferansjerską siedmiu jednodniowych imprez plenerowych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze.
W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą uznana została oferta Firmy MW Skala Piotr Wower, Racula - Drzonkowska 38, 66-004 Zielona Góra, 530 zł brutto. Firma uzyskała 100 pkt . uwzględniając doświadczenie powyżej 10 lat .

Z oferentem który zaproponował najkorzystniejszą ofertę zostaną podjęte działania w celu realizacji zamówienia.
Dziękujemy pozostałym uczestnikom postępowania za profesjonalne przygotowanie ofert i uczestnictwo w postępowaniu.

___________________________________________________________________________

Ogłoszenie z 12.03.2015r


Informujemy ,że zostało zakończone postępowanie naboru ofert na

usługę nagłośnienia jednodniowych imprez plenerowych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli wg. programu godzinowego przedstawionego przez Zamawiającego.
.
W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą uznana została oferta Firmy Gamapol, ul. Sulechowska 4a, 65-001 Zielona Góra, 799,50 zł brutto,
Z oferentem który zaproponował najkorzystniejszą ofertę zostaną podjęte działania w celu realizacji zamówienia.
Dziękujemy pozostałym uczestnikom postępowania za profesjonalne przygotowanie ofert i uczestnictwo w postępowaniu.

____________________________________________________________________________

Ogłoszenie z 12.03.2015r


Informujemy ,że zostało zakończone postępowanie naboru ofert na usługę na świadczenie usługi ochrony fizycznej podczas organizowanych w 2015r przez Muzeum Etnograficzne planowanych cyklicznych imprez plenerowych
.
W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą uznana została oferta Firmy Impel Security Polska Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław,107,26 zł brutto za 1 osobę przy 8 godzinnym dniu pracy ochrony wykonywanej przez osobę bez licencji.
Z oferentem który zaproponował najkorzystniejszą ofertę zostaną podjęte działania w celu realizacji zamówienia.
Dziękujemy pozostałym uczestnikom postępowania za profesjonalne przygotowanie ofert i uczestnictwo w postępowaniu.

__________________________________________________________________________________________

Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza z dniem 4.02.2015 nabór ofert na wykonywanie usługi ochrony p.poż terenu skansenu podczas imprez plenerowych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli w roku 2015.

Muzeum Etnograficzne zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi ochrony p.poż terenu Skansenu podczas imprez plenerowych sprawowanej przez uprawnione i przeszkolone w zakresie p.poż osoby.
Przewidywana ilość osób podczas imprez to min 3, a czas świadczenia usługi to 8 godzin. Proszę o podanie również opcji z udziałem wozu strażackiego o ile macie państwo możliwość wykonania takiej usługi.
W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony na planowaną imprezę Zleceniodawca będzie podawał zleceniobiorcy z min. 4 dniowym wyprzedzeniem termin w celu zapewnienia ochrony podczas organizowanej imprezy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości organizowanych imprez na które będzie wymagana ochrona.
W złożonej ofercie proszę podać dane oferenta, numer kontaktowy, cenę usługi zabezpieczenia p.poż na jedną imprezę netto i brutto.
Podana cena powinna zawierać całość kosztów związanych ze świadczoną usługą.
Oferty na ochronę proszę składać pisemnie w sekretariacie Muzeum lub emailem: sekretariat@muzeumochla.pl lub d.baliszewski@tlen.pl do dnia 16.02.2015r.
Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usługi.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 883725590.

_____________________________________________________________________________________

Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza z dniem 4.02.2015 nabór ofert na wykonywanie usługi ochrony fizycznej podczas planowanych imprez plenerowych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli w roku 2015.

Muzeum Etnograficzne zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi ochrony fizycznej podczas organizowanych w 2015r przez Muzeum Etnograficzne planowanych cyklicznych imprez plenerowych.
W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony na planowaną imprezę zleceniodawca będzie podawał zleceniobiorcy z min. 4 dniowym wyprzedzeniem termin i ilość osób potrzebnych do zapewnienia ochrony fizycznej podczas organizowanej imprezy.
W przypadku skrócenia terminu poinformowania oferent nie będzie związany zapewnieniem ochrony na imprezie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości organizowanych imprez na które będzie wymagana ochrona.
W złożonej ofercie proszę podać cenę usługi przeliczonej na 1 osobę przy 8 godzinnym dniu pracy ochrony wykonywanej przez osobę bez licencji. Przy wydłużonym czasie pracy stawka będzie zwiększana z ww. przeliczenia o godziny przedłużenia.
Cena ta powinna zawierać całość kosztów związanych ze świadczoną usługą.
Oferty na ochronę fizyczna proszę składać pisemnie w sekretariacie Muzeum lub emailem: sekretariat@muzeumochla.pl lub d.baliszewski@tlen.pl do dnia 16.02.2015r.
Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usługi.
Zamawiający pomimo wyboru oferty nie jest zobowiązany do korzystania z usługi ochrony na imprezę.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 883725590.

_______________________________________________________________________________________

Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza nabór ofert na wykonywanie usługi nagłośnienia imprez plenerowych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli i Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Przedmiotem zamówienia jest usługa nagłośnienia jednodniowych imprez plenerowych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego wg. programu godzinowego przedstawionego przez Zamawiającego.
Usługa nagłośnienia jednodniowych imprez plenerowych na terenie Muzeum Etnograficznego będzie realizowane w obrębie sceny głównej (nagłośnienie konferansjerów, zespołów śpiewaczych, artystów solowych, przedstawień itp.) oraz poprzez zainstalowanie zestawów przenośnych (max dwóch) do nagłośnienia działań poza sceną (wernisaże wystaw, konferencje, wykłady, działania w terenie) - po wcześniejszych ustaleniach.

Przewidywane terminy i czasy trwania Imprez plenerowych:
Kaziuki – 23 marca 2015 r. w godz. 11,00 – 17,00
Święto Miodu – 5 lipca 2015 r. w godz. 12,00 -18,00
Dobre Smaczne bo lubuskie – 7 czerwca 2015 r. w godz. 11,00 – 17,00
Winobranie w Skansenie – 4 października 2015 r. w godz. 12,00 – 18,00
U progu jesieni – 20 września 2015 r. w godz. 11,00 – 17,00
Wesele Bukowińskie – 30 sierpnia 2015 r. w godz. 12,00 – 19,00
Święto wina w Zaborze - październik w godz. 11,00 – 17,00

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby, przesunięcia czasu trwania i terminu imprez z min 2 tygodniowym wcześniejszym powiadomieniem usługodawcy o planowanej zmianie.
Ofertę z podaniem jednostkowej ceny oraz ceny za całość usługi należy złożyć w terminie do 16.02.2015r drogą email : sekretariat@muzeumochla.pl, lub pisemnie w sekretariacie Muzeum. W przypadku dni wolnych od pracy ofertę można zostawić za potwierdzeniem odbioru u pracownika ochrony Skansenu.
Oferta powinna być podpisana i zawierać dane oferenta ( adres, tel. email ), dokumenty potwierdzające doświadczenie w usługach nagłośnieniowych imprez plenerowych, cenę jednostkową i cenę łączną oferty obejmującą całość zamówienia
( netto i brutto).
Umowa zostanie podpisana z oferentem który zaproponuje najkorzystniejszą cenę realizacji usługi.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt z Panią Joanną Rybińską pod numerem 609864011 lub email joanna@muzeumochla.pl

______________________________________________________________________________________

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze ogłasza nabór ofert na wykonywanie usługi konferansjerskiej w 2015r podczas imprez plenerowych na terenie Skansenu i Lubuskiego Centrum Winarskiego

Przedmiotem zamówienia jest usługa konferansjerska siedmiu jednodniowych imprez plenerowych organizowanych na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze wg. programu godzinowego przedstawionego przez Zamawiającego. Każda impreza posiada inny temat przewodni nawiązujący do dawnych tradycji.

Przewidywane terminy i czasy trwania Imprez plenerowych:
Kaziuki – 23 marca 2015 r. w godz. 11,00 – 17,00
Święto Miodu – 5 lipca 2015 r. w godz. 12,00 -18,00
Dobre Smaczne bo lubuskie – 7 czerwca 2015 r. w godz. 11,00 – 17,00
Winobranie w Skansenie – 4 października 2015 r. w godz. 12,00 – 18,00
U progu jesieni – 20 września 2015 r. w godz. 11,00 – 17,00
Wesele Bukowińskie – 30 sierpnia 2015 r. w godz. 12,00 – 19,00
Święto wina w Zaborze - październik w godz. 11,00 – 17,00

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby, przesunięcia czasu trwania i terminu imprez z min 2 tygodniowym wcześniejszym powiadomieniem usługobiorcy o planowanej zmianie.
Zamówienie zostanie udzielone oferentowi który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Ofertę z podaniem jednostkowej ceny oraz ceny za całość usługi należy złożyć w terminie do 16.02.2015r drogą email : sekretariat@muzeumochla.pl, lub pisemnie w sekretariacie Muzeum. W przypadku dni wolnych od pracy ofertę można zostawić za potwierdzeniem odbioru u pracownika ochrony Skansenu.
Oferta powinna być podpisana i zawierać dane oferenta ( adres, tel. email ), dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu imprez kulturalnych plenerowych o tematyce ludowej, cenę jednostkową i cenę łączną oferty obejmującą całość zamówienia ( netto i brutto).
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – waga 80 pkt.
Doświadczenie (udokumentowanie prowadzenia imprez kulturalnych plenerowej o tematyce ludowej) – waga 20 pkt.
W przypadku doświadczenia do 5 lat – 0 pkt.
Od 5 do 10 lat – 10 pkt.
Powyżej 10 lat – 20 pkt.

Umowa zostanie podpisana z oferentem który zaproponuje najkorzystniejszą cenę realizacji usługi.

______________________________________________________________________________

Ogłoszenie z 16.01.2015r


Informujemy ,że zostało zakończone postępowanie naboru ofert na świadczenie usług ochrony fizycznej terenu Muzeum Etnograficznego w Ochli
W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą uznana została oferta Firmy Codar Security sp. z o.o. ul. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzyce.

Z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostaną podjęte działania w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia.
Wszystkim uczestnikom biorącym udział w postępowaniu dziękujemy za profesjonalne przygotowanie ofert.

_________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza nabór ofert na wykonywanie usługi wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie Skansenu.

Usługa wywozu i utylizacji powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do soboty po telefonicznym poinformowaniu Wykonawcy z jednodniowym wyprzedzeniem.
Max. pojemność zbiornika w Muzeum wynosi 10 m3.
Zgłoszenie do realizacji może obejmować również wywóz połowy zawartości zbiornika czyli 5 m3.
Zamówienie zostanie udzielone oferentowi który przedstawi najkorzystniejszą ofertę wywozu 10 m3 po podpisaniu wzajemnie obowiązującej umowy.
Umowa zostanie zawarta na okres do końca 2014 roku.

Ofertę z podaniem ceny wywozu i utylizacji 10 m3 należy złożyć w terminie do 16.01.2015r drogą email : sekretariat@muzeumochla.pl, lub pisemnie w sekretariacie Muzeum.
Umowa zostanie podpisana z oferentem który zaproponuje najkorzystniejszą cenę obowiązująca przez cały rok 2015.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 883725590.

Ochla, 12.01.2015 r
__________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o uzyskanych ofertach na wykonywanie usług ochrony fizycznej terenu Muzeum Etnograficznego w Ochli
W nawiązaniu do ogłoszonego naboru na wykonywanie usług ochrony fizycznej terenu Muzeum Etnograficznego w Ochli informujemy, że wpłynęły oferty z 6 Firm, które zaoferowały następujące stawki za wykonywane usługi:

LP NAZWA FIRMY
wariant I

zł netto/h

wariant II

zł netto/h

wariant III

zł netto/h

1 Z.U.B. WIW-BUD Andrzej Waszak
Ul. Płk. Karola Myrka 6, 59-220 Legnica 7,00 6,70 6,70
2 Perfect Ochrona Mienia i Osób sp. z o.o. ul. Ogrodowa 50, 65-516 Zielona Góra 7,43 7,43 7,43
3 Codar Security sp. z o.o. ul. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzyce 6,90 6,60 6,60
4 Orion sp. z o.o. ul. Rogowska 127,
54-440 Wrocław 12,48 13,80 13,80
5 Impel Provider Security Partner Sp. z o.o. sp.k., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław 9,37 9,24 8,99
6 Formacja sp. cywilna Wojciech Nosek, Ireneusz Krzyżanowski, 44-800 Zabrze, ul.Klimasa 2 13,56 13,56 13,56
Po sprawdzeniu spełnienia przez oferentów warunków udziału w postępowaniu; z Firmą ,która zaproponowała najkorzystniejsze warunki zostanie podpisana umowa na jeden z wariantów ochrony w rok 2015r.

_____________________________________________________________________________

W związku z pytaniami dotyczącymi naboru ofert na wykonywanie usługi ochrony fizycznej Muzeum zamieszczamy dodatkową informacje uzupełniającą;
Składanie ofert w formie pisemnej w sekretariacie dotyczy tylko czasu gdy sekretariat jest czynny tzn. w dni robocze do godz. 16. W pozostałym okresie należy pozostawić oferty u pracowników zajmujących się ochroną Skansenu
w bud. Administracyjnym w starej cz. Skansenu
lub w chacie kamiennej ze wsi Długie obok karczmy Olchowy Gościniec na terenie Skansenu
i potwierdzić u zatrudnionego pracownika złożenie oferty.
Oferty należy składać do godz. 24 dnia 28. 12 2014.
Oczywiście najwygodniej jest złożyć ofertę drogą email na adres podany w ogłoszeniu.

W przypadku podanego systemu kontroli pracy oczywiście dopuszcza sie zastosowanie innego o równoważnych parametrach zapewniającego kontrolę wykonywania pracy.

W przypadku ogłoszonego przez Muzeum naboru ofert na usługi w zakresie ochrony fizycznej ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych się nie stosuje zgodnie z art. 4 pkt, 8 ustawy.

Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza z dniem 22.12.2014 nabór ofert na wykonywanie usługi ochrony fizycznej terenu Muzeum Etnograficznego w Ochli.

Muzeum Etnograficzne zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi ochrony fizycznej terenu Muzeum Etnograficznego w 2015r.
W złożonej ofercie proszę podać cenę usługi przeliczonej na stawkę godzinową przy ochronie całodobowej świadczonej 1 osobą na terenie dz. 120/3, 2 osobami znajdującymi się w dwóch lokalizacjach na terenie Muzeum, oraz w wariancie trzecim stawkę godzinową przy świadczeniu usługi 2 osobami przy założeniu, że jedna osoba świadczy usługę całodobową, a druga usługę całodobową tylko w dni wolne ( soboty, niedzielę i święta), w pozostałe dni dyżur 16 h.
Oprócz podania stawki godzinowej w trzech wariantach proszę podać w ofercie cenę całoroczną usługi w trzech wariantach.
Usługa ochrony obejmuje również w swoim zakresie wykonywanie czynności związanych z obsługą i monitorowaniem systemów p.poż, antywłamaniowego, monitoringu terenu, wydawanie kluczy, obsługę urządzeń grzewczych i drobne prace porządkowe przy budynku.
Cena usługi powinna zawierać całość kosztów związanych ze świadczoną usługą ochrony.
Oferent ubiegający się zamówienie musi spełniać i udokumentować minimum warunki podane poniżej:

1) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej na kwotę min 1 000 000zł
2) Doświadczenie w ochronie obiektów powyżej 10 ha (dokumenty potwierdzające
świadczenie usługi na obiektach o takiej powierzchni)
3) Zatrudnianie osób wykonujących ochronę fizyczną na umowę o pracę przy zapewnieniu
min najniższej krajowej 1750zł od 2015 roku
4) Przy świadczeniu usługi ochrony zamawiający wyklucza świadczenie ochrony przez osoby
z niepełnosprawnością schorzeń specjalnych takich jak 01-U (upośledzenie umysłowe);
02-P (schorzenia psychiczne); 04-E (epilepsja), które nie mogą występować na obiekcie o
takim charakterze.
5) Wyposażenie pracowników w Aktiv Guard system kontroli pracy.
6) Zapewnienie grupy interwencyjnej (jako wsparcie dla pracowników ochrony)


W złożonej ofercie należy podać nazwę i adres Firmy, dane kontaktowe (tel, email) potwierdzić zakres prac zgodny z treścią zapytania, podać ceny jednostkowe roboczogodziny netto i brutto dla każdego wariantu, wartość całoroczną dla oferty netto i brutto dla każdego wariantu, należy dołączyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające wymagania.
Ofertę należy składać do 28.12.2014 r drogą email : sekretariat@muzeumochla.pl lub pisemnie w sekretariacie Muzeum ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla.
Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usługi ochrony na podstawie podpisanej umowy.
Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy na usługi ochrony bez podania przyczyn, lub zmianę okresu świadczenia usługi.
Przewidywany okres zawarcia umowy to okres 1 roku od 1. 01. 2015 do końca 2015 roku.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 883725590.

_________________________________________________________________________________

Ogłoszenie z 27.11.2014r
Informujemy ,że zostało wstrzymane i unieważnione postępowanie naboru ofert i realizacja zamierzenia związanego z utwardzeniem terenu pod montaż namiotu 10mx15m na terenie Muzeum Etnograficznego dz. 120/3 ( ogłoszenie zamieszczone 12 11 2014r) bez wyłonienia oferenta.

Ogłoszenie z 27.11.2014r

Informujemy ,że zostało zakończone postępowanie naboru ofert na wykonanie ocieplenia poddasza w oborze ze wsi Długie w Muzeum Etnograficznym w Ochli.
W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą uznana została oferta Firmy Mati bud Marcin Oszczyk, 65-548 Zielona Góra, Os. Pomorskie 4c/12 uzyskując 100 pkt. licząc: (cena oferty najkorzystniejszej / cena oferty oferowanej) x 100 pkt.

Pozostali uczestnicy postępowania uzyskali odpowiednio :

1) PRB "Kabet", Ryszard Kaczmarek, 65-339 Zielona Góra, ul. Nowa 2, 45,12 pkt.

2) ZRB "MAJ-BUD", 66-600 Krosno Odrzańskie, Bronków 21, 57,91 pkt.

3) PHU Jerzy Kmito, 66-100 Sulechów, il. Piaskowa 36a, 67,79 pkt.

Z oferentem który zaproponował najkorzystniejszą ofertę zostaną podjęte działania w celu realizacji zamówienia.
Dziękujemy za uczestnictwo w postępowaniu.

SPROSTOWANIE Z 27 XI 2014

W związku z błędnym podaniem przez uczestnika postępowania na dostawę i montaż regałów przesuwnych (mechanicznych) nazwy firmy ( było: Mitum Meble Biurowe, powinno być: Mitum Tomasz Musioł ) korygujemy niniejszym treść ogłoszenia z 21 XI 2014 r. o zakończeniu postępowania w brzmieniu następującym:
Było: W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą uznana została oferta Firmy Mitum Meble Biurowe, 41-608 Świętochłowice, ul. Szczytowa 23/6.
Powinno być: W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą uznana została oferta Firmy Mitum Tomasz Musioł, 41-608 Świętochłowice, ul. Szczytowa 23/6.
Pozostałe informacje z ogłoszenia nie uległy zmianie .

Ogłoszenie z 21 XI 2014 r.

Informujemy, że zostało zakończone postępowanie naboru ofert na Dostawę i montaż regałów przesuwnych (mechanicznych) w Muzeum Etnograficznym w Ochli.
W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą uznana została oferta Firmy Mitum Meble Biurowe, 41-608 Świętochłowice, ul. Szczytowa 23/6, uzyskująca 100 pkt. licząc: (cena oferty najkorzystniejszej / cena oferty oferowanej) x 100 pkt.
Pozostali uczestnicy postępowania uzyskali odpowiednio :
Silesia Meble Sp. z o.o., Czerwionka-Leszczyny, ul. Ornontowicka 4 – 93,65 pkt.
Progmet Firma Produkcyjno-Handlowa, 43-190 Mikołów, ul. Gliwicka 218 – 76,20 lub 75,34 pkt. (2 warianty).
MCB Sp. z o.o., 02-383 Warszawa, ul. Grójecka 128/1 – 54,47 pkt.
Z oferentem, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę zostaną podjęte działania w celu realizacji zamówienia.
Dziękujemy za profesjonalne przygotowanie ofert i uczestnictwo w postępowaniu.

________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE
Dostawa i montaż regałów przesuwnych (mechanicznych)
w Muzeum Etnograficznym w Ochli


Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza nabór ofert na dostawę i montaż regałów przesuwnych (mechanicznych) w Muzeum Etnograficznym w Ochli. Regały zostaną zamontowane w pomieszczeniu wskazanym przez zleceniodawcę .
W załącznikach przedstawiony jest plan budynku z wytypowanym pomieszczeniem oraz informacje o przekroju podłoża. Przedmiotem zainteresowania jest pomieszczenie oznaczone nr 7, które będzie funkcjonować jako magazyn biblioteczny.
Pomieszczenie ma długość 480cm, szerokość 370cm. Drzwi wejściowe mają szerokość 110cm i otwierają się do wewnątrz. Po prawej stronie drzwi pozostaje 60cm ściany przedniej, zaś po lewej stronie drzwi pozostaje 200cm ściany przedniej. Po stronie okien należy pozostawić stosowny odstęp ze względu na zamontowane tam grzejniki, a przy ustalaniu wysokości regałów należy uwzględnić wolną przestrzeń dla oświetlenia w postaci świetlówek (2 skrzynki ze świetlówkami wzdłuż środkowej linii pomieszczenia - od drzwi do okien, wystające z sufitu ok. 20cm).
Dane regałów:
Światło między półkami: 30-40cm, do regulacji
Grubość półki: 2-3cm
Ilość poziomów półek: 7 + 1 kryjąca
głębokość półek: 25cm i 30cm
Długość półek: ok. 1m
Kolorystyka: standardowa
Ścianki tylne w regałach: stężenia krzyżowe
Obciążenie półki: do 100kg
Torowisko: montowane nawierzchniowo z najazdami
Koła regału: żeliwne, napęd łańcuchowy
W zamówieniu proszę uwzględnić zakup dodatkowych 10 szt. półek.

Warunki handlowe:
Montaż, transport i przeszkolenie w zakresie obsługi w cenie.
Oferta ważna 30 dni
Termin realizacji: 30 dni roboczych
Płatność: przelew 14 dni
Gwarancja: minimum 2 lata

W złożonej ofercie należy podać nazwę i adres firmy, dane kontaktowe (telefon, email), zakres prac zgodny z treścią zapytania, projekt optymalnego zagospodarowania pomieszczenia z uwzględnieniem przedstawionych warunków, dane regałów w formie opisu, zestawienia tabelarycznego ( w tym obciążenie pustego regału na podłogę, pojemność regału wyrażona w metrach bieżących półek) i fotografii, posiadane atesty i certyfikaty dla produktów oraz warunki bezpiecznego ich stosowania, wartość netto i brutto oferty, termin realizacji, gwarancję użytkowania .

Ofertę należy składać do 13.11. 2014r drogą email: sekretariat@muzeumochla.pl lub pisemnie w sekretariacie Muzeum ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla.
Przewidywany termin realizacji zamówienia do 20.12. 2014r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez wyłonienia oferenta.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny: 68 3211591 lub emailem: biblioteka@muzeumochla.pl.

Załączniki:

userfiles/wiata plan.jpg

userfiles/wiata podloze.jpg

________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE

Ochla 12. 11. 2014r

Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie prac polegających na ociepleniu poddasza na budynku obory ze wsi Długie


Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu ocieplenia obory ze wsi Długie
Usługa będzie obejmować wykonanie następujących prac:

1. Wykonanie ocieplenia poddasza obory kamiennej ze wsi Długie wełną mineralną gr 15 cm na konstrukcji stalowej z membraną i obłożeniu płytą regipspową oraz dwukrotnym malowaniem pow 200 m2.
2. Wykonanie i montaż drewnianych schodów wejściowych na poddasze ( lokalizacja i kształt do uzgodnienia z zamawiającym).
3. Wykonanie instalacji oświetleniowej poddasza 4 pkt. świetlne i dwa włączniki.
4. Przeniesienie instalacji biegnącej po podłodze w miejsce przyścienne i ułożenie w kanałach kablowych.

Do złożenia oferty należy przeprowadzić samodzielnie weryfikacje pomiarów w terenie w celu złożenia prawidłowej oferty.
W złożonej ofercie należy podać nazwę i adres Firmy, dane kontaktowe (tel, email) zakres prac zgodny z treścią zapytania, wartość netto i brutto oferty, termin realizacji.
Ofertę należy składać do 21. 11. 2014r drogą email : sekretariat@muzeumochla.pl lub pisemnie w sekretariacie Muzeum ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla.
Przewidywany termin realizacji zamówienia między 1. 12. 2014 - 29 12.2014r.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 883725590. lub emailem: d.baliszewski@tlen.pl.

_________________________________________________________________________

ZAPYTANIE

Ochla 12. 11. 2014r


Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie prac polegających na utwardzeniu placu pod montaż namiotu na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli.


Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi polegającej na utwardzeniu terenu pod montaż namiotu 10 m x15 m na terenie Muzeum Etnograficznego dz. 120/3.
Usługa będzie obejmować wykonanie następujących prac:

1. Wyrównanie, wypoziomowanie i utwardzenie terenu na którym zostanie
zmontowany namiot
2. Wykorytowanie terenu o pow. 12mx20m na głębokość ok 0,4 m z wywiezieniem
nadmiaru ziemi z terenu.
4. Wypełnienie wykorytowania kruszywem przepuszczalnym (drogowym 0-16mm) i
wyrównanie, utwardzenie z uformowaniem lekkiego nasypu.
5. Wykonanie dojścia do placu utwardzonego od strony drogi 5mx8 m

Do złożenia oferty należy przeprowadzić samodzielnie weryfikacje pomiarów w terenie w celu złożenia prawidłowej oferty.
W złożonej ofercie należy podać nazwę i adres Firmy, dane kontaktowe (tel, email) zakres prac zgodny z treścią zapytania, wartość netto i brutto oferty, termin realizacji.
Ofertę należy składać do 21.11.2014 r drogą email : sekretariat@muzeumochla.pl lub pisemnie w sekretariacie Muzeum ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla.
Przewidywany termin realizacji zamówienia między 1.12.14 - 29.12.14
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 883725590. lub emailem: d.baliszewski@tlen.pl.

_________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie z 20.10.2014r
Informujemy ,że zostało zakończone postępowanie naboru ofert na Wykonanie systemu inwentaryzacji środków trwałych w oparciu o kody kreskowe i perspektywicznie o tagi RFID w Muzeum Etnograficznym w Ochli.
W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą uznana została oferta Firmy SILVERCODERS Adrian Smarzewski, ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa uzyskując 100 pkt. licząc: (cena oferty najkorzystniejszej / cena oferty oferowanej) x 100 pkt.

Pozostali uczestnicy postępowania uzyskali odpowiednio :

1. HADATAP Sp z o o, ul. Młynarska 7, 01-205 Warszawa, 45,05 - pkt.
2. SKK - Systemy kodów kreskowych S.A., ul. Gromadzka 101, 30-719 Kraków 59,00 - pkt.
3. QBS, 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 30/85 82,03 - pkt.
4. BCS Polska Sp. z o o , ul. J. Piłsudzkiego 46, 33-300 Nowy Sącz 52,02 - pkt.

Z oferentem który zaproponował najkorzystniejszą ofertę zostaną podjęte działania w celu realizacji zamówienia.
Dziękujemy za profesjonalne przygotowanie ofert i uczestnictwo w postępowaniu.

_________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie z 20.10.2014r
Informujemy ,że zostało zakończone postępowanie naboru ofert na Wykonanie montażu 3 kamer monitoringu terenu w Muzeum Etnograficznym w Ochli.
W wyniku przeprowadzonego postępowania za najkorzystniejszą uznana została oferta Firmy ELJOT Electronic sp. z o. o., Zielona Góra, ul. Batorego 126 uzyskując 100 pkt. licząc: (cena oferty najkorzystniejszej / cena oferty oferowanej) x 100 pkt.

Pozostali uczestnicy postępowania uzyskali odpowiednio :

Telkomtech 65-664 Zielona Góra, ul. J. Waszczyka 1B/7 - 57,21 pkt.
Voltrex Electronic 66-400 Gorzów Wlkp., ul. R. Traugutta 6 - 73,19 pkt.
Z oferentem który zaproponował najkorzystniejszą ofertę zostaną podjęte działania w celu realizacji zamówienia.
Dziękujemy za uczestnictwo w postępowaniu.

__________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie z 15.10.2014r
Informujemy ,że zostało wstrzymane i unieważnione postępowanie naboru ofert i realizacja zamierzenia związanego z wykonaniem usługi montażu 2 szt. namiotów 10mx15m o konstrukcji aluminiowej wyposażonych w podłogę (ogłoszenie zamieszczone 31 07 2014r) z powodu zmiany zakresu - bez wyłonienia oferenta.
Ponowne ogłoszenie ze zmienionym zakresem prac zostanie zamieszczone na stronie Muzeum.
___________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie z 15.10.2014r
Informujemy ,że zostało wstrzymane i unieważnione postępowanie naboru ofert i realizacja zamierzenia związanego z wykonaniem systemu ewidencji czasu pracy w oparciu o posiadane karty magnetyczne ( ogłoszenie zamieszczone 31 07 2014r) bez wyłonienia oferenta.
___________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE
Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza nabór ofert na wykonanie systemu inwentaryzacji środków trwałych w oparciu o kody kreskowe 1 i 2 wymiarowe w Muzeum Etnograficznym w Ochli.


Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza nabór ofert na wykonanie systemu inwentaryzacji środków trwałych w oparciu o kody kreskowe i perspektywicznie o tagi RFID. Wykonanie systemu obejmuje :
zakup drukarki do druku etykiet w systemie termo transferowym na różnych materiałach eksploatacyjnych,
zakup urządzenia czytającego kody – terminal przenośny z dużym wyświetlaczem kolorowym i dostosowaniem do montażu anteny umożliwiającej czytanie tagów RFID,
zakup jednorazowej licencji programowej systemu inwentaryzacji środków trwałych i obsługi urządzenia przenośnego, oraz programu do projektowania etykiet
konfiguracja systemu i wprowadzenie danych z systemu ewidencji środków trwałych Streamsoft i programu do ewidencji zbiorów Musnet ( format plików xml. ),
szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu i urządzeń, oraz projektowania etykiet,
Zakup materiałów eksploatacyjnych ( ilość i rodzaj) zostanie ustalony po wybraniu oferty i stanowić będzie przedmiot odrębnego zamówienia.
Minimalne wymagania techniczne urządzeń:
Drukarka

1. Przystosowana do druku etykiet techniką termo transferową,
2. Przystosowana do druku na etykietach papierowych, z tworzyw sztucznych i etykietach materiałowych ( wszywki),
3. Szerokość taśmy min 4”, rozdzielczość 300 dpi. komunikacja USB,Ethernet
4. Regulowany czujnik etykiet dostosowany do pracy z etykietami oddzielonymi przerwami, nacięciami, znacznikami oraz na materiałach ciągłych,
5. Szybkość wydruku regulowana, druk kodów 1D i 2 D
6. Możliwość wydruku bardzo małych 7 mm i dużych powyżej 100 mm etykiet
7. Sposób podawania etykiet - nawinięte na rolki lub składanka
8. Prosta wymiana materiałów eksploatacyjnych i taśmy barwiącej ( rolki prowadzące)

Terminal przenośny z czytnikiem kodów kreskowych
1. Wbudowany czytnik kodów kreskowych 1D i 2D odczyt kodów bez względu na orientację
2. Możliwość wykonywania zdjęcia, ekran kolorowy min 3”,
3. Klasa odporności IP54, temp. pracy od -10 do +40
4. Pamięć min 128 Mb, pamięć zewnętrzna, port USB,
5. Możliwość dołączenia anteny do odczytu tagów RFID
Parametry ogólne
1. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny będzie realizowany poprzez firmę sprzedającego
2. Minimalna gwarancja na sprzęt ( drukarka, terminal przenośny ) 12 mc.

W złożonej ofercie należy podać nazwę i adres Firmy, dane kontaktowe (tel, email) zakres dostawy zgodny z treścią zapytania, wartość netto i brutto oferty, termin realizacji.
Ofertę należy składać do 11. 08. 2014r drogą email : sekretariat@muzeumochla.pl lub pisemnie w sekretariacie Muzeum ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla.
Przewidywany termin realizacji zamówienia do 30. 08. 2014r.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 883725590. lub emailem: d.baliszewski@tlen.pl.

_________________________________________________________________________

ZAPYTANIE
Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie prac polegających na montażu dwóch namiotów o wymiarach 10m x 15m każdy na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli.


Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi montażu 2 szt. namiotów 10mx15m o konstrukcji aluminiowej wyposażonych w podłogę. Namioty będą znajdować sie na terenie Muzeum i należy je zmontować w dwóch lokalizacjach wskazanych przez zleceniodawcę.
Usługa montażu 2 namiotów na terenie Muzeum Etnograficznego obejmuje:

1. Wyrównanie, wypoziomowanie i utwardzenie terenu na którym zostanie
zmontowany namiot
2. Przewiezienie elementów i zmontowanie namiotów wraz z podłogą
zgodnie z zasadami.
3. Wykorytowanie terenu o pow. 10mx20m na głębokość ok 0,3 m z wywiezieniem
nadmiaru ziemi z terenu.
4. Wypełnienie wykorytowania kruszywem przepuszczalnym (drogowym 0-16mm) i
utwardzenie.

Do złożenia oferty należy przeprowadzić samodzielnie weryfikacje pomiarów w terenie w celu złożenia prawidłowej oferty.
W złożonej ofercie należy podać nazwę i adres Firmy, dane kontaktowe (tel, email) zakres prac zgodny z treścią zapytania, wartość netto i brutto oferty, termin realizacji.
Ofertę należy składać do 11. 08. 2014r drogą email : sekretariat@muzeumochla.pl lub pisemnie w sekretariacie Muzeum ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla.
Przewidywany termin realizacji zamówienia między 25. 08 2014 - 20. 09.2014r.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 883725590. lub emailem: d.baliszewski@tlen.pl.

____________________________________________________________________________

ZAPYTANIE
Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza nabór ofert na wykonanie montażu 3 kamer monitoringu z podświetleniem podczerwienią na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli.


Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza nabór ofert na wykonanie montażu 3 kamer monitoringu terenu. Kamery zostaną rozmieszczone w miejscach wskazanych i stanowić będą uzupełnienie sytemu monitoringu.
Usługa montażu 3 kamer na terenie Muzeum Etnograficznego obejmuje:

1. Montaż 3 kamer zintegrowanych obrotowych z podczerwienią wraz z
konfiguracją w systemie.
2. Montaż 2 słupów wys. 3,5m do mocowania kamer.
3. Montaż 2 wysięgników przyściennych do mocowania kamer.
4. Wymiana dysku twardego na 2 TB w rejestratorze z przeniesieniem danych i
konfiguracją.
5. Przeniesienie 3 kamer stałych w inną lokalizację.
6. Wykonanie ziemnych tras kablowych do przesyłu sygnału i zasilania kamer 300m.
7. Montaż i rozprowadzenie po budynku instalacji do pomieszczenia
rejestratora ok 50m.
8. Uruchomienie i konfiguracja systemu.

Do złożenia oferty należy przeprowadzić samodzielnie weryfikacje pomiarów w terenie w celu złożenia prawidłowej oferty.
W złożonej ofercie należy podać nazwę i adres Firmy, dane kontaktowe (tel, email) zakres prac zgodny z treścią zapytania, wartość netto i brutto oferty, termin realizacji.
Ofertę należy składać do 11. 08. 2014r drogą email : sekretariat@muzeumochla.pl lub pisemnie w sekretariacie Muzeum ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla.
Przewidywany termin realizacji zamówienia do 30. 09. 2014r.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 883725590. lub emailem: d.baliszewski@tlen.pl.

______________________________________________________________________________

ZAPYTANIE

Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza nabór ofert na wykonanie systemu ewidencji czasu pracy w Muzeum Etnograficznym w Ochli.


Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza nabór ofert na wykonanie systemu ewidencji czasu pracy w oparciu o posiadane karty magnetyczne, czytniki wejścia i wyjścia oraz program ewidencji. Czytniki kart zostaną zainstalowane w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę, a program ewidencji zostanie zainstalowany na komputerze w dziale kadr.
Usługa wykonania systemu ewidencji czasu pracy w Muzeum Etnograficznym obejmuje:

1. Montaż 2 czytników kart magnetycznych ( wejście, wyjście ) w lokalizacji
uzgodnionej z użytkownikiem.
2. Montaż i konfiguracja programu do ewidencji czasu pracy na komputerze w
kadrach.
3. Wczytanie i przypisanie do pracowników kart magnetycznych.
4. Konfiguracja czasów pracy pod potrzeby użytkownika.
5. Uruchomienie i konfiguracja systemu.
6. Przeszkolenie w zakresie obsługi i konfiguracji systemu.

W złożonej ofercie należy podać nazwę i adres Firmy, dane kontaktowe (tel, email) zakres prac zgodny z treścią zapytania, wartość netto i brutto oferty, termin realizacji.
Ofertę należy składać do 11. 08. 2014r drogą email : sekretariat@muzeumochla.pl lub pisemnie w sekretariacie Muzeum ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla.
Przewidywany termin realizacji zamówienia do 30. 09. 2014r.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 883725590. lub emailem: d.baliszewski@tlen.pl.

__________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O R0ZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU
Rekonstrukcja na terenie skansenu w Ochli chaty podcieniowej przeniesionej z miejscowości Lisów, z wprowadzeniem funkcji użytkowej

userfiles/zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

___________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Ochla: Rekonstrukcja na terenie skansenu w Ochli chaty podcieniowej przeniesionej z miejscowości Lisów, z wprowadzeniem funkcji użytkowej
Numer ogłoszenia: 118186 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli , ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla, woj. lubuskie, tel. 0-68 321-15-91, faks 0-68 321-14-73.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumochla.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Muzeum.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rekonstrukcja na terenie skansenu w Ochli chaty podcieniowej przeniesionej z miejscowości Lisów, z wprowadzeniem funkcji użytkowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w tym rozbiórka obiektu, translokacja z miejscowości Lisów i rekonstrukcja na terenie skansenu w Ochli, roboty elektryczne, instalacje: co, gaz, wod-kan - w tym montaż zbiornika bezodpływowego..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.21.23.13-3, 45.21.23.50-4, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.11.00-7, 45.33.30.00-0, 45.33.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.09.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o potwierdzą, że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie najważniejsze roboty, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania najważniejszych robót - za robotę najważniejszą i warunek za spełniony Zamawiający uzna co najmniej jedną robotę wykonaną przez Wykonawcę na obiektach zabytkowych obejmującą rozbiórkę, translokację i rekonstrukcję obiektów zabytkowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000 zł. oraz udowodnią, że roboty wykazane jako najważniejsze, zostały wykonane w sposób należyty, zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oferta zgodna z SIWZ, Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej załączają ponadto umowę spółki.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
8. Na podstawie art. 144 ust.1 Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy jeżeli: 1) W przypadku zmiany o charakterze publicznoprawnym, w tym podatku VAT, strony zawrą aneks do niniejszej umowy uwzględniający powstałe zmiany. 2) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów prawa. 3) Jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.muzeumochla.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli 66-006 Ochla, ul. Muzealna 5.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli 66-006 Ochla, ul. Muzealna 5 sekretariat 1 piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

zmiana w SIWZ

userfiles/WZOR UMOWY - zal nr 7.pdf

userfiles/STWiORB zal nr 2(2).pdf

userfiles/SIWZ JT.pdf

userfiles/FORMULARZ OFERTOWY OFERTA zal_ nr 6.pdf

userfiles/PRZEDMIARY zal nr 3.rar

userfiles/ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE - ZDJECIA cz 2 zal nr 5.rar

userfiles/ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE - ZDJECIA cz 1 zal nr 5.rar

userfiles/DOKUMENTACJA cz 1 zal nr 1.rar

userfiles/DOKUMENTACJA cz 2 zal 1.rar

userfiles/DOKUMENTACJA cz 3 zal 1.rar

userfiles/DECYZJE I POZWOLENIA cz 1 zal nr 4.rar

userfiles/DECYZJE I POZWOLENIA cz 2 zal nr 4.rar

userfiles/DECYZJE I POZWOLENIA cz 3 zal nr 4.rar

_______________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe
MUZEUM ETNOGRAFICZNE w Zielonej Górze z/s w Ochli ogłasza nabór ofert na przeprowadzeniu warsztatów, pokazów i lekcji.
I. Zamawiający
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów i pokazów podczas imprez plenerowych na terenie Muzeum Etnograficznego oraz przeprowadzenie całorocznych lekcji muzealnych w 2014 r.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
A) Warsztatów ( minimum 3 warsztatów, łączny czas - 4 godziny, , dla grup 15 osobowych) podczas imprez plenerowych na terenie Muzeum Etnograficznego w 2014 r.
B) pokazów ( łączny czas trwania pokazu 4 godziny, gdzie uczestnicy będą obserwatorami) podczas imprez plenerowych na terenie Muzeum Etnograficznego w 2014 r.
C) lekcji 60 minutowych dla grup 25 osobowych, realizowanych cały rok wg zapotrzebowania Zamawiającego.
Wykonawca zapewni zamawiającego o odpowiednich kwalifikacjach i przedstawi w ofercie dokumenty poświadczające przeprowadzenie usług w zakresie zgodnym z tematyka warsztatów w okresie ostatniego roku (doświadczenie). Poprzez wypełnienie zał. 1 i 2.
Dokładny termin realizacji działań zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z minimum 4 dniowym wyprzedzeniem w celu przygotowania się i zapewnienia przez wykonawcę materiałów do realizacji zadania.
Dopuszcza się składanie ofert na wydzielone pojedyncze tematy pokazów, lekcji i warsztatów o tematyce wymienionej poniżej.
Działania w zakresie warsztatów, pokazów i lekcji dotyczą wykonania wymienionych tematów z wykorzystaniem tradycyjnych metod i wzornictwa:
1) Ozdób z kukurydzy
2) Ozdób z siana
3) Ozdób ze słomy
4) Palm wileńskich
5) Kowalstwa
6) Piekarstwa ( wypiek chleba, pierników i inne)
7) Przędzenia na wrzecionie
8) Przędzenia na kołowrotku
9) Mechanicznej obróbki lnu
10) Gręplowania wełny
11) Haftu koralikowego
12) Haftu Richelieu
13) Haftu krzyżykowego
14) Haftu snutkowego
15) Garncarstwa – metodą wałeczkową
16) Garncarstwa na kole
17) Ludowego malarstwa na szkle
18) Wycinanki ludowej
19) Malowania bombek
20) Tradycyjnych ozdób choinkowych
21) Rzeźbiarstwa
22) Stolarstwa
23) Bibułkarstwa ( kwiaty z bibuły)
24) Wikliniarstwa
25) Tworzenia pająków
26) Snycerki
27) Wypieku i zdobienia pierników
28) Tradycyjnego przetwórstwa winogron
29) Tradycyjnej obróbki lnu
30) Tradycyjnej obróbki kukurydzy
31) Bednarstwa
32) Łyżkarstwa
33) Dziegciarstwa
34) Plecionkarstwa
35) Szydełkowania
36) Kamieniarstwa
37) Pszczelarstwa (m. in. Pokaz odwirowywania miodu)
38) Wyrobu świec
39) Szewstwa
40) Wyrobu słodyczy i lizaków
41) Przygotowania tradycyjnych potraw i produktów
42) Wyrobu tradycyjnych kosmetyków
43) Zielarstwa
44) Tradycyjnych metod leczniczych
45) Tradycyjnej metody batikowej na tkaninach
46) Dawnych zabaw podwórkowych
47) Szycia lub przygotowywania strojów lub strojów ludowych
48) Kiszenia kapusty, ogórków, buraków, grzybów itp.
49) Przygotowywania serów
50) Wykonywania tradycyjnych wyrobów masarskich
51) Wyrobu szopek bożonarodzeniowych, stroików itp.
52) Inne: Etno inspiracje (współczesnych technik plastycznych nawiązujących do tradycji)
53) Czerpania papieru
54) Wyrobu biżuterii

55) Powroźnictwo

56) Tkanie na krosnach

Na zakres zadań Wykonawcy w ramach usługi wchodzi:
a) Przygotowanie programu warsztatów, lekcji i pokazów z podanych zakresów tematycznych z uwzględnieniem specyfiki odbiorców oraz zakresu czasowego przewidzianego na poszczególne warsztaty, lekcje i pokazy.
b) Zakupienie i przygotowanie materiałów do realizacji warsztatów, lekcji i pokazów.
c) Przeprowadzenie przygotowanego i uzgodnionego z Zamawiającym programu warsztatów, lekcji i pokazów.
Zamawiający zobowiązuje się do:
a)Wyznaczenia miejsca warsztatów, lekcji i pokazów
b)Przygotowania miejsca do przeprowadzenia warsztatów, lekcji i pokazów
c) Ewentualnego udostępnienia sprzętu służącego warsztatom i pokazom.
d) Przeprowadzenia rekrutacji uczestników warsztatów, lekcji i pokazów.
IV. Opis sposobu przygotowania ofert:
Złożona oferta musi zawierać:
a) Jednostkowy koszt przeprowadzenia warsztatów ( minimum 3 warsztatów, łączny czas trwania- 4 godziny, dla grup 15 osobowych) w zakresie wybranym przez oferenta w ramach tematyki określonej w pkt od 1 do 54.
b) Jednostkowy koszt pokazu ( łączny czas trwania pokazu o danej tematyce 4 godziny, gdzie uczestnicy będą obserwatorami) w zakresie wybranym przez oferenta w ramach tematyki określonej w pkt od 1 do 54.
c) Jednostkowy koszt lekcji 60 minutowej dla grupy 25 osobowej w zakresie wybranym przez oferenta w ramach tematyki określonej w pkt od 1 do 54.
Zestawienie kosztów jednostkowych za przeprowadzone działania należy zamieścić w arkuszu oferty. W ofercie należy podać dane umożliwiające kontakt z oferentem ( tel., mail, adres).
Uwaga:
1) Koszt jednostkowy przeprowadzania warsztatów jest to wartość brutto przeprowadzenia ( minimum 3 warsztatów- łączny czas - 4 godziny, dla grup 15 osobowych) w tematyce określonej w jednym z pkt 1 – 54 wybranym przez oferenta.
2) Koszt jednostkowy przeprowadzania pokazów jest to wartość brutto przeprowadzenia (łączny czas trwania pokazu 4 godziny, gdzie uczestnicy będą obserwatorami) w tematyce określonej w jednym z pkt 1 – 54 wybranym przez oferenta
3) Koszt jednostkowy przeprowadzania lekcji jest to wartość brutto (lekcji 60 minutowej dla grup 25 osobowych) w tematyce określonej w jednym z pkt 1 – 54 wybranym przez oferenta.
W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że koszt jednostkowy brutto obejmuje wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem warsztatów, lekcji i pokazów w tym koszty zakupu materiałów, przygotowania materiałów, dojazdu do Muzeum, oraz inne koszty związane z działaniami.
Przekazujący dane wyraża zgodę na ujawnienie informacji zawartych w ofercie do celów związanych z realizacją postępowania i zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta może być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: joanna@muzeumochla.pl, za potwierdzeniem odbioru lub faksem na nr: 68 321 14 73 lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Muzeum Etnograficznego do dnia 24.03.2014 r.

VI. Ocena ofert
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie następujących kryteriów:
• Cena (brutto)

2. Ocena ofert zostanie dokonana do 28 marca 2014 r. Oferenci których oferty zostaną uznane najkorzystniejsze zostaną poinformowani o wyborze drogą telefoniczną lub mailową lub faksem.

userfiles/formularz oferty.doc


VII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Joanna Rybińska pod numerem telefonu 68 320 55 35 oraz adresem email: joanna@muzeumochla.pl

__________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE

Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza z dniem 3.03.2014 nabór ofert na prowadzenie winnicy znajdującej się na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli

Osoba składająca ofertę powinna mieć doświadczenie w prowadzeniu winnicy i uprawie winogron, które należy wykazać.

Koszty związane z prowadzeniem winnicy i uprawą winogron będzie ponosił oferent, który z prowadzonej przez siebie uprawy będzie czerpał pożytki.

Uprawa winorośli i prowadzenie winnicy musi być zgodne z zasadami, a winnica stanowić ma ekspozycje plenerową na terenie skansenu.

Oferty na prowadzenie winnicy proszę składać pisemnie w sekretariacie Muzeum lub emailem: sekretariat@muzeumochla.pl lub d.baliszewski@tlen.pl do dnia 14.03.2014r.
Przyznanie winnicy do uprawy zostanie udzielone oferentowi, który wykaże się najlepszymi kwalifikacjami i przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający po uzgodnieniu wszystkich szczegółów podpisze umowę z oferentem, którego oferta zostanie uznanym za najkorzystniejszą.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 883725590.

_____________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy energii elektrycznej

MUZEUM ETNOGRAFICZNE w Zielonej Górze z/s w Ochli ogłasza nabór ofert na dostawę energii elektrycznej dla MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacownym wolumenie 100MWh ( +/- 10%) w okresie od 1.04.2014 do 31.12.2015.
Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie dla potrzeb 4 pkt odbiorowych. Dane dotyczące dostawy energii elektrycznej do następujących pkt:
1. Budynek niemieszkalny taryfa C11, moc umowna 27,0kW, zużycie 30kWh
2. Budynek niemieszkalny taryfa C11, moc umowna 11,0kW, zużycie 38600kWh
3. Mieszkanie taryfa G11, moc umowna 4,0kW, zużycie 1400kWh
4. Budowa taryfa C11, moc umowna 9,0kW, zużycie 59700kWh
Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy odbiorcą energii elektrycznej a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) – ENEA Operator S.A.
Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r., nr 89, poz. 625 z późń.zm.) oraz aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
Nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Odbiorca energii udzielą wyłonionemu Wykonawcy pełnomocnictwa do:
1.zgłoszenia umowy sprzedaży do OSD w jego imieniu,
2.reprezentowania przed OSD w procedurze zmiany sprzedawcy,
3.złożenia wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych,
4.przedłużenia lub zmiany terminy rozwiązania obowiązujących obecnie umów kompleksowych/dostawy w przypadku przedłużenia się procedury zmiany sprzedawcy.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Osobą upoważnioną przez MUZEUM do kontaktu w sprawie określonej w przedmiocie zamówienia jest Bożena Sarnowska tel. 603 155 010
2. Ofertę należy złożyć na adres pocztowy :
Bożena Sarnowska 65-381 Zielona Góra ul. Kasztanowa 41
lub mailem b.sarnowska@bsbroker.pl
3. Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2014 do godz.24.00

___________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE

Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza z dniem 21.01.2014 nabór ofert na wykonywanie usługi ochrony fizycznej podczas planowanych imprez plenerowych na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli.

Muzeum Etnograficzne zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi ochrony fizycznej podczas organizowanych w 2014r przez Muzeum Etnograficzne cyklicznych imprez plenerowych zawartych w preliminarzu.
W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony na planowaną imprezę zleceniodawca będzie podawał zleceniobiorcy z min. 4 dniowym wyprzedzeniem termin i ilość osób potrzebnych do zapewnienia ochrony fizycznej podczas organizowanej imprezy.
W przypadku skrócenia terminu poinformowania oferent nie będzie związany zapewnieniem ochrony na imprezie.
W złożonej ofercie proszę podać cenę usługi przeliczonej na 1 osobę przy 8 godzinnym dniu pracy ochrony wykonywanej przez osobę bez licencji. Przy wydłużonym czasie pracy stawka będzie zwiększana z ww. przeliczenia o godziny przedłużenia.
Cena ta powinna zawierać całość kosztów związanych ze świadczoną usługą.
Oferty na ochronę fizyczna proszę składać pisemnie w sekretariacie Muzeum lub emailem: sekretariat@muzeumochla.pl lub d.baliszewski@tlen.pl do dnia 28.01.2014r.
Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na świadczenie usług ochrony na podstawie podpisanej umowy.
Zamawiający pomimo wyboru oferty nie jest zobowiązany do korzystania z usługi ochrony na imprezę.
Umowa zostanie zawarta na okres do końca 2014 roku.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 883725590.

_________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE

Muzeum Etnograficzne w Ochli z dniem 16 01 2014 ogłasza nabór ofert na wykonywanie Instrukcji bezpieczeństwa Pożarowego dla Instytucji

Oferta na wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli powinna obejmować wykonanie całości prac niezbędnych do realizacji opracowania zgodnie z aktualnym rozporządzeniem MSWiA i uzyskanie akceptacji Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze.
Dokumentacje należy wykonać w 3 egzemplarzach i wersji elektronicznej edytowalnej na nośniku CD lub DVD.
Do oferty należy załączyć kserokopię uprawnień osób wykonujących dokumentacje.
Po przeanalizowaniu dokumentów zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę wykonania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego po podpisaniu wzajemnie obowiązującej umowy/zlecenia.
Przewidywany czas realizacji zamówienia - 30 dni od daty podpisania umowy do momentu złożenia dokumentacji w Komendzie Miejskiej PSP w Zielonej Górze w celu akceptacji.
Maksymalny całkowity czas realizacji zamówienia 60 dni.

Ofertę z podaniem ceny realizacji zadania oraz niezbędnymi dokumentami należy złożyć w terminie do 24.01.2014r drogą email : sekretariat@muzeumochla.pl, lub pisemnie w sekretariacie Muzeum ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 883725590

________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE

Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza nabór ofert na wykonywanie usługi wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych znajdujących sie na terenie skansenu.

Usługa wywozu i utylizacji powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do soboty po telefonicznym poinformowaniu Wykonawcy z jednodniowym wyprzedzeniem.
Max. pojemność zbiornika w Muzeum wynosi 10 m3.
Zgłoszenie do realizacji może obejmować również wywóz połowy zawartości zbiornika czyli 5 m3.
Zamówienie zostanie udzielone oferentowi który przedstawi najkorzystniejszą ofertę wywozu 10 m3 po podpisaniu wzajemnie obowiązującej umowy.
Umowa zostanie zawarta na okres do końca 2014 roku.

Ofertę z podaniem ceny wywozu i utylizacji 10 m3 należy złożyć w terminie do 15.01.2014r drogą email : sekretariat@muzeumochla.pl, lub pisemnie w sekretariacie Muzeum.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 883725590

_______________________________________________________________________

Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie prac budowlanych polegających na wykonaniu odcinka rurociągu zlewowego odprowadzającego nadmiar wód gruntowych z drenażu

Zakres prac obejmuje:
1. Ułożenie rurociągu fi 250 mm zewnętrznego ze ścianką litą -60mb w istniejącym rowie.
2. Profilowanie i pogłbienie miejscowe rowu pod ułożenie rurociągu fi 250mm.
3. Przygotowanie wykopu 25mx0,5mx0,5m pod ułożenie rury drenarskiej
4. Ułożenie rury drenarskiej fi 100 z otworami - 25m przy ogrodzeniu.
5. Zasypanie wykopu z rurą drenarską kruszywem 32-63 mm.
6. Wykonanie 3 studzienek rewizyjnych z pokrywami żeliwnymi fi 315 mm i wpięcie w rurociąg zlewowy.
7. Montaż wyjść rurowych w pierwszą studzienkę rewizyjną ( zlewową).
8. Zasypanie wykopu ok 160 m3.

Do złożenia oferty należy przeprowadzić samodzielnie weryfikacje pomiarów w celu realizacji kompleksowego zamówienia.

Gwarancja na wykonane prace i zamontowane materiały min 3 lata.

Ofertę należy składać do 6 12. 2013r drogą do email : sekretariat@muzeumochla.pl lub pisemnie w sekretariacie Muzeum.

Maksymalny termin realizacji zamówienia do 30.12.2013r.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 883725590

Muzeum Etnograficzne w Ochli ogłasza nabór ofert na wykonanie bramy wjazdowej przesuwnej szer. 4,5 m, wysokości 1,67 m z napędem obsługiwanym przez karty Nice o parametrach minimalnych podanych w specyfikacji napędu.


Zakres prac obejmuje wykonanie bramy wjazdowej :

Stalowa przesuwna pokryta podwójną powłoką antykorozyjną: warstwą cynku w procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normą EN-ISO 1491 oraz powłoką PCV - najwyższej jakości farbą poliestrową nanoszoną metodą elektrostatyczną ( kolor zielony), światło przejazdu bram wyniesie 4,5 m 1 szt (wysokość bramy do wys. ogrodzenia. 1,68 m ) wyposażone w zamek i listwę zębatą, 2 czytnik kart magn. programowalne ( jeden na branie ,jeden na słupku przed bramą). czytające posiadane przez Muzeum karty firmy NICE,

Napęd i pozostałe elementy określone, poniżej
- siłownik do bramy przesuwnej min 600 kg np robus 600
- centrala sterująca (umieszczona w obudowie napędu , z funkcją łagodnego zakończenia
ruchu bramy)
- odbiornik sterowania radiowego dwukanałowy
- trzy piloty zdalnego sterowania 4-przyciskowe
- fotokomórka bezpieczna z podwójnym wyjściem przekaźnikowym
- lampa ostrzegawcza LED
- 5 -6 m listwy zębatej (stalowa ocynkowana, tuleje dystansowe i śruby w komplecie)
- komplet elementów montażowych
- kondensator rozruchowy
- 10 kart magnetycznych.

W skład kpl wykonanej bramy wchodzą:
• Skrzydło ruchome
• 2 słupy nośne
• Słup krańcowy
• słupek pod czytnik
• Szyna prowadząca 60x70x3,5 + 2 wózki
• Mostki prowadzące oraz mostek dojazdowy 60x60
• Listwa zębata
• Zamek, lampa sygn., 2 czytniki kart magnet. i inst elektryczna, trasa kablowa
• Wykonanie fundamentów i montaż
• kpl napęd z oprzyrządowaniem anteną i pilotami zgodnie z opisem

Prace dodatkowe:
Wykonanie konstrukcji słupowej pod montaż bramy wraz z fundamentami, montaż i ustawienie bramy, wykonanie podłączenia bramy , konfiguracja kart i pilotów, doprowadzenie zasilania bramy w ziemi i podłączenie do skrzynki rozdzielnicy ok. 100 mb, uruchomieniem i przetestowanie bramy.

Do złożenia oferty należy przeprowadzić samodzielnie weryfikacje pomiarów w celu realizacji kompleksowego zamówienia.

Gwarancja na bramę min 3 lata.

Ofertę należy składać do 6 12. 2013r drogą do email : sekretariat@muzeumochla.pl lub pisemnie w sekretariacie Muzeum.

Maksymalny termin realizacji zamówienia do 30.12.2013r.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod numerem 883725590.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Muzeum Etnograficzne Ochla, dnia 22 lipca 2013 roku
w Zielonej Górze z/s w Ochli
ul. Muzealna 5
66-006 Ochla

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1. Działając na podstawie art. 92, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp,
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla zwane
dalej zamawiającym zawiadamia, że:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Konserwacja obiektów architektury drewnianej
w Muzeum Etnograficznym w Ochli”

zwanym dalej postępowaniem, zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 Wykonawcy:

ZPU BUDOMET
Zielona Gora
ul. Dolina Zielona 56a

Złożona jako jedyna oferta w wyniku zbadania i oceny, przy jedynym kryterium 100 % cena, uzyskała 100 pkt.

2. Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp, Zamawiający zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp, że w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

3. Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp, Zamawiający zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp, że w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

4. Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp, Zamawiający zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Pzp, że zawrze umowę z Wykonawcą najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a Pzp

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli

Ochla, dnia 22 czerwca 2013 roku
ul. Muzealna 5
66-006 Ochla

_________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Konserwacja obiektów architektury drewnianej w Muzeum Etnograficznym w Ochli.
Numer ogłoszenia: 290886 - 2013; data zamieszczenia: 23.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 132919 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla, woj. lubuskie, tel. 0-68 321-15-91, faks 0-68 321-14-73.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Muzeum.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja obiektów architektury drewnianej w Muzeum Etnograficznym w Ochli..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie zamówienia polega na wykonaniu roboty budowlanej na następujących obiektach: 1. Wieża winiarska z Budachowa, 2. Dzwonnica z Węgrzynic, 3. Chata z Potrzebowa, 4. Chata z Zajączka, 5. Chata z Jurzyna, 6. Chata z Rybojad, 7. Spichlerz z Krobielewa, 8. Obora z Królowa, 9. Kurnik z Drożkowa, 10. Wiatrak z Kiełcza, 11. Stodoła z Sękowa, 12. Chata z Jędrzychowiczek, 13. Chata z Królowa, 14. Chata z Krobielewa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik Nr 3 do SIWZ Przedmiar robót..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.21.23.13-3, 45.21.23.50-4, 45.26.12.10-9, 45.26.19.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• ZPU Budomet, Dolina Zielona 56a, 65-001 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 226891,66 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 229518,00
• Oferta z najniższą ceną: 229518,00 / Oferta z najwyższą ceną: 229518,00
• Waluta: PLN.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 132919-2013 z dnia 2013-07-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ochla
Wykonanie zamówienia polega na wykonaniu roboty budowlanej na następujących obiektach: 1. Wieża winiarska z Budachowa, 2. Dzwonnica z Węgrzynic, 3. Chata z Potrzebowa, 4. Chata z Zajączka, 5. Chata z Jurzyna, 6. Chata z Rybojad, 7....
Termin składania ofert: 2013-07-18

_________________________________________________________________________________________

„Konserwacja obiektów architektury drewnianej w Muzeum Etnograficznym w Ochli”

userfiles/ogloszenie(1).pdf

userfiles/formularz ofertowy konserwacja 2013 - zal nr 5.pdf

userfiles/siwz konserwacja 2013.pdf

userfiles/STWiORB zal nr 2.pdf

userfiles/Wykaz robot konserwacja - zal nr 6.pdf

userfiles/Wzor umowy konserwacja 2013 - zal nr 4.pdf

userfiles/przedmiar robot zal nr 3.rar

userfiles/01 dokumentacja Wieza winiarska zal nr 1.rar

userfiles/02 dokumentacja Dzwonnica z Wegrzynic zal nr 1.rar

userfiles/03 dokumentacja Chata z Potrzebowa zal nr 1.rar

userfiles/04 dokumentacja Chata z Zajaczka zal nr 1.rar

userfiles/05 dokumentacja Chata z Jurzyna zal nr 1.rar

userfiles/06 dokumentacja Chata z Rybojad zal nr 1.rar

userfiles/07 dokumentacja Spichlerz z Krobielewa zal nr 1.rar

userfiles/08 dokumentacja Obora z Królowa zal nr 1.rar

userfiles/09 dokumentacja Kurnik z Drozkowa zal nr 1_HH.rar

userfiles/09 dokumentacja Kurnik z Drozkowa zal nr 1_m.rar

userfiles/09 dokumentacja Kurnik z Drozkowa zal nr 1_m2.rar

userfiles/09 dokumentacja Kurnik z Drozkowa zalnr 1,,4.rar

userfiles/12 dokumentacja Chata z Jedrzychowiczek zal nr 1.rar

userfiles/13 dokumentacja Chata z Krolowa zal nr 1.rar

userfiles/14 dokumentacja Chata z Krobielewa zal nr 1.rar

__________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli Ochla, dnia 20 czerwca 2013 roku
ul. Muzealna 5
66-006 Ochla

1. Działając na podstawie art. 92, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp,
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla zwane
dalej zamawiającym zawiadamia, że:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Dostawa i montaż systemu audio przewodników wraz z nagraniem lektorskim w ramach projektu „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w Muzeum Etnograficznym w Ochli – II etap””

zwanym dalej postępowaniem, zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 Wykonawcy:

MOVITECH Ł. Marzec, R. Pityński sp. j.
ul. Flisaków 21
37-410 Ulanów

Złożona oferta w wyniku zbadania i oceny, przy jedynym kryterium 100 % cena uzyskała 100 pkt

2) Ponadto złożono ofertę nr 1 Wykonawcy:

FABRYKA DEKORACJI Marcin Pietuch
ul. Długa 43/5
31-147 Kraków

Złożona oferta w wyniku zbadania i oceny, przy jedynym kryterium 100 % cena uzyskała 73,83 pkt

2. Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp, Zamawiający zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp, że w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
3. Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp, Zamawiający zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp, że w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
4. Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp, Zamawiający zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 zawrze umowę z Wykonawcą najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli

Ochla, dnia 20 czerwca 2013 roku
ul. Muzealna 5
66-006 Ochla

________________________________________________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż systemu audio przewodników wraz z nagraniem lektorskim realizowany w ramach projektu
„Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w Muzeum Etnograficznym w Ochli – II etap”

userfiles/ogloszenie dostawa audioprzewodnikow.pdf

userfiles/siwz audioprzewodniki(1).pdf

userfiles/zal nr 1 wzor umowy na audio przewodniki.pdf

userfiles/Zal 2 do SIWZ - oferta(1).pdf

__________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


1. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla, zwane dalej zamawiającym, zgodnie z art. 93 ust. 3, pkt 2) zawiadamia, że w oparciu o art. 93, ust. 1, pkt 4) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Dostawa i montaż systemu audio przewodników wraz z nagraniem lektorskim w ramach projektu „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w Muzeum Etnograficznym w Ochli – II etap””
Uzasadnienie faktyczne i prawne
W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta, której cena znacznie
przekracza kwotę przyznanych na wykonanie zadania środków.
Zamawiający na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4) unieważnił postępowanie – cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
2. Jednocześnie zamawiający z dniem dzisiejszym wszczyna nowe postępowanie.

Zielona Góra, 11 czerwca 2013 roku

_______________________________________________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż systemu audio przewodników wraz z nagraniem lektorskim realizowany w ramach projektu
„Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w Muzeum Etnograficznym w Ochli – II etap”

Do pobrania:

userfiles/siwz audioprzewodniki.pdf

userfiles/zal nr 1 wzor umowy.pdf

userfiles/Zal 2 do SIWZ - oferta.pdf

PT. WYKONAWCY

Dotyczy: zapytania zadanego przez Wykonawcę w dniu 03.06.2013 r , dotyczącego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Dostawę i montaż systemu audio przewodników wraz z nagraniem lektorskim w ramach projektu „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w Muzeum Etnograficznym w Ochli – II etap””

które brzmi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyświetlania na ekranie odpowiedniego Menu, gdzie za pomocą klawiszy nawigacji Zwiedzający będzie mógł ręcznie wybrać żądane nagranie (zamiennie z wyborem kodu przyciskami numerycznymi 0 do 9)?

Pytanie 2

Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić jakie funkcjonalności maja być realizowane za pomocą Ethernetu?,

W odpowiedzi Zamawiający Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, 66-006 Ochla, ul. Muzealna 5 wyjaśnia, co następuje:

Ad. 1

Wyzwalanie nagrań ma następować automatycznie przy pomocy nawigacji GPS oraz nadajników radiowych. Dopuszcza się dodatkowo wybór ręczny określonego nagarnia przy użyciu prostego w obsłudze menu wyświetlanego na ekranie np. w formie wyświetlanych na ekranie klawiszy numerycznych służących do dokonywania wyboru nagrania.

Ad. 2

Intencją tego zapisu jest aby urządzenie miało możliwość zdalnej konfiguracji zainstalowanego oprogramowania, zdalnej aktualizacji oprogramowania użytkowego, możliwość zdalnego wprowadzania nowych plików np. poprzez interfejs sprzętowy komputera PC podłączonego do Internetu.

____________________________________________________________________________

Informacja o wyniku postępowania


Dotyczy: „usługi ogrodniczej polegającej na pielęgnowaniu istniejących muzealnych ogródków oraz sukcesywnym zakładaniu kolejnych z preferencją historycznych gatunków roślin, typowych dla obszarów wiejskich”
Informujemy, że w dniu 26 03 2013r dokonano wyboru oferty na wykonanie : usługi ogrodniczej polegającej na pielęgnowaniu istniejących muzealnych ogródków oraz sukcesywnym zakładaniu kolejnych z preferencją historycznych gatunków roślin, typowych dla obszarów wiejskich”
Za najkorzystniejszą uznana została oferta Firmy:
PHU HORTUS, Kiełpin 12, 66-006 Ochla, tel. 607667143, fax 68 3243071,
która uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów oceny przyjętych w postępowaniu.
Dziękujemy wszystkim Oferentom za profesjonalne przygotowanie ofert i udział w postępowaniu.

Ochla 26.03.2013r

______________________________________________________________________________________________

Informacja o wyniku postępowania


Dotyczy: usługi przeprowadzenia planowanych postępowań w latach 2013-2014 przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli


Informujemy, że w dniu 22 03 2013r dokonano wyboru oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia planowanych postępowań w latach 2013-2014 przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli

Za najkorzystniejszą uznana została oferta Firmy:

Jan Tumiński, 65-733 Zielona Góra, ul. Zygmunta Krasińskiego 1A/1

,która uzyskała najwyższą ilość pkt. wg kryteriów oceny przyjętych w postępowaniu tzn. 100 pkt.
Dziękujemy wszystkim Oferentom za profesjonalne przygotowanie ofert i udział w postępowaniu.

Ochla 22.03.2013r

_________________________________________________________________________________________________

Informacja o wyniku postępowania


Dotyczy: wyboru oferty na wykonanie dokumentacji technicznej w tym kosztorysów wraz z nadzorem autorskim, dokumentacji przetargowej (STWiORB i Przedmiarów) oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad pracami pod potrzeby konserwacji zabytkowych obiektów budownictwa ludowego na teren Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli.


Informujemy, że w dniu 25 03 2013r dokonano wyboru oferty na wykonanie dokumentacji technicznej w tym kosztorysów wraz z nadzorem autorskim, dokumentacji przetargowej (STWiORB i Przedmiarów) oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad pracami pod potrzeby konserwacji zabytkowych obiektów budownictwa ludowego na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli.

Za najkorzystniejszą uznana została oferta Firmy:

PRO EKO DOM- Firma Projektowo-Wykonawcza, ul. Św. Jana 9a, 59-900 Zgorzelec, tel.514492382, email biuro@proekodom.pl,

,która uzyskała najwyższą ilość pkt. wg kryteriów oceny przyjętych w postępowaniu tzn. 100 pkt.
Dziękujemy wszystkim Oferentom za profesjonalne przygotowanie ofert i udział w postępowaniu.

Ochla 22.03.2013r

_______________________________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi ogrodniczej

I Zamawiający:
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli
Ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla
NIP 973-03-53-336, REGON 001104411
II Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ogrodnicza polegająca na pielęgnowaniu istniejących muzealnych ogródków oraz sukcesywnym zakładaniu kolejnych z preferencją historycznych gatunków roślin, typowych dla obszarów wiejskich.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a/ prace ogrodnicze dotyczą w szczególności:
- pielęgnowania tzw. ogródków przydomowych, maliniaków, sadu oraz drzew i krzewów posadzonych punktowo na terenie skansenu – łącznie zajmujących ok. 16a.
- pielęgnowania 2 winnic na terenie skansenu (ok. 8 a)
- upraw polowych (żyto i ziemniaki) w sąsiedztwie zagród ( ok. 12 a )
- projektu i realizacji nowego ogródka przy chacie z Pszczewa ( ok. 1/2 a)
- założenia ogrodu warzywnego przy chacie z Jędrzychowiczek ( ok. 1/2 a)
- założenie ozdobnej rabaty przed wiatą magazynową (ok. 1/2 a)
- założenie łąki kwietnej w sąsiedztwie sceny plenerowej i zagród (ok. 3,5 a)
- projektu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem administracyjnym (ok.2a)
- założenie rabaty słonecznikowej w sąsiedztwie wiatraka (ok. 1a )
- projektu i zagospodarowania terenów zielonych w otoczeniu tzw. zagrody kamiennej (ok.6a)
czyli łącznie ok. 50 a powierzchni przeznaczonej na ekspozycje roślinne.
b/opieka nad muzealnymi ogródkami obejmuje wszelkie prace pielęgnacyjne, jak: uzdatnienie podłoża, nawożenie, ochrona roślin, odchwaszczanie, wysiew roślin jednorocznych, uzupełnianie roślin wieloletnich, podlewanie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, cięcie krzewów i drzew, zabezpieczenie przed zimą itp.
c/ narzędzia oraz materiały potrzebne do realizacji zadania tj. podłoża użyźniające, nawozy, preparaty ochronne, nasiona roślin jednorocznych zapewni wykonawca.
d/ koszty dodatkowych sadzonek roślin wieloletnich poniesie zleceniodawca – po uprzednim uzgodnieniu wyboru i ceny
e/ zleceniodawca zapewni możliwość korzystania z wody do podlewania roślin
f/ zleceniodawca przedstawi wykonawcy materiały z wykonanej w sierpniu b.r. inwentaryzacji ogródków na terenie skansenu uzupełnionej o wykaz nasadzeń jesiennych
g/ przed przystąpieniem do prac wiosennych wykonawca przedstawi pisemnie do zaakceptowania przez zleceniodawcę szczegółową koncepcję zagospodarowania poszczególnych obszarów, zaś na koniec sezonu wykonawca przedstawi na piśmie opis rezultatów przeprowadzonych prac i zestawienie występujących roślin wraz z zaleceniami odnośnie dalszej pielęgnacji.
h/ Wynagrodzenie będzie wypłacane wykonawcy comiesięcznie w okresie obowiązywania umowy w danym sezonie wegetacyjnym, przelewem na rachunek bankowy po wystawieniu faktury na ustaloną w umowie kwotę.
i/ Zleceniodawca oczekuje od wykonawcy bieżących konsultacji ze wskazanymi przedstawicielami Muzeum oraz uwzględnienia w kształtowaniu ogródków muzealnych następujących wskazań:
• Umowa dotyczy rozbudowy i pielęgnowania ogródków typu wiejskiego, położonych na terenie skansenu, w bezpośredniej bliskości zabytkowych obiektów. Wiąże się z tym konieczność utrzymania tradycyjnego charakteru tych przestrzeni oraz odpowiedni dobór gatunków i odmian – stosownie do regionu, historycznego typu zagrody i wzorów z połowy XX wieku.
• Charakter ogródków przydomowych i zagospodarowanie zielenią przestrzeni danej zagrody powinny być zróżnicowane i nawiązywać także do różnych typów zagród z połowy XX wieku na terenie historycznych wsi wielkopolskich, kresowych, łużyckich oraz bukowińskich.
• Wśród hodowanych roślin powinny znaleźć się kwiaty, warzywa, przyprawy i zioła. Uzupełnieniem ogródków mogą być krzewy (ozdobne i użytkowe) oraz drzewa (najlepiej starych odmian ).
• Istotną cechą ogródków musi być taki dobór roślin dojrzewających w różnych porach roku, aby te naturalne ekspozycje plenerowe pozostawały dekoracyjne przez cały sezon.
• Wskazana jest przewaga roślin bylinowych, długoletnich – ze względu na łatwość pielęgnowania ich w przyszłości.
III Termin wykonania zamówienia.
Prace pielęgnacyjne wykonywane będą sezonowo - przynajmniej raz w tygodniu w okresie od początku kwietnia do połowy listopada. Ze względu na specyficzny charakter roślinnego otoczenia ekspozycji muzealnych Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z wykonawcą na okres 2 lat ( 2 sezony wegetacyjne)– w celu osiągnięcia zadowalających rezultatów w sukcesywnym zagospodarowaniu terenów zielonych. Zamawiający zastrzega jednocześnie możliwość szczegółowego określenia bieżących zadań w drugim sezonie wegetacyjnym – z uwzględnieniem stopnia zagospodarowania poszczególnych obszarów w pierwszym sezonie wegetacyjnym.
IV Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@muzeumochla.pl , faksem na nr: 68 3211473, za pośrednictwem kuriera lub dostarczona osobiście na adres: ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla do dnia 22 III 2013
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może złożyć tylko 1 ofertę.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: WWW.muzeumochla.pl/bip
VI Ocena ofert
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
• Cena ofertowa – do 70%
• Uprawnienia do prac ogrodniczych, a w szczególności do prac na terenie zabytkowych założeń ogrodowych – do 15% (w zależności od zakresu i charakteru uprawnień)
• Lata pracy w zawodzie oraz doświadczenie w realizacji zadań ogrodniczych odpowiadających swoim rodzajem i wartością zadaniom stanowiącym przedmiot zamówienia – do 15% ( w zależności od zakresu i ilości zrealizowanych zadań)
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 26 III 2013, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Muzeum oraz na stronie internetowej pod adresem WWW.muzeumochla.pl/bip
VII Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Muzeum Irena Lew oraz adiunkt Wiesława Biernacka pod numerem telefonu: 68 3211591 oraz pod adresem e-mail: sekretariat@muzeumochla.pl lub biblioteka@muzeumochla.pl
VIII Załączniki
Wzór formularza ofertowego i załączników do oferty.

Do pobrania:

userfiles/formularz ofertowy.doc

userfiles/oswiadczenie realizacje.doc

userfiles/oswiadczenie uprawnienia.doc

_________________________________________________________________________

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli prosi o przedstawienie ofert cenowych na wykonanie dokumentacji technicznej w tym kosztorysów wraz z nadzorem autorskim, dokumentacji przetargowej (STWiORB i Przedmiarów) oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad pracami.
Szczegółowy przedmiot zamówienia zawiera załącznik do zapytania ofertowego.
Kryteria oceny oferty dotyczące dokumentacji:
1. Cena – waga 90 pkt.
2. Czas wykonania dokumentacji od momentu podpisania umowy – waga 10 pkt.
Powyżej 7 tygodni – 0 pkt.
Powyżej 4 do 7 tygodni – 5 pkt.
Do 4 tygodni włącznie – 10 pkt.

Kryteria oceny oferty dotyczące nadzoru inwestorskiego:
1. Cena – waga 100 pkt.
Dokumentacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w formie papierowej (po 3 szt.) i elektronicznej (na nośniku CD/DVD).
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Oferty należy składać do 19 marca w siedzibie Muzeum (sekretariat) bądź przesłać drogą mailową: sekretariat@muzeumochla.pl

Zapytanie ofertowe znajduję się na stronie internetowej Muzeum www.muzeumochla.pl/ zakładka BIP Przetargi

W razie pytań należy się kontaktować z p. Dariuszem Baliszewskim (tel. 68 321 15 91 wew. 28; tel.kom. 883 72 55 90).

userfiles/zalacznik do zapytania ofertowego.doc

_______________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia planowanych postępowań w latach 2013-2014 przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli zwraca się z prośbą o podanie kosztu usługi związanej z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych polegającej na wykonaniu pełnej dokumentacji postępowania tj.:
 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 Ogłoszenia o zamówieniu,
 Formularza ofertowego,
 Protokołu z postępowania ZP-PN
 Przygotowanie dokumentacji do wprowadzenia na stronę internetową Zamawiającego,
 Skompletowanie dokumentacji po przetargowej.

Konsultacje ze Zleceniodawcą dotyczące postępowania.
Redagowanie, przy udziale Zamawiającego, pism dotyczących postępowania pod potrzeby audytu i kontroli.

Zredagowanie wszystkich pism towarzyszących postępowaniu.
Przeprowadzenie postępowania protestacyjnego i wykonanie w tym zakresie dokumentacji.
Uczestniczenie ze strony Zamawiającego w kontrolach postępowania o zamówieniach publicznych w okresie 5 lat od daty przeprowadzenia postępowania i udzielanie pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących postępowań .
Pełnomocnictwo w przypadku postępowania odwoławczego będzie przedmiotem osobnej umowy.

W ofercie należy podać koszt jednostkowy przygotowania, przeprowadzenia i obsługi przeprowadzonego postępowania w okresie 5 lat od daty przeprowadzenia postępowania. Koszt ten obejmuje wszystkie wydatki poniesione przez Zleceniobiorcę w związku z realizacją zlecenia obejmującego przeprowadzenie postępowania.
Zakres obsługi postępowania obejmować będzie:

Kryteria oceny oferty:
1. Cena – waga 80 pkt.
2. Doświadczenie
(udokumentowane prowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych i prowadzenia postępowań) – waga 10 pkt.
W przypadku doświadczenia od 0 do 5 lat – 0 pkt.
Od 5 do 10 lat – 5 pkt.
Powyżej 10 lat - 10 pkt
3. Kwalifikacje – waga 10 pkt.
Posiadanie Certyfikatu konsultanta, eksperta ds. zamówień publicznych KIGNET LEX, bycie członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie – 10 pkt.
Brak tych dokumentów – 0 pkt.

Termin składania ofert do 18 marca 2013r. w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli lub mailem: sekretariat@muzeumochla.pl

P. T. Wykonawcy
W dniu dzisiejszym tj. 15 marca 2013 roku jeden z Wykonawców z zadał pytania:

1. W jakich przedziałach wartościowych będą udzielane zamówienia?
Ad. 1
Planowane zamówienia będą w przedziale od 14 000 Euro i poniżej progów unijnych

2. Ile w przybliżeniu przewidują Państwo postępowań?
Ad. 2
Informujemy, że przewidywana ilość postępowań to ok 8. w skali 2 lat.

Ponadto informujemy, że w zakres zadań nie wchodzi postępowanie protestacyjne -
ustawa z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
(Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) nie przewiduje."

_________________________________________________________________________________

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli prosi o przedstawienie ofert cenowych:
• na wykonanie projektu budowlanego wraz z projektami branżowymi rekonstrukcji na terenie Skansenu w Ochli chaty podcieniowej przeniesionej z miejscowości Lisów, z wprowadzeniem funkcji użytkowej do budynku
• nadzór autorsko-inwestorski
Zakres prac:
1. Projekt budowlany:
 Projekt budowlany – Architektura
 Projekt budowlany - Konstrukcja
2. Instalacje sanitarne:
 Projekt przyłącza wodociągowego
 Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej
 Instalacja przyłącza gazu
 Instalacja gazu
 Instalacja wewnętrzna wod-kan
 Instalacja co.+kotłownia
 Instalacja wentylacji
3. Instalacje elektryczne
 Przyłącze energetyczne
 Instalacja oświetleniowa
 Instalacja gniazd wtykowych
4. Przedmiar i kosztorysy inwestorskie wszystkich branż
5. Mapa do celów projektowych
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
7. Uzgodnienia
Dokumentacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień. Termin wykonania zadania będzie brany pod uwagę w ocenie oferty.

Dokumentacja konserwatorska dotycząca w/w obiektu znajduje się do wglądu w siedzibie Muzeum.
Oferty należy składać do 8 lutego w siedzibie Muzeum (sekretariat) bądź przesłać drogą mailową: sekretariat@muzeumochla.pl
W razie pytań należy się kontaktować z p. Renatą Reska-Żelek (tel. 68 321 15 91 wew. 28)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla, zwane dalej zamawiającym, zawiadamia, że:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli”

wybrano ofertę nr 4 Wykonawcy:

P.P.H.U. „evelTOM” Tomasz Furmanowicz
Perkowo
ul. Wolsztyńska 16
64-234 Przemęt

jako najkorzystniejszą.

Uzasadnienie wyboru – przy jedynym kryterium cena - 100 % - 100 pkt

Ponadto złożono:

1. Ofertę nr 1 Wykonawcy:

ZPU BUDOMET
ul. Dolina Zielona 56 a
Zielona Góra
Tel. 603755714, Tel./fax 683243473

2. Oferta nr 2 Wykonawcy:

„GAMA” Krystyna Płocka
ul. Jelenia 6
65-090 Zielona Góra
Tel. 683253847, 603183503, e-mail gama9@op.pl

3. Oferta nr 3 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PRODUKCJA – USŁUGI Krzysztof Janas
ul. Koszykarska 6
66-320 Trzciel

Przy jedynym kryterium cena - 100 % - 81,25 pkt

4. Oferta nr 5 Wykonawcy

Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „KABET” Ryszard Kaczmarek
ul. Nowa 2
65-339 Zielona Góra
Tel./fax 683290030/ 683290034

Przy jedynym kryterium cena - 100 % - 76,90 pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Pzp zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu wykluczono Wykonawcę

1) Oferty nr 3

„Gama” Krystyna Płocka
ul. Jelenia 6
65-090 Zielona Góra
Tel. 603183503
e-mail - gama9@op.pl

Wykonawca, mimo wezwania na podstawie art. 26, ust. 3 Pzp - nie uzupełnił brakujących dokumentów. Zamawiający na podstawie art. 24, ust 2, pkt 4 Pzp wykluczył Wykonawcę z postępowania, a w konsekwencji, zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 5 Pzp - odrzucił Jego ofertę, o czym zgodnie z art. 92, ust. 1, pkt 2 Pzp zawiadamia.

2) Oferty nr 1

ZPU BUDOMET
ul. Dolina Zielona 56 a
Zielona Góra
Tel. 603755714, Tel./fax 683243473

Wykonawca, mimo wezwania na podstawie art. 26, ust. 3 Pzp - nie uzupełnił brakujących dokumentów. Zamawiający na podstawie art. 24, ust 2, pkt 4 Pzp wykluczył Wykonawcę z postępowania, a w konsekwencji, zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 5 Pzp - odrzucił Jego ofertę, o czym zgodnie z art. 92, ust. 1, pkt 2 Pzp zawiadamia.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Pzp zamawiający zawiadamia, że umowa
z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie zgodnie z art. 94, ust. 1, pkt 2 Pzp

____________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O PRZETARGU:

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Numer ogłoszenia: 270018 - 2012; data zamieszczenia: 25.07.2012

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Projekt budowlany
Załącznik nr 4 - Przedmiar robót
Załącznik nr 5 - SIWZ
Załącznik nr 6 - STWIOR
Załącznik nr 7 - Wzór umowy
Załącznik nr 8 - Wykaz robót

______________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Wykonanie placu postojowego - utwardzonego przy stodole z Siecieborzyc na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli”

userfiles/3.doc

______________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Wykonanie 3 toalet wraz z ciągami pieszymi pod potrzeby osób niepełnosprawnych”

userfiles/2.doc

______________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na :
„Konserwacja muzealiów polegająca na pokryciu strzechą słomianą i gontem drewnianym dachów zabudowań gospodarskich i chat na terenie muzeum etnograficznego w Ochli”

userfiles/przetarg-nowy plik(1).doc

______________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O PRZETARGU:

userfiles/ogloszenie pokrycia dachowe.pdf

userfiles/formularz ofertowy pokrycie dachu.pdf

userfiles/wzor umowa do przetargu.pdf

userfiles/Przedmiar gont.pdf

userfiles/Przedmiar strzecha.pdf

userfiles/siwz pokrycie dachowe.pdf

userfiles/STWIOR.pdf

userfiles/PB pokrycie dachow sloma i gontem.pdf

______________________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O PRZETARGU:

Wykonanie 3 toalet wraz z ciągami pieszymi pod potrzeby osób niepełnosprawnych.

Nr. ogłoszenia 164998 - 2012; data zamieszczenia 21.05.2012

Do pobrania:

userfiles/ogloszenie przetargu na toalety dla osob niepelnosprawnych.pdf

userfiles/Formularz ofertowy toalety i ciagi piesze.pdf

userfiles/wzor umowy toalety i ciagi piesze.pdf

userfiles/SIWZ toalety i ciagi piesze.pdf

userfiles/Przedmiar Toalety dla osob niepelnosprawnych i ciagi piesze(3).pdf

userfiles/STWiORB toalety i ciagi piesze.

userfiles/PB CIAGI PIESZE(2).pdf

userfiles/PB toalety(2).rar

userfiles/katalog materialow.rar

userfiles/Przedmiar plac postojowy utwardzony.pdf

_________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O PRZETARGU:

Wykonanie placu postojowego - utwardzonego przy stodole z Siecieborzyc, na trenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli

Nr. ogłoszenia: 165042 - 2012; data zamieszczenia: 21.05.2012

Do pobrania:

userfiles/ogloszenie plac postojowy utwardzony.pdf

userfiles/Formularz ofertowy plac(1).pdf

userfiles/SIWZ plac(1).pdf

userfiles/wzor umowy plac(1).pdf

userfiles/Przedmiar plac postojowy utwardzony(1).pdf

userfiles/STWIOR drogi i place.pdf

userfiles/STWIOR_drenaz.pdf

userfiles/projekt.rar

_________________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Numer ogłoszenia: 441032 -2011; data zamieszcznia 29.12.2011

Dostawa wysokometanowego zaatozowanego gazu ziemnego do obiektów położonych przy ul. Muzeualnej 5 na działce nr.120/3 na łączną wielkość 13 000m3.

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli. Muzealna 5
66-006 Ochla,

userfiles/ogloszenie o zawarciu umowy.pdf

________________________________________________________________________________________

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli Ochla, dnia 11 lipca 2011 roku
ul. Muzealna 5
66-006 Ochla

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej Pzp, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla zwane dalej zamawiającym zawiadamia, że:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Wykonanie części drenażu odwadniającego przy oborze z Chotkowa - II Etap”

wybrano ofertę nr 4 Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„MOT-BUD-EKO” Mariusz Sokólski
66-200 Świebodzin
Rusinów 90

jako najkorzystniejszą.

Uzasadnienie wyboru:
W wyniku badania i oceny ofert przy jedynym kryterium oceny: cena 100 % – 100 pkt
Ponadto zamawiający zawiadamia, że ofertę swoją złożyli Wykonawcy:
1. ZPU BUDOMET
Zielona Góra
ul. Dolina Zielona 56a


W wyniku badania i oceny ofert przy jedynym kryterium oceny – cena 100 % - 87,99 pkt

2. „Gama” Krystyna Płocka
65-090 Zielona Góra
ul. Jelenia 6

W wyniku badania i oceny ofert przy jedynym kryterium oceny – cena 100 % - 90,85 pkt

3. PENTA BUD
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dawniej spółka cywilna
65-124 Zielona Góra
ul. Skrzetuskiego 17

W wyniku badania i oceny ofert przy jedynym kryterium oceny – cena 100 % - 93,12 pkt

4. PTG „Partner” – TECHNIKA GRZEWCZA sp.j POLAK, LISIKIEWICZ
65-609 Zielona Góra
ul. Wiejska 6A

W wyniku badania i oceny ofert przy jedynym kryterium oceny – cena 100 % - 97,60 pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Pzp zamawiający zawiadamia, że umowa z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie zgodnie z art. 94, ust. 2, pkt 3, ppkt a.

__________________________________________________________________________________

Ochla: Wykonanie czesci drenażu odwadniajacego przy oborze z
Chotkowa - II Etap
Numer ogłoszenia: 159116 - 2011; data zamieszczenia: 15.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiazkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli , ul. Muzealna 5, 66-
006 Ochla, woj. lubuskie, tel. 0-68 321-15-91, faks 0-68 321-14-73.
· Adres strony internetowej zamawiajacego: www.muzeumochla.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: muzeum.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego: Wykonanie czesci drenażu
odwadniajacego przy oborze z Chotkowa - II Etap.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamówienia: Wykonanie drenażu
odwadniajacego placu przy obiekcie obory z Chotkowa pomiedzy studniami SD1 i SD4 wraz z
wpustami deszczowymi, placu zewnetrznego utwardzonego wraz z obrzeżami kamiennymi przy
oborze z Chotkowa, oraz opaski żwirowej przy budynku obory i stodoły od strony placu
utwardzonego..
II.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zamówien uzupełniajacych: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówien (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.51-8.
II.1.6) Czy dopuszcza sie złożenie oferty czesciowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza sie złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 17.10.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
· Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawce warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oswiadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postepowaniu, należy przedłożyc:
· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyc:
· oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·
III.7) Czy ogranicza sie możliwość ubiegania sie o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowia osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunków zmian
Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważnosci. Na
podstawie art. 144 ust.1 Ustawy, Zamawiajacy informuje, że przewiduje możliwość zmiany
postanowien zawartej umowy jeżeli: a) w przypadku zmiany o charakterze publicznoprawnym, w
tym podatku VAT, strony zawra aneks do niniejszej umowy uwzgledniajacy powstałe zmiany, b) w
przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian z uwagi na zmiane obowiazujacych przepisów prawa,
c) jeżeli koniecznosc wprowadzenia takich zmian wynikac bedzie z okolicznosci, których przy
dołożeniu należytej starannosci nie można było przewidziec w chwili zawierania umowy lub zmiany
te sa korzystne dla Zamawiajacego bez zwiekszenia ustalonego wynagrodzenia
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostepna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.muzeumochla.pl
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskac pod adresem: Muzeum
Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli ul. Muzealna 5 66-006 Ochla Sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert:
04.07.2011 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Zamawiajacego.
IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze
srodków Unii Europejskiej: Ze srodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu: Infrastruktura Kultury..
IV.4.17) Czy przewiduje sie unieważnienie postepowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania srodków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi srodków z pomocy udzielonej przez panstwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały byc przeznaczone na
sfinansowanie całosci lub czesci zamówienia: nie

Do pobrania:

userfiles/formularz ofertowy.pdf

userfiles/wzor umowy.pdf

userfiles/SIWZ(1).pdf

userfiles/PB_caly_II_etap opis.pdf

userfiles/Przedmiar drenaz muzeum 2 etap.pdf

userfiles/rys_nr_1_A3kolor.pdf

userfiles/rys_nr_2_A3mono.pdf

userfiles/rys_nr_3_A3kolor.pdf

userfiles/rys_nr_4.pdf

userfiles/rys_nr_5.pdf

userfiles/rys_nr_6.pdf

userfiles/rys_nr_7.pdf

userfiles/rys_nr_8.pdf

userfiles/STWIORB drogi.pdf

userfiles/STWIORB_drenaz.pdf

__________________________________________________________________________________________

Ochla 24.10.2010r

Informacja o przetargu:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie instalacji drenażu opaskowego i wewnętrznego chaty kamiennej na terenie
Muzeum Etnograficznego w Ochli ul. Muzealna 5

Pliki do pobrania:

SIWS

Formularz oferty zał nr 6

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał nr 8

Oświadczenie osoby fizycznej zał nr 7

Oświadczenie o zawarciu umowy ubezp. nr 9

Przedmiar robót zal nr 3

Przedmiot zamowienia zal nr 4

STWIORB zał nr 2

wzór umowy o roboty budowlane zał nr 5

dokumentacja

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

zawiadomienieOpublikował: Damian Danak
Publikacja dnia: 21.12.2017
Podpisał: ADMIN MUZEUM
Dokument z dnia: 05.12.2017
Dokument oglądany razy: 2 517